50

Giô-sép và dân Ai-cập khóc Gia-cốp

1Giô-sép cúi xuống mặt cha, khóc và hôn. 2,3Ông bảo các y sĩ phụ tá mình ướp xác cho cha. Họ vâng lệnh, ướp xác Y-sơ-ra-ên 40 ngày, và người Ai-cập than khóc 70 ngày.
4Kỳ hạn than khóc đã qua, Giô-sép nói với triều đình Ai-cập: "Xin các ông vui lòng tâu vua giúp tôi. 5Lúc gần chết, cha buộc tôi thề phải chôn người trong phần mộ đã mua tại xứ Ca-na-an. Vậy xin bệ hạ cho phép tôi đi chôn cất cha, rồi trở lại ngay." 6Vua đáp: "Ngươi hãy lên đó an táng cha đúng theo lời thề."

Đám tang Gia-cốp tại Ca-na-an

7Vậy, Giô-sép đi lên Ca-na-an mai táng cha. Các quan lớn nhỏ trong triều, các trưởng lão trong nước, 8người nhà Giô-sép, các anh em và cả gia đình đều đi dự đám tang. Chỉ còn trẻ con, bầy cừu, bầy bò ở lại Gô-sen mà thôi. 9Cũng có đoàn kỵ binh và xe ngựa hộ tống. Đám tang thật đông đảo. 10Khi đến sân đạp lúa A-tát, bên kia sông Giô-đan, lễ an táng được cử hành long trọng và vĩ đại. Lễ khóc than kéo dài 7 ngày. 11Người Ca-na-an là dân bản xứ thấy việc khóc than, bảo nhau: "Đây là lễ khóc than vĩ đại của người Ai-cập." và gọi nơi ấy là A-bên Mích-ram.
12Các con trai Gia-cốp làm theo lời cha dặn, 13chôn cha tại xứ Ca-na-an, trong hang đá cánh đồng Mạc-bê-la, gần Mam-rê, mà Áp-ra-ham đã mua của Ép-rôn, người Hê- tít, làm nghĩa trang gia đình.
14Việc chôn cất đã xong, Giô-sép, các anh em và tất cả những người dự đám tang đều trở lại Ai-cập.

Giô-sép trấn an anh em mình

15Các anh Giô-sép thấy cha đã chết, lo sợ bảo nhau: "Có thể Giô-sép còn hằn thù ác cảm với chúng ta, và sẽ thẳng tay báo thù việc ác chúng ta đã làm." 16Họ sai người đến năn nỉ Giô-sép: "Trước khi qua đời, cha dặn các anh 17nói lại với em: 'Xin hãy tha tội ác cho các anh con, vì chúng đã hại con.' Bây giờ xin em tha tội cho các anh, là tôi tớ Thượng Đế của cha." Nghe xong, Giô-sép khóc. 18Các anh đến quỳ trước mặt Giô-sép: "Các anh cũng chỉ là tôi tớ của em."
19Nhưng Giô-sép trấn an: "Các anh đừng sợ. Tôi không buộc tội các anh đâu. 20Các anh định hại tôi, nhưng Thượng Đế đã đổi họa ra phúc và đưa tôi đến đây để cứu bao nhiêu sinh mạng. 21Vậy các anh đừng sợ, tôi sẽ tiếp tục cấp dưỡng các anh và gia đình." Giô-sép an ủi các anh, dùng lời lẽ thật dịu dàng.

Giô-sép qua đời

22Giô-sép và cả gia đình Gia-cốp vẫn sống tại Ai-cập. Giô-sép thọ 110 tuổi, 23trông thấy con cháu Ép-ra-im đến đời thứ ba, và bồng ẵm các con trai của Mai-kỳ, cháu nội Ma-na-se. 24Giô-sép nói với các anh: "Tôi sắp qua đời, nhưng Thượng Đế sẽ đến giúp các anh, đưa các anh ra khỏi Ai- cập, trở về xứ Ngài đã thề hứa cho Áp-ra- ham, Y-sác và Gia-cốp." 25Giô-sép bảo các anh thề: "Khi Thượng Đế cứu giúp các anh, xin hãy dời hài cốt tôi khỏi Ai-cập." 26Vậy Giô-sép qua đời, thọ 110 tuổi. Người ta ướp xác ông rồi đặt trong quan tài tại Ai- cập.