12

  1Tug kws nyam tej lug qhuab qha
   kuj yog nyam kev txawj ntse,
  tug kws ntxub tej lug qhuab ntuag
   yog tug ruag.
  2Yawmsaub txaus sab rua tug tuabneeg zoo,
   tassws tug kws ntaus tswvyim phem
   mas Yawmsaub yuav rau txem.
  3Txujkev limham ua tsw tau
   rua tuabneeg nyob ruaj nreeg,
  tassws cov kws ncaaj nceeg
   yuav cog caag tub dob tsw tau le.
  4Quaspuj zoo mas yog
   tug quasyawg lub mom kub,
  tassws tug quaspuj rhuav plhu zoo yaam le
   tug kaab mob kws ua rua nwg quasyawg
   tej pob txhaa lwj.
  5Tug tuabneeg ncaaj nceeg
   tej kev xaav kuj ncaaj,
  tassws tug tuabneeg limham tej lug taw qha
   yog lug ntxeev ntxag.
  6Tug tuabneeg limham tej lug nyaag ntshws
   ua kuas lug ntshaav,
  tassws tug kws ncaaj nceeg lub qhov ncauj
   paab tuabneeg dim.
  7Tug tuabneeg limham raug rhuav tshem
   pluj taag lawm,
  tassws tug tuabneeg ncaaj nceeg lub tsev
   yuav nyob ruaj.
  8Tuabneeg yuav raug luas qhuas
   npaum le kws nwg muaj taab faab,
  tassws tug tuabneeg sab nkhaus
   yuav raug luas saib tsw taug.
  9Tug kws luas saib tsw taug
   los tseed muaj tub qhe,
  kuj zoo dua tug kws tsaab ua luj
   tassws tsw muaj noj.
  10Tug tuabneeg ncaaj nceeg
   yeej hlub nwg cov tsaj txhu,
  tassws tug tuabneeg limham kev khuvleej
   yog ua nyaum heev.
  11Tug tuabneeg kws laij teb
   yuav muaj mov noj ntau,
  tassws tug kws ua tej num tsw muaj qaabhau
   yeej yog tsw thoob tswb.
  12Tug tuabneeg limham ntshaw
   tej kws ua phem es tau lug,
  tassws tug tuabneeg ncaaj nceeg
   yuav cog caag ruaj khov.
  13Tug tuabneeg phem rov maag tej lug txhum
   kws nwg daim tawv ncauj has,
  tassws tug tuabneeg ncaaj nceeg
   tswv dim tej kev ceblaaj.
  14Tej lug kws yug has
   ua rua yug tau tej yaam zoo tsau npo,
  hab tej num kws yug txhais teg ua
   rov lug pauj rua yug.
  15Tug tuabneeg ruag pum tas
   nwg txujkev raug cai lawm,
  tassws tug kws txawj ntse
   noog tej lug taw qha.
  16Yuav paub tug tuabneeg ruag
   kev chim sab taamswm,
  tassws tug tuabneeg ntse mas tsw quav ntsej
   qhov kws luas saib tsw taug nwg.
  17Tug kws has tseeb nwg ua timkhawv ncaaj,
   tassws tug cuav timkhawv
   mas has lug daag ntxag.
  18Tug tuabneeg ncauj sai tej lug
   mas zoo yaam nkaus le raab ntaaj chob,
  tassws tug tuabneeg ntse tug nplaig
   yog tshuaj khu zoo.
  19Daim tawv ncauj kws has tseeb
   yuav nyob ib txhws,
   tug nplaig cis daag nyob ib ntsais muag xwb.
  20Txujkev daag ntxag nyob huv cov tuabneeg
   kws ntaus tswvyim ua phem lub sab,
  tassws cov kws npaaj kuas
   suavdawg nyob sws hum tau sab xyiv faab.
  21Tsw muaj vej sub vej sw daabtsw
   poob rua sau cov tuabneeg ncaaj nceeg,
  tassws cov tuabneeg limham tsuas saws
   tej kev ceblaaj pov khawv nkaus xwb.
  22Yawmsaub ntxub daim tawv ncauj
   cis daag kawg le,
  tassws cov kws xyum ua ncaaj
   ua rua nwg zoo sab.
  23Tug kws paub taab
   yeej muab nwg kev txawj ntse npog ca,
  tassws tug kws ruag
   tshaaj tawm nwg txujkev ruag.
  24Txhais teg nquag yuav tau kaav,
   tassws tug cis nkeeg
   yuav raug muab quab yuam ua num.
  25Kev ntxhuv sab ua rua tuabneeg poob sab,
   tassws lu lug zoo ua rua nwg xyiv faab.
  26Tug tuabneeg ncaaj nceeg tig
   ntawm txujkev phem
  tassws cov tuabneeg limham txujkev
   coj puab moog yuam kev.
  27Tug cis nkeeg yuav cev teg
   muab tsw tau lug noj,
  tassws tug tuabneeg nquag
   yuav tau tej nyaj txag kws muaj nqes.
  28Txujkev ncaaj nceeg yog txujkev tau txujsa,
   tassws txujkev txhum coj moog txug qhov tuag.