9

Davi thiab Mefinpause

1Davi hais tias, “Xa‑u caj ces tshuav leejtwg rau kuv hlub vim yog saib rau Yaunathas los tsis tshuav?” 2Xa‑u tsev neeg muaj ib tug tub qhe hu ua Xinpa, ces lawv txawm hu nws tuaj cuag Davi, mas vajntxwv Davi nug nws tias, “Koj yog Xinpa lov?” Nws teb tias, “Kuv uas yog koj tus qhev yog lauj.” 3Vajntxwv hais rau nws tias, “Xa‑u caj ces tshuav leejtwg rau kuv hlub raws li Vajtswv txojkev hlub los tsis tshuav?” Xinpa teb vajntxwv tias, “Yaunathas tshuav ib tug tub, tuag taw thiab.” 4Vajntxwv nug nws tias, “Tus ntawd nyob qhovtwg?” Xinpa hais rau vajntxwv tias, “Tus ntawd nyob hauv Ami‑ee tus tub Makhi lub tsev hauv lub moos Laudenpa.” 5Ces vajntxwv txawm txib neeg mus coj tus ntawd hauv Ami‑ee tus tub Makhi lub tsev ntawm lub moos Laudenpa los. 6Ces Yaunathas tus tub Mefinpause uas yog Xa‑u tus xeeb ntxwv thiaj tau los cuag Davi, nws khwb nkaus pe Davi. Davi hais tias, “Mefinpause 'e.” Nws teb tias, “Yawg hlob, kuv yog koj tus qhev.” 7Davi hais rau nws tias, “Tsis txhob ntshai rau qhov kuv yuav hlub koj vim yog saib rau koj txiv Yaunathas, thiab kuv yuav muab koj yawg Xa‑u tej liaj teb huvsi thim rau koj, thiab koj yuav nrog kuv koom noj haus ua ke ntawm kuv rooj mov mus li.” 8Mefinpause txawm pe thiab hais tias, “Kuv uas yog koj tus qhev yog leejtwg es koj yuav tsa muag zaj saib tus dev tuag uas zoo li kuv no?”
9Vajntxwv hu Xinpa uas yog Xa‑u tus tub qhe tuaj thiab hais tias, “Txhua yam uas yog Xa‑u thiab nws tsev neeg li kuv muab cob rau koj tus tswv tus xeeb ntxwv lawm. 10Koj thiab koj cov tub ki thiab koj cov tub qhe yuav tsum ua nws tej teb rau nws, thiab sau tej qoob uas ua tau ntawd los rau koj tus tswv tus xeeb ntxwv tau noj. Tiamsis Mefinpause uas yog koj tus tswv tus xeeb ntxwv no yuav nrog kuv koom rooj noj ua ke.” Xinpa muaj kaum tsib tug tub thiab nees nkaum tus tub qhe. 11Xinpa txawm hais rau vajntxwv tias, “Kuv yuav ua txhua yam raws li uas vajntxwv hais rau kuv uas yog koj tus qhev.” Mefinpause thiaj nrog Davi koom rooj noj haus ua ke ib yam li yog vajntxwv tub. 12Mefinpause muaj ib tug metub yau hu ua Mikhas. Txhua tus uas nyob hauv Xinpa lub tsev puavleej ua Mefinpause li tub qhe. 13Mefinpause thiaj nyob hauv lub nroog Yeluxalees. Nws nrog vajntxwv koom ib lub rooj noj mov mus li. Nws ob txhais taw tuag tag huvsi.