4

Denpaulas thiab Npalaj

1Tom qab uas Ehus tuag lawm, cov Yixalayees rov ua txhaum rau tus TSWV dua. 2Yog li ntawd, tus TSWV thiaj cia cov Kana-as tus Vajntxwv Yanpees uas kav hauv lub nroog Haxaules tuaj tua yeej lawv. Yanpees tus thawj tubrog yog Xixelas, nws nyob hauv Halauses uas yog cov neeg txawv tebchaws lub nroog. 3Yanpees muaj cuaj pua lub tsheb nees hlau, thiab nws muaj lub siab phem tswjhwm cov Yixalayees thiab tsimtxom lawv tau nees nkaum xyoo. Cov Yixalayees thiaj quaj thov tus TSWV pab lawv.
4Thaum lub sijhawm ntawd, Denpaulas uas yog Lapidaus tus pojniam, yog ib tug cev Vajtswv lus thiab nws ua cov Yixalayees tus thawjtswj. 5Nws zaum hauv qab ib tsob toovlaj uas nyob ntawm lub nroog Lamas thiab Npethees ntu nruab nrab ntawm lub roob Efalayees, thiab cov Yixalayees pheej tuaj cuag nws qhov ntawd kom nrog tu lawv tej plaub ntug. 6Muaj ib hnub nws thiaj tso neeg mus hais rau Anpinau-as tus tub Npalaj uas nyob hauv lub nroog Kedes hauv xeev Nathalis thiab hais rau nws hais tias, “Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais li no rau koj: ‘Koj cia li coj kaum txhiab leej tubrog hauv xeem Nathalis thiab xeem Xenpuloos mus rau ntawm lub Roob Tanpaus. 7Kuv yuav coj Xixelas uas yog Yanpees tus thawj tubrog tuaj tua nej ntawm tus Dej Kisoos. Nws yuav coj nws cov tsheb nees thiab cov tubrog tuaj nrog nej sib tua, tiamsis kuv yuav pub kom nej tua yeej nws.’ ”
8Ces Npalaj hais rau Denpaulas hais tias, “Yog koj nrog kuv mus, kuv thiaj yuav mus, tiamsis yog koj tsis mus, kuv yuav tsis mus.”
9Denpaulas teb hais tias, “Kuv yeej txaus siab yuav nrog koj mus, tiamsis koj yuav tsis tau ntsejmuag qhov uas koj tua yeej, rau qhov tus TSWV yuav muab Xixelas cob rau tus pojniam tes.” Yog li ntawd, Denpaulas thiaj nrog Npalaj mus rau hauv lub nroog Kedes. 10Npalaj hu xeem Xenpuloos thiab xeem Nathalis mus rau hauv Kedes, thiab kaum txhiab leej txivneej raws nws qab mus rau hauv. Denpaulas kuj nrog nws mus thiab.
11Thaum lub sijhawm ntawd, Henpeles uas yog cov neeg Kenais tau mus tsa nws lub tsevntaub nyob ze rau ntawm Kedes ntawm tsob ntoo qhib hauv Xananees. Nws tau khiav tawm ntawm cov neeg Kenais uas yog Mauxes dablaug Haunpas cov xeebntxwv lawm.
12Thaum Xixelas paub hais tias, Npalaj nce mus txog rau saum Roob Tanpaus lawm, 13nws thiaj txhij tagnrho nws cov tubrog tsav cuaj puas lub tsheb nees hlau nrog nws tawm hauv lub nroog Halauses uas yog cov neeg txawv tebchaws lub nroog mus tos kev rau ntawm tus dej Kisoos.
14Ces Denpaulas hais rau Npalaj hais tias, “Cia li mus los mas! Tus TSWV twb ua koj ntej mus lawm! Hnub no nws twb muab Xixelas cob rau koj tes lawm.” Yog li ntawd, Npalaj thiaj coj nws kaum txhiab leej tubrog nqis saum Roob Tanpaus los. 15Thaum Npalaj tabtom nrog Xixelas cov tubrog sib tua, tus TSWV ua rau Xixelas thiab tagnrho nws cov tsheb nees thiab cov tubrog tawg khiav ri rws. Xixelas thiaj nqis saum nws lub tsheb nees los thiab khiav mus lawm xwb. 16Npalaj thiaj caum cov tsheb nees thiab cov tubrog mus txog hauv lub nroog Halauses uas yog cov neeg txawv tebchaws lub nroog, thiab Xixelas cov tubrog raug tua tuag tas huv tibsi. Tsis tshuav ib tug seem li.
17Xixelas khiav mus txog ntawm Ya-ees uas yog Henpeles tus pojniam lub tsevntaub, Henpeles yog neeg Kenais, rau qhov Vajntxwv Yanpees uas kav lub nroog Haxaules nrog Henpeles tsevneeg sib raug zoo heev. 18Ya-ees tawm tuaj tos Xixelas thiab hais rau nws hais tias, “Los tsev; koj cia li los hauv kuv lub tsevntaub. Tsis txhob ntshai.” Yog li ntawd, Xixelas thiaj mus hauv Ya-ees tsev, Ya-ees muab Xixelas zais rau nraum daim ntaub thaiv qhovrai. 19Xixelas hais rau Ya-ees hais tias, “Kuv nqhis dej heev, thov koj muab mentsis dej rau kuv haus.” Ya-ees thiaj qhib lub hnab tawv ntim mis nyuj, muab rau Xixelas haus, thiab rov muab Xixelas zais dua lawm. 20Ces Xixelas hais rau Ya-ees hais tias, “Thov koj sawv twjywm ntawm qhovrooj tsevntaub ko, yog muaj leejtwg tuaj thiab nug koj hais tias puas muaj neeg khiav los ntawm no, koj teb hais tias tsis muaj.”
21Xixelas lim heev, nws txawm tsaug zog looj hlias lawm. Ces Ya-ees muab rauj thiab ib tug tswg tsevntaub, maj mam nyas mus xauj Xixelas, thiab nws muab tus tswg twb nkaus ntawm Xixelas ib sab ntsos, muab rauj npuj ntxhias tshab plaws rau hauv av ua rau Xixelas tuag kiag rau ntawd. 22Thaum Npalaj caum Xixelas tuaj txog, Ya-ees tawm mus tos Npalaj thiab hais rau nws hais tias, “Koj cia li los tsev! Kuv yuav qhia tus txivneej uas koj nrhiav rau koj.” Yog li ntawd, Npalaj thiaj nrog Ya-ees mus rau hauv nws lub tsevntaub, thiab pom Xixelas tuag xyab luas hauv av, ib tug tswg tsevntaub ntsia ntsees nws taubhau tshab plaws rau hauv av.
23Hnub ntawd tus TSWV thiaj pub cov Yixalayees tua yeej Yanpees uas yog cov Kana-as tus vajntxwv. 24Cov Yixalayees pheej nias tsam hnyav zuj zus mus txog thaum uas lawv ua rau Yanpees puastsuaj lawm.