8

Gia tộc Bên-gia-min

1,2Sau dây là các con của Bên-gia-min: Bê-la, con trưởng, Ách-bên thứ hai, A-ha-ra thứ ba, Nô-ha thứ tư, và Ra-pha thứ năm.
3-5Các con Bê-la là: Át-đa, Ghê-ra, A-bi-hút, A-bi-sua, Na-a-man, A-hoa, Ghê-ra, Sê-phu-phan và Hu-ram.
6,7Các con của Ê-hút đều làm trưởng họ trong gia đình Ghê-ba, nhưng về sau, họ bị bắt đày sang Ma-na-hát. Họ gồm có: Na-a-man, A-hi-gia và Ghê-ra (còn gọi là Hê-lam) là cha của U-xa và A-hi-hút. 8-10Còn một người nữa là Sa-ha-ra-im có vợ con ở trong xứ Mô-áp. Sau khi để hai vợ là Hu-sim và Ba-ra, ông cưới bà Hô-đe, bà này sinh được: Giô-báp, Xi-bia, Mê-sa, Manh-cam, Giê-út, Sô-kia và Mịt-ma. Các con của Sa-ha-ra-im này đều làm trưởng họ. 11Bà Hu-sim cũng đã sinh được A-hi-túp và Ên-ba-anh. 12Các con Ên-ba-anh là Ê-be, Mi-sê-am, Sê-mết (người xây thành Ô-nô, Lót và các thôn ấp phụ cận), 13Bê-ri-a, Sê-ma (hai người này làm trưởng họ trong cộng đồng A-gia-lôn và có công đánh đuổi thổ dân ở đất Gát), 14A-hi-ô, Sa-sác và Giê-rê-mốt. 15,16Các con Bê-ri-a là Xê-ba-đia, A-rát, Ê-đe, Mi-ca-ên, Dít-pha và Giô-ha. 17,18Các con Ên-ba-anh là Xê-ba-đia, Mê-su-lam, Hi-ki, Hê-be, Gít-mê-rai, Gít-lia và Giô-báp. 19-21Các con Si-mê-i là Gia-kim, Xiếc-ri, Xáp-đi, Ê-li-ê-nai, Xi-lê-tai, Ê-li-ên, A-đa-gia, Bê-ra-gia và Sim-rát. 22-25Các con Sa-sác là Dít-ban, Ê-be, Ê-li-ên, Áp-đôn, Xiếc ri, Ha-nan, Ha-na-nia, Ê-lam, An-tô-ti-gia, Gíp-đê-gia và Phê-nu-ên. 26,27Các con Giê-rô-ham là Sam-sê-rai, Sê-ha-ria, A-ta-lia, Gia-rê-sia, Ê-li-gia và Xiếc-ri. 28Họ đều làm trưởng họ và đều ở tại Giê-ru-sa-lem.
29Ông tổ của thành Ga-ba-ôn là Giê-i-ên, có vợ là Ma-a-ca, 30-32và các con: Áp-đôn (con trưởng), Xu-rơ, Kích, Ba-anh, Na-đáp, Ghê-đô, A-hi-ô, Xê-ke và Mích-lô là cha Si-mê-a. Các gia đình này ở cạnh nhau gần Giê-ru-sa-lem.
33Nê-rơ là cha của Kích, Kích cha Sau-lơ. Các con Sau-lơ là Giô-na-than, Manh-ki-sua, A-bi-na-đáp và Ếch-ba-anh. 34Giô-na-than là cha Mê-ri-ba-anh, Mê-ri-ba-anh cha Mi-ca. 35Các con Mi-ca là Phi-thôn, Mê-léc, Ta-rê-a và A-cha. 36A-hát là cha Giê-hô-a-đa, Giê-hô-a-đa cha A-lê-mết, Át-ma-vết và Xim-ri. Xim-ri cha Mô-sa, 37Mô-sa cha Bi-nê-a, Bi-nê-a cha Ra-pha, Ra-pha cha Ê-lê-a-sa, Ê-lê-a-sa cha A-xên. 38A-xên có sáu con: A-ri-kham, Bốc-ru, Ích-ma-ên, Sê-a-ria, Ô-ba-đia và Ha-nan. 39Ê-sết (em A-xên) có các con sau đây: U-lam, con trưởng, Giê-úc thứ hai và Ê-li-phê-lết thứ ba. 40Các con của U-lam đều là những chiến sĩ anh dũng, có tài bắn cung. Tổng số con và cháu nội của họ là một trăm năm mươi người.