4

Tua Inpause

1Thaum Xa‑u tus tub Inpause hnov tias Anaw tuag rau hauv Heploo lawm nws qaug zog kiag lawm thiab cov Yixayee sawvdaws poob siab tag. 2Xa‑u tus tub muaj ob yawg ua thawj coj pab tub rog lws luag, ib tug hu ua Npa‑anas, ib tug hu ua Lekhaj. Ob tug yog Limoo li tub uas yog xeem Npeeyamee nyob hauv lub moos Npe‑awlau (rau qhov kuj muab Npe‑awlau suav ua Npeeyamee li moos. 3Cov neeg hauv Npe‑awlau tsiv mus rau lub moos Kitha‑i mas nyob qhov ntawd los txog niaj hnub nimno.)
4Xa‑u tus tub Yaunathas muaj ib tug tub mus tsis taus kev. Thaum uas muaj xov xwm hais txog Xa‑u thiab Yaunathas hauv Yile‑ee tuaj, tus menyuam no muaj tsib xyoos. Mas tus nkauj qhev uas tu nws muab puag coj khiav. Thaum nws maj khiav mus ntawd, tus menyuam txawm poob mas tuag ceg. Nws npe hu ua Mefinpause.
5Mas Limoo uas yog neeg Npe‑awlau ob tug tub uas yog Lekhaj thiab Npa‑anas txawm sawv kev mus. Thaum tshav ntuj kub lawv tuaj txog Inpause lub tsev, yog thaum tav su uas Inpause tseem pw so. 6Ces ob tug txawm nkag mus rau hauv tsev ua txuj yam li yuav mus nqa mentsis mog ces ob tug txawm nkaug kiag Inpause plab, ces Lekhaj thiab nws tijlaug Npa‑anas txawm khiav lawm. 7Thaum ob tug nkag mus rau hauv tsev Inpause pw hauv txaj, mas ob tug txawm ntaus nws thiab muab nws tua thiab txiav nws lub taubhau. Ob tug coj nws lub taubhau taug txojkev hauv Alanpa mus ib hmos kaj ntug. 8Ob tug coj Inpause lub taubhau mus pub rau Davi hauv lub moos Heploo thiab hais rau vajntxwv tias, “No yog koj tus yeeb ncuab Xa‑u tus tub Inpause lub taubhau, yog tus uas nrhiav txov koj txojsia. Hnub no Yawmsaub tau pab vajntxwv uas yog wb tus tswv ua pauj rau Xa‑u thiab nws tej tub ki.”
9Tiamsis Davi teb Lekhaj thiab nws tus tijlaug Npa‑anas uas yog Limoo uas yog neeg hauv Npe‑awlau ob tug tub tias, “Muaj Yawmsaub muaj txojsia nyob pom, yog tus uas cawm kuv dim hauv txhua txojkev txom nyem, 10thaum muaj ib tug hais rau kuv tias, ‘Xa‑u tuag lawm,’ nws xav tias yog nws coj xov zoo rau kuv, kuv muab nws ntes muab nws tua rau ntawm Xilaj lawm. No yog kuv muab nqe zog rau nws rau qhov uas nws coj tsab xov ntawd tuaj. 11Heev dua li ntawd, yog muaj neeg phem tua tus neeg ncaj ncees rau hauv nws lub tsev thiab saum nws lub txaj pw, kuv yuav tsis kom neb ris nws cov ntshav no lov, thiab yuav tsis muab neb ua puam tsuaj hauv ntiajteb no lov?” 12Davi txawm hais rau nws cov tub hluas, mas lawv muab ob tug tua, muab txiav tes txiav taw muab ob lub cev dai rau ntawm ntug pas dej ntawm Heploo. Tiamsis lawv muab Inpause lub taubhau coj mus log rau hauv Anaw lub qhov ntxa ntawm lub moos Heploo.