12

Pô Pơala Nathan Ƀuăh Kơ Pơtao Dawid

1Yahweh pơkiaŏ pô pơala Nathan nao pơ pơtao Dawid. Tơdang ñu truh pơ pơtao Dawid, ñu ruai tui anai, “Hơmâo dua čô mơnuih amăng sa boh plei, sa čô pơdrŏng laih anŭn sa čô ƀun rin. 2Pô pơdrŏng hơmâo lu biă mă khul triu laih anŭn rơmô, 3samơ̆ pô ƀun rin ƀu hơmâo hơget gĕt ôh rơngiao kơ sa drơi triu ania anet ñu hơmâo blơi laih. Ñu rong triu anet anŭn laih anŭn triu anŭn prŏng tui hrŏm hăng ñu, hăng ƀing ană bă ñu. Triu anŭn ƀơ̆ng mơ̆ng gơnam ƀơ̆ng ñu, mơñum mơ̆ng kơčŏk ñu laih anŭn pĭt ƀơi hơpăl tơngan ñu mơ̆n. Triu anŭn jing kar hăng ană đah kơmơi kơ ñu yơh.
4“Hơmâo sa čô tuai rai pơ sang pô pơdrŏng, samơ̆ pô pơdrŏng anŭn ƀu kiăng pơdjai hĭ ôh sa drơi amăng khul triu ƀôdah amăng khul rơmô ñu kiăng kơ pơkra brơi gơnam ƀơ̆ng kơ tuai hơmâo rai laih pơ sang ñu anŭn. Kơđai glaĭ, ñu nao sua mă hĭ triu ania lŏm kơ pô ƀun rin anŭn laih anŭn pơdjai hĭ triu anŭn kiăng kơ pơkra brơi gơnam ƀơ̆ng huă kơ pô tuai hơmâo rai laih pơ sang ñu anŭn.”
5Dawid ƀrŭk hil biă mă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô pơdrŏng anŭn laih anŭn ñu laĭ kơ pô pơala Nathan tui anai, “Kâo ƀuăn hăng Yahweh hơdip, pô ngă tơlơi anŭn năng kơ tŭ tơlơi djai yơh! 6Ñu khŏm kla glaĭ kơ pô ƀun rin anŭn pă̱ drơi triu yơh, yuakơ ñu ngă laih tơlơi anŭn ƀu thâo pap ôh.”
7Giŏng anŭn, pô pơala Nathan anŭn laĭ kơ Dawid tui anai, “Ih yơh jing pô hrup hăng pô pơdrŏng anŭn! Anai yơh jing tơlơi Yahweh jing Ơi Adai Israel laĭ, ‘Kâo ruah mă laih ih jing pơtao kơ ƀing Israel laih anŭn Kâo pơklaih hĭ laih ih tơdang Saul gir kiăng pơdjai hĭ ih lu wơ̆t. 8Kâo pha brơi laih kơ ih dêh čar Saul wơ̆t hăng ƀing bơnai ñu mơ̆n. Kâo brơi laih kơ ih sang anŏ ƀing Israel laih anŭn ƀing Yudah. Tơdah abih bang tơlơi anŭn jing ƀiă đơi kơ ih, Kâo či pha brơi thim kơ ih dơ̆ng yơh tơdah ih ƀu ngă soh ôh. 9Yua hơget ih djik djak kơ tơlơi pơđar Kâo, jing Yahweh, laih anŭn ngă hĭ tơlơi bruă sat ƀai ƀơi anăp Kâo jing tơlơi Kâo pơrơmut lĕ? Ih ngă laih kơ Uriah mơnuih Hit tŭ arăng pơdjai hĭ amăng tơdron pơblah tơdang ih brơi kơ ƀing Ammôn pơdjai hĭ gơ̆, laih anŭn mă tŭ bơnai gơ̆ kiăng kơ jing hĭ bơnai ih pô. Ih pơdjai hĭ laih gơ̆ yua mơ̆ng đao gưm ƀing Ammôn. 10Hơnŭn yơh, či hơmâo nanao yơh mơnuih či pơdjai hĭ đơđa mơnuih amăng ƀing ană tơčô ih, yuakơ ih djik djak laih kơ Kâo laih anŭn mă tŭ bơnai Uriah mơnuih Hit jing hĭ bơnai kơ ih pô.’
11“Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ, ‘Mơ̆ng sang anŏ ih pô yơh, Kâo či brơi kơ ƀing arăng ngă sat kơ ih yơh. Ƀơi anăp mơta ih yơh, Kâo či brơi mơnuih mơ̆ng sang anŏ ih pô mă tŭ ƀing bơnai ih laih anŭn ñu či đih hrŏm hăng ƀing bơnai ih ƀơi anih rơđah rơđo̱ng arăng lăng. 12Ih ngă laih tơlơi sat anŭn amăng tơlơi hơgŏm, samơ̆ Kâo či ngă tơlơi truh anai rơđah rơđo̱ng ƀơi anăp abih bang ƀing Israel yơh.’ ”
13Giŏng anŭn, Dawid laĭ kơ pô pơala Nathan tui anai, “Kâo hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh laih.”
 Nathan laĭ glaĭ tui anai, “Yahweh hơmâo pap brơi laih kơ tơlơi soh ih. Tui anŭn, ră anai ih ƀu či djai hĭ ôh.
14Samơ̆ yuakơ ih hơmâo ngă laih tơlơi soh anŭn, tui anŭn ih hơmâo ngă laih kơ ƀing rŏh ayăt Yahweh djik djak kơ Yahweh. Hơnŭn yơh, ană đah rơkơi tơkeng rai kơ ih anŭn či djai hĭ yơh.”
15Tơdơi kơ Nathan glaĭ pơ sang laih, Yahweh ngă brơi kơ ană nge, jing ană bơnai Uriah hơmâo tơkeng rai laih kơ Dawid anŭn, jing hĭ ruă kơtang biă mă. 16Dawid kwưh rơkâo Yahweh yuakơ čơđai anŭn. Ñu kŏm ƀơ̆ng huă laih anŭn nao pơ sang ñu, đih ƀơi lŏn amăng abih mlam mơtam yơh. 17Ƀing kŏng tha sang anŏ ñu dŏ dơ̆ng jĕ ñu kiăng yŏng đĭ ñu mơ̆ng lŏn, samơ̆ ñu hơngah hĭ laih anŭn ƀu kiăng ƀơ̆ng huă hơget gĕt ôh hrŏm hăng ƀing gơñu.
18Ƀơi hrơi tal tơjuh tơdơi kơ čơđai anŭn ruă, čơđai anŭn djai hĭ yơh. Ƀing ding kơna Dawid huĭ yơh tơdah ruai kơ tơlơi pô čơđai anŭn djai hĭ laih, yuakơ ƀing gơñu pơmĭn tui anai, “Tơdang čơđai anŭn ăt dŏ hơdip, ƀing ta pơhiăp laih hăng Dawid samơ̆ ñu ƀu kiăng hơmư̆ ta ôh. Ƀing ta dưi ruai pơthâo kơ ñu kơ tơlơi djai čơđai anŭn ôh. Năng ai ñu či ngă sat kơ ñu pô yơh.”
19Dawid thâo hluh kơ tơlơi ƀing ding kơna ñu pơhiăp pơhoč hăng tơdruă gơñu laih anŭn ñu ăt thâo krăn mơ̆n čơđai anŭn djai laih. Ñu tơña tui anai, “Čơđai anŭn djai laih hă?”
 Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ, čơđai anŭn djai laih.”
20Giŏng anŭn, Dawid tơgŭ mơ̆ng lŏn. Giŏng kơ ñu mơnơi hơgơi laih, ñu buh hơô ao ñu. Ñu nao pơ wăl tơdron sang khăn Yahweh laih anŭn kơkuh pơpŭ. Giŏng anŭn, ñu nao pơ sang ñu pô; ñu brơi arăng ba rai gơnam ƀơ̆ng laih anŭn ñu ƀơ̆ng huă yơh.
21Ƀing ding kơna ñu tơña ñu tui anai, “Yua hơget ih ngă hrup hăng anŭn lĕ? Tơdang čơđai anŭn ăt dŏ hơdip, ih kŏm ƀơ̆ng huă laih anŭn čŏk hia, samơ̆ ră anai čơđai anŭn djai hĭ laih, ih tơgŭ laih anŭn huă ƀơ̆ng!”
22Ñu laĭ glaĭ tui anai, “Tơdang čơđai anŭn hlak dŏ hơdip, kâo kŏm ƀơ̆ng huă laih anŭn čŏk hia yuakơ kâo pơmĭn, ‘Ƀu hlơi pô thâo ôh kơ tơlơi năng ai Yahweh či pap kơ kâo laih anŭn brơi kơ čơđai anŭn hơdip mơ̆n thâo.’ 23Samơ̆ ră anai ñu djai laih, kâo ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi kiăng kơ kŏm ƀơ̆ng huă dơ̆ng tah. Kâo ƀu dưi pơhơdip glaĭ ñu dơ̆ng tah. Sĭt yơh kâo či nao pơ ñu, samơ̆ ñu ƀu či wơ̆t glaĭ pơ kâo dơ̆ng tah.”
24Giŏng anŭn, Dawid pơjuh alum bơnai ñu HʼBatseba laih anŭn ñu nao dŏ hrŏm hăng gơ̆. Gơ̆ pi kian tơkeng kơ sa čô ană đah rơkơi laih anŭn gơñu pơanăn ană nge anŭn Solomôn. Yahweh khăp kơ čơđai anŭn, 25laih anŭn yuakơ Yahweh khăp kơ čơđai anŭn yơh, Ñu pơkiaŏ nao pô pơala Ñu Nathan kiăng kơ pơanăn ană nge anŭn Yêdidiah.

Dawid Blah Mă Plei Raƀah

(1 Hră Ruai 20:1-3)

26Tơdang anŭn, Yôab hlak pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Raƀah jing plei phŭn ƀing Ammôn laih anŭn blah mă abih bang plei kơđông kơjăp gơñu. 27Giŏng anŭn, Yôab pơkiaŏ nao pô laĭ pơthâo kơ Dawid tui anai, “Kâo hơmâo pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng plei Raƀah laih anŭn mă hơmâo laih anih ia plei anŭn yua. 28Ră anai iâu pơƀut glaĭ bĕ abih bang ƀing tơhan kiăng kơ wang blah jum dar plei anŭn. Tơdah ih ƀu ngă ôh, kâo či mă tŭ plei anŭn laih anŭn pơanăn hĭ plei anŭn tui hăng anăn kâo yơh.”
29Tui anŭn, Dawid iâu pơƀut glaĭ abih bang ling tơhan nao pơ plei Raƀah laih anŭn kơsung blah mă tŭ hĭ plei anŭn yơh. 30Ñu mă hĭ đoăn pơtao mơ̆ng akŏ pơtao ƀing Ammôn. Đoăn pơtao anŭn kơtraŏ truh kơ sa talang mah laih anŭn arăng pơkra laih hăng khul boh pơtâo yom biă mă yơh. Giŏng anŭn, arăng mă đua brơi ƀơi akŏ Dawid yơh. Ñu mă tŭ gơnam sua mă lu biă mă mơ̆ng plei anŭn. 31Ñu ăt ba tơbiă ƀing mơnuih dŏ amăng plei anŭn mơ̆n laih anŭn pơgŏ̱ kơ ƀing anŭn mă bruă hăng anuă kơyâo, čŏng añhueng laih anŭn jo̱ng. Ñu ăt brơi ƀing gơñu pơkra rai ƀrĭk. Giŏng anŭn, Dawid ngă hrup hăng anŭn kơ abih bang plei pla ƀing Ammôn. Tơdơi kơ anŭn, Dawid hăng abih bang ƀing ling tơhan ñu wơ̆t glaĭ pơ plei phŭn Yerusalaim yơh.