13

Asnoo thiab Thama

1Davi tus tub Axaloo muaj ib tug muam zoo nkauj hu ua Thama. Nyob nyob Davi tus tub Asnoo txawm nyiam nws. 2Vim yog nws tus muam Thama no mas Asnoo thiaj lwj lwj siab ua mob kiag, rau qhov uas nws tsis tau deev dua hluas nraug li mas Asnoo yeej xav tias ua tsis tau li cas rau nws. 3Ces Asnoo muaj ib tug phoojywg hu ua Yaunada, yog Davi tus tijlaug Sime‑a li tub. Yaunada yog ib tug ntse. 4Nws txawm hais rau Asnoo tias, “Vajntxwv tus tub 'e, ua cas koj niaj tagkis ua ib tug niag nphob xuav ntsej muag ntshaus tag? Tsis qhia rau kuv paub li lov?” Asnoo teb nws tias, “Kuv nyiam Thama uas yog kuv tus tijlaug Axaloo tus muam.” 5Yaunada txawm hais rau nws tias, “Koj mus pw saum koj lub txaj ua txuj mob, mas thaum koj txiv tuaj saib koj, cia li hais rau nws tias, ‘Thov txib kuv tus muam tuaj muab mov rau kuv noj, kom nws tuaj ua mov ntawm kuv xubntiag xwv kuv thiaj li pom thiab tau noj ntawm nws txhais tes ntag.’ ” 6Asnoo txawm pw ua txuj mob. Thaum vajntxwv tuaj saib, Asnoo txawm hais rau vajntxwv tias, “Thov txib kuv tus muam Thama tuaj ua ob peb lub ncuav ntawm kuv xubntiag xwv kuv thiaj li tau noj ntawm nws txhais tes.”
7Davi thiaj txib neeg mus hais rau Thama hauv tsev tias, “Cia li mus ntawm koj tus nus Asnoo tsev mus ua mov rau nws noj.” 8Thama thiaj mus rau ntawm nws tus nus Asnoo tsev uas Asnoo pw ntawd. Nws kuj muab hmoov mog los zuaj ua ncuav ntawm Asnoo xubntiag thiab muab ci. 9Nws rho lub tais ci ncuav los nchuav txawb rau ntawm Asnoo xubntiag. Tiamsis Asnoo tsis kam noj. Asnoo hais tias, “Kom lwm tus tawm mus tso.” Txhua tus thiaj tawm mus lawm. 10Asnoo txawm hais rau Thama tias, “Cia li coj cov ncuav los rau hauv txaj kom kuv thiaj noj ntawm koj txhais tes.” Thama kuj coj cov ncuav uas nws ua ntawd mus rau hauv lub txaj muab rau nws tus nus Asnoo. 11Ces thaum nws coj cov ncuav los ze yuav muab rau Asnoo noj, Asnoo txawm ntsiab nkaus nws cia hais tias, “Leej muam, koj cia li los nrog kuv pw.” 12Nws teb Asnoo tias, “Leej nus, tsis tau li, tsis txhob yuam kuv li. Tej kev zoo li no yeej tsis tsim nyog ua hauv cov Yixayee. Tsis txhob ua tej kev phem kev qias li no kiag li. 13Thiab kuv los kuv yuav muab txojkev txaj muag no coj mus nraim rau qhovtwg? Thiab koj los koj yuav ua zoo li tus niag neeg ruam hauv cov Yixayee. Vim li no thov koj hais rau vajntxwv tso. Vajntxwv yuav tsis txwv es tsis pub kuv rau koj.” 14Tiamsis Asnoo tsis mloog nws hais li. Asnoo muaj zog heev dua nws thiaj muab nws yuam tau pw lawm.
15Dhau ntawd Asnoo txawm ntxub nws kawg li. Mas txojkev ntxub no loj dhau qhov uas thaum nws nyiam. Ces Asnoo txawm hais rau nws tias, “Cia li sawv khiav mus.” 16Tiamsis Thama hais rau nws tias, “Leej nus, tsis txhob ua li. Qhov uas koj muab kuv ntiab tawm no tseem txhaum loj dua li uas koj tau ua rau kuv lawd.” Tiamsis Asnoo tsis mloog nws hais li. 17Nws cia li hu tus hluas uas tu nws hais tias, “Cia li muab tus pojniam no ntiab kom tawm dhau ntawm kuv lub xubntiag mus, es muab qhov rooj kaw muab laj rau.” 18Thama hnav lub tsho ntev muaj tes, yam li vajntxwv tej ntxhais uas tsis tau deev dua hluas nraug ib txwm hnav. Tus tub teg tub taws ntawd txawm muab Thama ntiab tawm mus thiab muab qhov rooj laj rau. 19Thama muab tshauv tsuab rau saum nws taubhau thiab muab nws lub tsho ntev uas nws hnav dua rhe. Nws muab tes puab taubhau quaj taug kev mus.
20Nws tus nus Axaloo txawm hais rau nws tias, “Koj tus nus Asnoo nrog koj nyob lawm lov? Leej muam, ua twjywm. Nws yog koj li nus. Tsis txhob ntxhov siab rau qhov no.” Thama txawm nyob ua siab ntuag tag rau hauv nws tus nus Axaloo lub tsev. 21Thaum vajntxwv Davi paub txog zaj no huvsi nws chim heev. 22Tiamsis Axaloo tsis hais ib los li cas rau Asnoo li txawm yog zoo thiab phem, rau qhov Axaloo ntxub Asnoo kawg vim qhov uas yuam nws tus muam Thama.

Axaloo ua pauj thiab khiav

23Tau ob xyoo tom qab Axaloo ntiav zog txiav plaub yaj ntawm Npa‑as Haxau uas nyob ze Efa‑i, mas Axaloo hu vajntxwv cov tub sawvdaws mus rau qhov ntawd. 24Axaloo mus hais rau vajntxwv tias, “Kuv uas yog koj tus qhev ntiav zog txiav plaub yaj mas thov vajntxwv thiab nws cov tub teg tub taws nrog kuv mus thiab.” 25Tiamsis vajntxwv hais rau Axaloo tias, “Tub, tsis txhob ua li ntawd, peb tsis txhob mus huvsi tsam ces peb ua nra hnyav rau koj.” Axaloo taij taij vajntxwv los nws tsis kam mus. Vajntxwv cia li foom koob hmoov rau nws xwb. 26Axaloo thiaj thov hais tias, “Yog koj tsis mus los thov tso kuv tus kwv Asnoo nrog peb mus.” Vajntxwv hais rau nws tias, “Ua li cas nws yuav tsum nrog koj mus?” 27Tiamsis Axaloo taij taij txog thaum vajntxwv kheev Asnoo thiab vajntxwv cov tub sawvdaws nrog nws mus. 28Mas Axaloo hais rau nws cov tub teg tub taws tias, “Tos ntsia ntsoov thaum twg Asnoo haus cawv zoo siab heev mas thaum kuv hais kom nej ntaus Asnoo ces nej cia li muab nws tua kiag. Tsis txhob ntshai li, yog kuv hais kom nej ua. Cia li ua siab loj siab tuab.” 29Mas Axaloo cov tub teg tub taws kuj ua rau Asnoo raws li Axaloo hais kom lawv ua. Mas vajntxwv cov tub sawvdaws cia li sawv pes tsees nyias caij nyias tus luj txwv khiav.
30Mas thaum cov tub ntawd tseem taug kev, Davi hnov xov tias, “Axaloo twb muab vajntxwv cov tub tua tuag tag huvsi tsis tshuav ib tug li.” 31Vajntxwv sawv tsees muab lub tsho dua rhe pw nthi hauv pem teb. Cov tub teg tub taws uas nyob ze Davi sawvdaws kuj muab tsho dua rhe. 32Tiamsis Davi tus tijlaug Sime‑a tus tub Yaunada hais tias, “Koj tsis txhob xav tias lawv tua koj cov tub tag huvsi lawm, tsuas yog Asnoo tib leeg tuag xwb. Qhov uas Axaloo hais kom ua li no nws twb npaj thaum Asnoo yuam nws tus muam Thama los lawm. 33Mas vajntxwv tsis txhob tu siab tsis txhob ntxhov siab, tsis txhob xav tias vajntxwv cov tub tuag tag huvsi lawm, tsuas yog Asnoo tib leeg tuag xwb.”
34Ces Axaloo txawm khiav lawm. Tus hluas uas fajxwm zov lub moos tsa muag ntsia mas pom neeg coob coob tabtom tuaj taug txojkev Haulana‑i ntawm ib sab roob los. 35Yaunada thiaj hais rau vajntxwv tias, “Saib maj, vajntxwv cov tub kuj los lawm. Yeej muaj tseeb li uas kuv uas yog koj tus qhev hais rau koj lawm.” 36Thaum nws hais lus xaus nkaus vajntxwv cov tub los txog tsa suab hlo quaj. Vajntxwv thiab nws cov tub teg tub taws sawvdaws kuj quaj lwj siab kawg.
37Axaloo khiav mus cuag Amihu tus tub Thamai uas ua vajntxwv hauv Kesu tebchaws. Davi kuj niaj hnub quaj nws tus tub. 38Axaloo kuj khiav mus rau Kesu tebchaws mus nyob hauv tau peb xyoos. 39Vajntxwv nco dai siab dhuam Axaloo. Davi lub siab uas nco Asnoo uas tuag lawd mas rov zoo zuj zus.