15

Axaloo fav xeeb rau Davi

1Los rau tom qab no Axaloo yuav tau ib lub tsheb ua rog thiab nees thiab muaj tub teg tub taws tsib caug leej ua nws ntej. 2Axaloo pheej sawv ntxov mus sawv rau ntawm ntug kev ntawm rooj loog. Yog leejtwg muaj plaub yuav hais kom vajntxwv tu, Axaloo kuj hu tus ntawd hais tias, “Koj tuaj lub moos twg tuaj?” Thaum tus ntawd teb tias nws yog xeem ub xeem no hauv cov Yixayee, 3mas Axaloo txawm hais rau nws tias, “Tej lus uas koj tuaj thov kuj zoo thiab raug cai, tiamsis vajntxwv tsis tau tsa leejtwg ua tus uas mloog koj tej lus.” 4Thiab Axaloo hais ntxiv tias, “Kheev lam yog kuv tau ua tus tu plaub hauv lub tebchaws no. Mas thaum leejtwg muaj plaub muaj ntug tau tuaj cuag kuv mas kuv yuav tu ncaj ncees rau tus ntawd.” 5Thaum leejtwg tuaj ze yuav pe nws, nws cev tes kiag mus ntsiab tus ntawd cia thiab nwj. 6Axaloo ua li no rau txhua tus Yixayee uas tuaj thov vajntxwv tu plaub. Axaloo ua li no kom cov Yixayee qaug siab rau nws.
7Thaum dhau plaub xyoos lawd Axaloo hais rau vajntxwv tias, “Thov koj tso kev cia kuv mus rau hauv lub moos Heploo mus pauj tej uas kuv tau fiv cia rau Yawmsaub lawd. 8Kuv uas yog koj tus qhev twb cog lus fiv rau thaum kuv nyob hauv lub moos Kesu hauv Alas tebchaws lawm tias, ‘Yog Yawmsaub coj kuv los txog lub nroog Yeluxalees kuv yuav mus pe hawm Yawmsaub rau hauv lub moos Heploo.’ ” 9Vajntxwv teb nws tias, “Cia li mus zoo.” Ces nws txawm sawv tsees mus rau lub moos Heploo. 10Tiamsis Axaloo tso neeg xa xov twjywm mus thoob plaws txhua xeem Yixayee hais tias, “Thaum twg nej hnov lub suab raj kub yaj nej cia li qw hais tias, ‘Axaloo ua vajntxwv hauv lub moos Heploo.’ ” 11Muaj ob puas tus txivneej nrog Axaloo tawm hauv lub nroog Yeluxalees mus yog cov uas Axaloo caw mus, lawv mus dawb dawb do do xwb tsis paub dabtsi li. 12Thaum Axaloo tua tsiaj xyeem ntawd nws kuj txib neeg mus hu Ahithaufee uas yog neeg Kilau thiab yog Davi tus tub sablaj tuaj hauv nws lub moos Kilau tuaj. Qhov uas tuav tswvyim phem yuav fav xeeb ntawd loj zuj zus thiab cov neeg uas nrog Axaloo koom kuj coob zuj zus tuaj.
13Muaj ib tug tuaj cuag Davi hais rau nws tias, “Cov Yixayee twb qaug siab raws Axaloo qab lawm.” 14Ces Davi txawm hais rau nws cov tub teg tub taws sawvdaws uas nrog nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees tias, “Cia li sawv tsees, peb cia li khiav mus. Tsis ua li ntawd ces peb yuav khiav tsis dim Axaloo. Peb cia li maj nroos mus sai sai tsam ces nws caum cuag peb thiab ua phem rau peb thiab xuas hniav ntaj hniav riam ntaus lub nroog no.” 15Vajntxwv cov tub teg tub taws hais rau nws tias, “Vajntxwv txiav txim siab ua li cas, peb uas yog koj cov tub qhe kuj npaj txhij yuav ua li ntawd.” 16Ces vajntxwv thiab nws tsev neeg sawvdaws ua ke tawm khiav mus tseg kaum tus hluas nkauj uas vajntxwv kav cia zov lub vaj lub tsev. 17Vajntxwv tawm mus thiab cov neeg sawvdaws raws nws qab mus. Lawv mus nres ntawm lub tsev uas kawg nkaus ntawm ntug nroog. 18Davi cov tub teg tub taws hla ua nws ntej mus. Thiab cov Khelethi thiab cov Pelethi sawvdaws thiab cov neeg Ka rau pua leej uas nrog Davi ua ke hauv lub moos Ka los kuj hla ua vajntxwv ntej mus.
19Vajntxwv hais rau Ithai uas yog neeg Ka tias, “Ua cas koj nrog peb mus? Koj cia li rov qab mus thiab nrog vajntxwv nyob, rau qhov koj yog lwm haiv neeg thiab yog ib tug uas poob tebchaws. 20Nag koj nyuam qhuav tuaj txog xwb, hnub no kuv yuav ua rau koj nrog peb mus mus los los lov, rau qhov kuv tsis paub tias yuav mus rau qhovtwg? Cia li rov qab mus thiab coj koj cov kwvtij mus thiab. Thov Yawmsaub ua nws txojkev hlub uas ruaj khov thiab nws txojkev ncaj uas tso siab tau tshwm los rau koj.” 21Tiamsis Ithai teb vajntxwv tias, “Muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom, thiab muaj kuv tus vajntxwv uas muaj txojsia nyob pom, vajntxwv uas yog kuv tus tswv yuav nyob qhovtwg, txawm yog yuav tuag yuav ciaj, los kuv uas yog koj tus qhev yuav nyob qhov ntawd thiab.” 22Davi thiaj hais rau Ithai tias, “Cia li hla mus.” Ithai uas yog neeg Ka thiaj li mus nrog nws cov neeg sawvdaws thiab lawv cov menyuam sawvdaws ua ke. 23Thaum cov neeg sawvdaws tabtom hla mus cov neeg hauv lub tebchaws sawvdaws quaj nrov nrov. Vajntxwv hla lub hav Khiloo thiab cov neeg sawvdaws mus rau tom tebchaws moj sab qhua.
24Xadau thiab cov Levi sawvdaws kwv Vajtswv lub phij xab sib cog lus tuaj thiab. Lawv muab Vajtswv lub phij xab txo mus txog thaum cov neeg sawvdaws tawm hauv lub nroog tag. 25Ces vajntxwv txawm hais rau Xadau tias, “Cia li kwv Vajtswv lub phij xab rov mus rau hauv lub nroog. Yog Yawmsaub txaus siab rau kuv nws yuav coj kuv rov qab los thiab pub kuv pom lub phij xab thiab Yawmsaub lub chaw nyob. 26Tiamsis yog Yawmsaub hais tias, ‘Kuv tsis txaus siab rau koj,’ saib maj, kuv nyob ntawm no, cia Yawmsaub ua rau kuv raws li nws pom zoo.” 27Thiab vajntxwv hais rau tus pov thawj Xadau tias, “Koj yog tus uas pom tom hauv ntej lov? Koj thiab Anpiyatha thiab neb ob tug tub cia li rov qab mus zoo rau hauv lub nroog, yog koj tus tub Ahima‑a thiab Anpiyatha tus tub Yaunathas. 28Kuv yuav nyob ntawm lub chaw hla dej mus rau tebchaws moj sab qhua tos txog thaum koj li xov tuaj rau kuv paub.” 29Ces Xadau thiab Anpiyatha thiaj kwv Vajtswv lub phij xab rov qab mus cia rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab ob tug nyob rau hauv.
30Davi nce taug txojkev mus rau saum lub roob txiv Aulib, nws quaj laug laws mus, muaj ntaub kauv taubhau tsis muaj khau rau. Cov neeg uas nrog nws ua ke sawvdaws kuj muab ntaub kauv taubhau taug kev quaj laug laws mus. 31Muaj neeg hais rau Davi tias, “Ahithaufee nrog Axaloo cov neeg fav xeeb ua ib nqag lawm thiab.” Mas Davi hais tias, “Au Yawmsaub, thov koj ua kom Ahithaufee tej lus sablaj tsis muaj tseeb tsis tau qabhau.”
32Thaum Davi tuaj txog lub ncov roob uas pe Vajtswv mas Husai uas yog Akhi cum txawm tuaj cuag nws, lub tsho ntuag tag thiab muaj hmoov av saum nws lub taubhau. 33Davi hais rau nws tias, “Yog koj nrog kuv mus koj yuav ua nra rau kuv xwb. 34Tiamsis yog koj rov qab mus rau hauv lub nroog thiab hais rau Axaloo tias, ‘Au vajntxwv, kuv yuav ua koj qhev. Yav tom ntej kuv ua koj txiv qhev li cas, kuv yuav ua koj qhev li ntawd.’ Ces koj yuav pab kuv ua rau Ahithaufee tej lus sablaj swb kiag. 35Xadau thiab Anpiyatha uas ua pov thawj kuj nrog koj nyob qhov ntawd. Txhua yam uas koj hnov hauv vajntxwv lub tsev koj cia li hais rau Xadau thiab Anpiyatha paub. 36Ob tug tej tub kuj nyob qhov ntawd thiab, yog Xadau tus tub Ahima‑a thiab Anpiyatha tus tub Yaunathas. Txhua yam uas koj hnov, cia li txib lawv tuaj hais rau kuv paub.” 37Ces Davi tus kwvluag Husai txawm rov los rau hauv lub nroog rau thaum Axaloo tabtom los rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab.