4

Tus uas Hloov Dua Siab Tshiab

1Yexus Khetos twb raug kev tsimtxom lawm, yog li ntawd nej yuav tsum xav ib yam li Yexus, nej thiaj li yuav muaj zog. Rau qhov tus uas raug kev tsimtxom, tus ntawd twb tso nws txojkev txhaum tseg lawm. 2Yog li ntawd, txij no mus nej yuav tsum ua nej lub neej raws li Vajtswv lub siab nyiam, nej tsis txhob cia tej kev phem kev qias kav nej lub siab. 3Yav tas los nej niaj hnub ua li cov uas tsis ntseeg Vajtswv ua. Nej nyiam ua phem ua qias, quav cawv, noj tsau haus qaug, qw ua nqaj ua nqug thiab pe dab pe mlom. 4Nimno cov uas tsis ntseeg Vajtswv lawv xav tsis thoob, xyov ua li cas nej tsis nrog lawv mus ua phem ua qias, yog li ntawd lawv thiaj thuam nej. 5Tiamsis lawv cov ntawd nyias yuav tsum qhia nyias lub neej rau Vajtswv, Vajtswv twb npaj txhij lawm, nws yuav txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag. 6Twb yog vim li ntawd thiaj muaj neeg qhia Txojmoo Zoo rau cov neeg uas twb tuag lawm thiab, kom Vajtswv txiav txim rau lawv ib yam li txiav txim rau sawvdaws; qhia Txojmoo Zoo rau lawv kom thaum lawv mus nrog Vajtswv nyob, lawv thiaj ua tau lawv lub neej zoo ib yam li Vajtswv lub.

Siv Vajtswv Txoj Koob Hmoov Kom Muaj Nqis

7Nimno twb yuav txog lub sijhawm uas ib puas tsav yam hauv ntiajteb no puastsuaj. Yog li ntawd nej yuav tsum tswj nej lub siab, ceevfaj thiab nquag thov Vajtswv. 8Qhov uas tseemceeb tshaj plaws huv tibsi, yog nej ib leej yuav tsum hlub ib leeg tiag tiag, rau qhov txojkev hlub npog tau txhua yam kev txhaum huv tibsi. 9Nej ib leeg yuav tsum zoo siab hlo hu ib leeg los tsev tsis txhob yws li. 10Vajtswv twb pub koob hmoov rau nej txhua tus lawm, yog li ntawd nej yuav tsum siv tej koob hmoov uas nej tau ntawd kom muaj nqis rau lwm tus. 11Tus uas qhia Vajtswv txojlus, nws yuav tsum qhia; tus uas pab ua haujlwm, nws yuav tsum siv nws lub dag lub zog uas Vajtswv pub rau nws, yog nej cov uas ntseeg Yexus Khetos ua li ntawd, nej yuav ua rau Vajtswv tau ntsejmuag, Vajtswv lub koob meej thiab Vajtswv lub hwjchim yeej yuav nyob mus ibtxhis li. Amees.

Tus Ntseeg Yuav Raug Tsimtxom

12Cov kwvtij uas kuv hlub, nej tsis txhob poob siab thaum nej raug kev tsimtxom, tej uas nej raug ntawd twb yog sim nej siab, nej tsis txhob xav hais tias tej kev tsimtxom ntawd tsis zoo li tej uas sawvdaws ibtxwm raug. 13Tiamsis nej yuav tsum zoo siab, rau qhov uas nej raug kev tsimtxom ib yam li Yexus Khetos twb raug los lawm. Thaum sawvdaws pom nws lub tshwjchim uas ci ntsa iab, nej yuav zoo siab kawg nkaus li. 14Yog leejtwg thuam nej vim nej yog cov uas ntseeg Yexus Khetos, nej cia li zoo siab; qhov uas lawv thuam nej ntawd qhia rau sawvdaws paub hais tias Vajtswv twb txib Vaj Ntsujplig los nrog nej nyob lawm, Vajtswv tus Ntsujplig ntawd yog tus uas muaj tshwjchim ci ntsa iab. 15Nej tsis txhob tua neeg, tsis txhob ua tubsab, tsis txhob ua phem thiab tsis txhob thab plaub, yog leejtwg ua li no, tus ntawd yeej yuav raug kev txomnyem. 16Tiamsis yog nej cov uas ntseeg Yexus Khetos, nej raug kev tsimtxom, nej cia li ua Vajtswv tsaug, nej tsis txhob txajmuag qhia rau cov neeg uas tsimtxom nej ntawd hais tias nej yog cov uas ntseeg Yexus Khetos.
17Nimno twb txog lub sijhawm uas Vajtswv yuav txiav txim lawm, Vajtswv yuav xub taug cov uas ntseeg Vajtswv zaj ua ntej. Yog Vajtswv xub taug peb zaj ua ntej, thaum Vajtswv taug cov uas tsis ntseeg Vajtswv txojmoo zoo zaj lawv yuav ua li cas? 18Raws li Vajtswv txojlus hais tias,
  “Yog cov neeg ncaj ncees twb dim txim nyuaj;
  yog li ntawd, cov neeg txhaum uas
   tsis muaj Vajtswv lawv yuav ua li cas dim tau?”
19Yog li ntawd, nej cov uas Vajtswv pom zoo cia nej raug kev txomnyem, nej yuav tsum kub siab lug ua tej haujlwm zoo, thiab tso siab plhuav rau tus uas Tsim nej, nws yeej yuav ua raws li nws tau coglus tseg lawm.