20

  1Cawv txwv maab ua kuas thuaj luag,
   hab cawv ua kuas sws ntaus,
  leejtwg ca cawv coj nwg moog yuam kev
   kuj tsw muaj tswvyim.
  2Qhov kws vaajntxwv npau tawg ceev
   kuj zoo yaam nkaus le tsuv ntxhuav lub suab nyooj,
  tug kws zwg kuas vaajntxwv npau
   kuj yog sev tau nwg txujsa.
  3Qhov kws zaam dhau ntawm kev
   sws caav sws tshe kuj tau koob meej,
  tassws txhua tug tuabneeg ruag
   yeej sws caav sws tshe.
  4Tug cis nkeeg tsw laij laj rua lub caij laij,
   mas txug lub caij hlais nwg yuav moog
   nrhav qoob tassws tsw tau daabtsw le.
  5Tej kws tuabneeg xaav tseg ca huv nruab sab
   mas zoo yaam nkaus le dej tub,
  tassws tug kws thoob tswb to nrog
   txhad ntaus tau lug.
  6Muaj tuabneeg coob khaav txug
   puab kev sws hlub,
  tassws leejtwg nrhav tau
   ib tug ncaaj kws tso sab tau?
  7Tug ncaaj nceeg kws taug txujkev
   ua ncaaj ua nceeg,
  mas nwg cov tub yuav tau nyob kaaj sab lug
   rua yaav tom qaab.
  8Vaajntxwv kws nyob sau lub zwm txwv tu plaub
   nwg yeej yuav tsoov txhua yaam kev phem
   kws nwg pum tawm moog.
  9Leejtwg yuav has tau tas,
   “Kuv tub ua kuv lub sab dawb sab huv lawm,
   kuv tub dawb huv tsw muaj txem”?
  10Lub thauj teev kws tsw hum txaj
   hab lub thoob luj kws tsw hum,
   mas Yawmsaub ntxub ob yaam nuav kawg le.
  11Txawm yog tej mivnyuas yau
   los qhov kws nwg ua kuj qha lub neej
  rua luas paub tas tej kws nwg ua
   yog dawb huv hab raug cai los tsw yog.
  12Lub qhov ntsej kws nov lug
   hab lub qhov muag kws pum kev
   puavleej yog Yawmsaub tswm.
  13Tsw xob nyam tsaug zug tsaam tes koj pluag,
   ca le qheb koj lub qhov muag
   koj txhad tau noj tsau.
  14Tug kws rhu nyaj yuav kuj has tas,
   “Tsw zoo, tsw zoo,”
  tassws thaus nwg coj dhau lawm
   nwg kuj khaav.
  15Kub hab qai zeb hlaws muaj nqes
   mas muaj ntau kawg le,
  tassws daim tawv ncauj kws has lug txawj ntse
   kuj yog lub qai zeb hlaws
   kws tswm txaj tshaaj plawg.
  16Ca le txais lub tsho ntawm tug
   kws muab laav lwm tug le nuj nqes,
  hab ca le khaws tej tiv thawj
   kws nwg muab laav lwm tug.
  17Tej zaub mov kws daag tau lug
   mas noj qaab kawg le,
  tassws tom qaab tswg zeb
   yuav puv nkaus lub qhov ncauj.
  18Tej hom phaj daag num
   yuav tsum yog sablaaj daav txhad tav,
  moog ntaus rog
   yuav tsum muaj cov txawj ntse qha.
  19Tug kws cov zog taug xaiv
   kuj yog thws lub qai rua luas,
   yog le ntawd tsw xob nrug tug ntau ncauj ua ke.
  20Yog leejtwg tshev foom nwg nam
   lossws nwg txwv,
   nwg lub teeb yuav tuag ndo tsaus ntuj nti.
  21Tej qub txeeg qub teg kws tau sai thaus ntxuv,
   mas thaus kawg kuj pluj tsw tau moov.
  22Tsw xob has tas,
   “Kuv yuav pauj qhov kws luas ua phem,”
   ca tog Yawmsaub mas nwg yuav paab koj.
  23Lub thauj teev kws tsw hum txaj
   mas Yawmsaub ntxub kawg le,
   raab teev kws ntxo kuj phem.
  24Tuabneeg txhais kwtaw yog Yawmsaub coj,
   mas tuabneeg yuav nkaag sab tau
   tuabneeg txujkev le caag?
  25Yog leejtwg laam has ua dog ua dig tas,
   “Nuav yog yaam dawb huv rua Yawmsaub,”
  kuj yog nwg rov cuab maag nwg,
   vem yog thaus xaav tau txhua,
   tub cog lug taag lawm.
  26Tug vaajntxwv kws muaj tswvyim
   tsoov cov tuabneeg limham
  hab tsuj pis ntag puab
   yaam le tsheb tsuj qoob.
  27Lub sab kws paub qhov phem qhov zoo
   yog Yawmsaub lub teeb ci thoob plhawv
   rua huv tuabneeg lub sab lub ntsws.
  28Txujkev hlub hab txujkev ua ncaaj,
   tuav tau vaajntxwv ca,
  hab txujkev ncaaj nceeg
   txhawb nqaa nwg lub zwm txwv.
  29Cov tub hluas lub koob meej
   yog qhov kws nwg muaj zug,
  tassws cov laug lub moo zoo
   yog qhov kws puab nyob
   dawb hau quas paug.
  30Qhov kws muab nplawm kuas to
   kuj yog txhuam tej kev phem tseg,
  qhov kws muab ntaus
   kuj yog ntxuav lub sab lub ntsws kuas huv.