20

Seba Tơgŭ Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Dawid

1Hlak anŭn, hơmâo sa čô mơnuih pơrŭng anăn ñu Seba, ană đah rơkơi Bikri jing mơnuih Benyamin, jing pô hlak dŏ pơ plei pơnăng Gilgal anŭn. Ñu ayŭp tơdiăp kiăng kơ ƀing arăng pơđi̱ng hơmư̆ laih anŭn pơhiăp kraih tui anai,
  “Ƀing gơmơi ƀu kiăng kơ Dawid ôh,
   jing kơ pô ană đah rơkơi Yisai anŭn, jing pơtao gơmơi!
  Ơ ƀing Israel, rĭm čô glaĭ bĕ pơ sang ih pô!”
2Tui anŭn, abih bang ƀing Israel pơkŏn čơlah đuaĭ hĭ mơ̆ng Dawid laih anŭn kiaŏ tui Seba anŭn. Samơ̆ ƀing mơnuih Yudah dŏ jĕ pơtao gơñu amăng abih jơlan čơdơ̆ng mơ̆ng Yurdan truh pơ plei Yerusalaim.
3Tơdang Dawid wơ̆t glaĭ laih pơ sang pơtao ñu, ñu mă pluh čô bơnai hle̱ ñu jing ƀing ñu pioh glaĭ kiăng răk wai sang pơtao anŭn, pioh hĭ ƀing gơñu amăng sang hăng brơi arăng gak wai. Ñu pha brơi gơnam kơ ƀing gơ̆ kơƀah kiăng, samơ̆ ƀu nao dŏ hrŏm hăng ƀing gơ̆ ôh. Arăng krư̆ pioh ƀing gơñu tơl hrơi ƀing gơñu djai; hlak anŭn ƀing gơñu hơdip kar hăng ƀing đah kơmơi kơmai yơh.
4Giŏng anŭn, pơtao laĭ kơ Amasa tui anai, “Iâu rai bĕ ƀing mơnuih Yudah pơ kâo amăng klâo hrơi laih anŭn ih pô rai bĕ pơ anai.” 5Samơ̆ tơdang Amasa nao iâu pơƀut ƀing Yudah, ñu nao sui hloh kơ mông pơtao hơmâo pơkă laih kơ ñu.
6Dawid laĭ kơ Abisai tui anai, “Ră anai Seba či ngă sat kơ ƀing ta hloh kơ Absalôm ngă laih. Mă ba bĕ ƀing tơhan khua ih laih anŭn kiaŏ mă ñu huĭdah ñu či hơduah ƀuh khul kơđông đuaĭ kơdŏp hăng klaih hĭ mơ̆ng ƀing ta.” 7Tui anŭn, ƀing tơhan Yôab laih anŭn ƀing Keret, Pelet wơ̆t hăng abih bang ƀing ling tơhan khĭn kơtang pơkŏn tơbiă nao gah yŭ tơlơi git gai Abisai. Ƀing gơñu tơbiă nao mơ̆ng plei Yerusalaim kiăng kiaŏ mă Seba.
8Tơdang ƀing gơñu truh pơ anih boh pơtâo prŏng amăng plei pơnăng Gibôn, Amasa rai kiăng kơ bưp ƀing gơñu. Yôab hlak buh ao tơhan ñu, gah rơngiao băk sa ƀĕ thŏng ñu ƀơi kơiăng laih anŭn thŏng anŭn dŏ amăng hruh. Tơdang ñu rơbat nao, thŏng anŭn lê̆ hĭ mơ̆ng hruh ñu.
9Yôab laĭ kơ Amasa tui anai, “Ih hiam drơi jan mơ̆n hă, ayŏng?” Giŏng anŭn, Yôab păn ƀơi blâo ka̱ng Amasa hăng tơngan gah hơnuă ñu kiăng kơ čum kơkuh kơ gơ̆. 10Amasa ƀu pơmĭn ôh kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng thŏng amăng tơngan Yôab gah adih, tui anŭn Yôab klâŏ ƀơi kian Amasa laih anŭn proaĭ ñu tơbiă gah rơngiao ƀơi lŏn. Ƀu hơmâo hơtŏp klâŏ dơ̆ng tah, Amasa djai hĭ. Giŏng anŭn, Yôab laih anŭn adơi ñu Abisai kiaŏ mă Seba yơh.
11Sa čô amăng tơhan Yôab dŏ jĕ atâo Amasa anŭn pơhiăp kraih tui anai, “Hlơi pô kiăng tui gưt kơ Yôab hăng Dawid, brơi ñu đuaĭ tui Yôab bĕ!” 12Atâo Amasa đih amăng drah ñu ƀlĕ anŭn ƀơi tŏng krah jơlan laih anŭn pô khua tơhan Yôab anŭn ƀuh abih bang tơhan găn rai le̱ng kơ dŏ dơ̆ng lăng pơ atâo anŭn soh sel. Tơdang ñu ƀuh rĭm čô găn rai ƀơi Amasa le̱ng kơ dŏ dơ̆ng glaĭ, tui anŭn ñu dui Amasa mơ̆ng jơlan nao pơ tơdron laih anŭn mă ao go̱m hĭ atâo Amasa anŭn. 13Tơdơi kơ pô khua anŭn ba đuaĭ hĭ atâo Amasa mơ̆ng jơlan laih, abih bang đuaĭ tui Yôab nao tŏ tui dơ̆ng kiăng kơ kiaŏ mă Seba anŭn.
14Seba găn nao amăng djŏp kơnung djuai Israel truh pơ plei pơnăng Abêlah-Bet-Maakhah laih anŭn găn abih bang anih tring ƀing mơnuih Berit, jing ƀing pơƀut glaĭ hrŏm hơbĭt kiăng kơ đuaĭ tui Seba. 15Abih bang ƀing ling tơhan Yôab rai wang dar Seba amăng plei Abêlah-Bet-Maakhah anŭn. Ƀing gơñu pơdơ̆ng đĭ toa pơblah đĭ nao pơ plei anŭn laih anŭn toa anai dưh ƀơi khul kơđông gah rơngiao. Tơdang ƀing gơñu đĭ nao pơ pơnăng plei kiăng pơrai hĭ, 16sa čô đah kơmơi rơgơi iâu kraih trŭn mơ̆ng plei, “Hơmư̆ bĕ! Hơmư̆ bĕ! Laĭ bĕ kơ Yôab rai pơ anai tui anŭn kâo dưi pơhiăp hăng ñu.” 17Yôab nao pơ pô đah kơmơi anŭn laih anŭn pô đah kơmơi anŭn tơña, “Ih jing Yôab hă?”
 Ñu laĭ glaĭ, “Kâo yơh anai.”
 Pô đah kơmơi laĭ, “Hơmư̆ bĕ hơget tơlơi kâo, ding kơna ih anai, khŏm pơhiăp.”
 Yôab laĭ tui anai, “Kâo hlak dŏ hơmư̆ yơh anai.”
18Ñu laĭ tui anai, “Đưm hlâo adih arăng juăt laĭ, ‘Mă bĕ tơlơi laĭ glaĭ ih ƀơi anih Abel,’ laih anŭn giŏng bruă mơtam. 19Ƀing gơmơi jing ƀing rơnŭk rơno̱m laih anŭn tŏng ten amăng Israel. Ih hlak gir kiăng pơrai hĭ plei anai jing plei yom pơphan kơ ƀing Israel. Yua hơget ih kiăng lun ƀơ̆ng hĭ kŏng ngăn Yahweh anai lĕ?”
20Yôab laĭ glaĭ tui anai, “Ƀu djơ̆ kar hăng anŭn ôh! Ƀu djơ̆ kâo kiăng lun ƀơ̆ng ƀôdah pơrai hĭ ôh! 21Ƀu djơ̆ tơlơi hrup hăng anŭn ôh. Hơmâo sa čô mơnuih anăn ñu Seba, ană đah rơkơi Bikri, rai mơ̆ng anih bŏl čư̆ Ephraim; ñu kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao Dawid. Jao hĭ bĕ pô anŭn, tui anŭn kâo či đuaĭ hĭ mơ̆ng plei anai yơh.”
 Pô đah kơmơi anŭn laĭ kơ Yôab, “Akŏ ñu arăng či glŏm trŭn kơ ih mơ̆ng pơnăng plei anai yơh.”
22Giŏng anŭn, pô đah kơmơi anai nao pơ abih bang ană plei hăng tơlơi djru pơmĭn rơgơi ñu laih anŭn ƀing gơñu čŏng hĭ tơkuai Seba, glŏm trŭn akŏ anŭn kơ Yôab. Tui anŭn, Yôab ayŭp đĭ tơdiăp laih anŭn ƀing tơhan ñu đuaĭ hĭ mơ̆ng plei anŭn. Tui anŭn, rĭm čô glaĭ pơ sang ñu pô yơh. Laih anŭn Yôab wơ̆t glaĭ pơ pơtao amăng plei Yerusalaim.
23Yôab git gai wai lăng abih bang ƀing ling tơhan Israel; Benayah ană đah rơkơi Yehôyada jing khua djă̱ akŏ kơ ƀing Keret laih anŭn Pelet. 24Adôniram jing khua wai lăng ƀing ding kơna mă bruă; Yehôsaphat, ană đah rơkơi Ahilud jing pô khua čih pioh hră ruai; 25Sewa jing pô čih hră; Zadôk laih anŭn Abiathar jing ƀing khua ngă yang; 26laih anŭn Ira, mơ̆ng plei pơnăng Yair, jing khua ngă yang kơ Dawid.