16

  1Lawv tau xa menyuam yaj
   ntawm lub moos Xelaj
   taug txojkev tebchaws moj sab qhua
  mus rau tus uas kav Yixayee tebchaws,
   yog xa mus rau Xi‑oo tus ntxhais lub roob.
  2Zoo yam nkaus li tej noog uas tabtom ya khiav
   thiab zoo yam li tej menyuam noog
   uas poob ntawm lub zes,
  mas Mau‑a tej ntxhais zoo ib yam li ntawd
   rau ntawm tej chaw hla tus dej Anoo.
  3Cov Mau‑a hais tias, “Thov koj nrog peb sablaj,
   thov pub kev ncaj ncees rau peb,
  thov koj ua ntxoov ntxoo roos peb
   ib yam li tsaus ntuj rau thaum tav su,
  thov pab zais peb uas raug luag raws,
   thov tsis txhob ntxeev siab
   rau cov uas tuaj cawm siav.
  4Thov cia Mau‑a cov neeg uas raug luag caum,
   nyob hauv koj nruab nrab,
  thov koj ua chaw cawm siav tiv thaiv lawv
   dim ntawm tus uas ua kom puam tsuaj.”
  Thaum uas tsis muaj leejtwg quab yuam lawm
   thiab tseg tsis ua kev puam tsuaj lawm,
  thiab thaum tus uas tsuj yuam nej
   tau ploj hauv lub tebchaws lawm,
  5mas thaum ntawd yuav tsa ib lub zwm txwv
   uas muaj txojkev hlub ruaj khov,
  thiab Davi caj ces muaj ib tug
   yuav nyob saum ua ncaj ua ncees.
  Nws yuav txiav txim ncaj
   thiab maj nroos ua ncaj ncees.

  6Peb tau hnov txog cov Mau‑a txojkev khav theeb,
   lawv yeej khav theeb tiag tiag,
  thiab hnov txog qhov uas lawv muab hlob,
   lawv khav theeb thiab lawv muaj muaj plhus,
   los tej uas lawv khav ntawd tsis muaj tseeb.
  7Vim li ntawd Mau‑a yuav quaj nyiav,
   txhua tus yuav rov quaj nyiav Mau‑a.
  Cia li quaj ntsuag lwj siab ntsuav
   nco txog tej ncuav txiv hmab qhuav
   hauv lub moos Khihalexe.
  8Tej liaj teb ntawm lub moos Hesanpoo
   thiab tej txiv hmab ntawm lub moos Xima
   liamsim tag,
  cov thawj uas kav tej tebchaws
   muab tej ceg txiav pov tseg tag,
  yog tej ceg uas txeev hla mus
   txog lub moos Yaxaw
  thiab nthuav mus txog tebchaws moj sab qhuav.
   Nws tej ntsuag hlav nthuav mus
   thiab mus dhau dej hiavtxwv.
  9Vim li ntawd kuv thiaj quaj ib yam li cov neeg
   hauv lub moos Yaxaw quaj
   tej txiv hmab ntawm Xima.
  Hesanpoo thiab Ele‑ale 'e,
   kuv kua muag ntub neb tag
  vim yog lub suab qw zoo siab rau tej txiv
   uas siav lawm thiab tej qoob
   uas neb sau tau lawm tu nrho lawm.
  10Luag muab kev xyiv fab kev zoo siab
   rho hauv tej teb uas ntsu qoob lawm,
  tsis muaj leejtwg hu nkauj hauv tej vaj txiv hmab,
   tsis muaj leejtwg qw zoo siab,
  tsis muaj leejtwg tsuam kua txiv hmab
   ntawm tej qhov tsuam,
  lub suab uas qw tsuam txiv hmab
   ntsiag to li lawm.
  11Vim li no kuv lub siab thiaj li quaj
   ib yam li nkauj nog ncas rau Mau‑a
  thiab kuv tus ntsuj plig quaj
   rau lub moos Khihele.
12Thaum Mau‑a mus cuag dab thiab nws txog siav rau ntawm lub chaw siab uas teev dab, thaum nws mus thov rau ntawm lub tsev dab nws kuj tsis tau dabtsi li.
13Tej no yog tej lus uas Yawmsaub hais txog Mau‑a yav thaum ub. 14Tiamsis nimno Yawmsaub hais tias, “Hauv peb xyoos raws li uas cog lus ntiav tub zog, txawm yog Mau‑a pab neeg coob coob los nws lub koob meej yuav raug saib tsis taus thiab cov uas tshuav nyob los kuj tsawg tsawg thiab tsis muaj zog.”