3

Aloos Cov Tub

1Ntawm no yog Aloos thiab Mauxes nkawd tsevneeg, thaum lub sijhawm uas tus TSWV hais rau Mauxes saum Roob Xinais. 2Aloos muaj plaub tug tub: Nadas yog tus tub hlob, Anpihus, Ele-axas thiab Ithamas. 3Puavleej muab lawv txhawb meejthawj ua povthawj, 4tiamsis Nadas thiab Anpihus nkawd raug tua tuag thaum uas tus TSWV tsis tau hais kom nkawd rauv taws hlawv khoom fij rau tus TSWV tom tiaj suabpuam Xinais. Nkawd tsis tau muaj menyuam; yog li ntawd, Ele-axas thiab Ithamas thiaj tau ua ob tug povthawj rau Aloos pom tas Aloos tiamneej.

Tsa Xeem Levis ua Povthawj

5Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 6“Coj xeem Levis txav los rau tom hauv ntej no thiab tsa lawv ua Aloos uas yog tus povthawj cov tubtxib. 7Lawv yuav ua tej haujlwm hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, thiab ua cov povthawj lub luag haujlwm thiab ua haujlwm rau cov pejxeem sawvdaws. 8Lawv ua cov saib tagnrho tej khoom siv hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, thiab ua haujlwm rau cov Yixalayees. 9Thiab koj yuav tsum muab cov Levis cob rau Aloos thiab nws cov tub; lawv yog cov uas xaiv ntawm cov Yixalayees los muab rau Aloos tagnrho. 10Koj yuav tsum tsa Aloos thiab nws cov tub ua cov povthawj tuav lub luag haujlwm; yog leejtwg xav txeeb ua, cia li muab tus ntawd tua kom tuag.”
11Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 12“Kuv xaiv cov Levis tawm ntawm cov Yixalayees los hloov tagnrho cov Yixalayees cov tub hlob chaw. Cov Levis yeej yog kuv tug, 13rau qhov txhua tus tub hlob puavleej yog kuv tug. Thaum kuv tua cov Iziv tej tub hlob, kuv yeej tshwj tagnrho cov Yixalayees tej tub hlob ua kuv tug, tsis hais neeg lossis tsiaj txhu. Lawv puavleej yog kuv tug. Kuv yog tus TSWV.”

Sau Cov Levis Npe

14Tus TSWV samhwm rau Mauxes tom tiaj suabpuam Xinais 15kom cia li sau cov Levis npe raws li lawv tej cajces thiab tej tsevneeg. Txhua tus txivneej uas hnubnyoog ib hlis rov saud yuav tsum sau npe huv tibsi, 16ces Mauxes txawm ua raws li tus TSWV tau hais tseg. 17Levis muaj peb tug tub hu ua: Nkesoos, Kauhas thiab Melalis, lawv yog cov yawgkoob rau lawv xeem thiab rau lawv cajces. 18Nkesoos muaj ob tug tub hu ua: Linpenis thiab Sime-is; 19Kauhas muaj plaub tug tub hu ua: Alamas, Ixehas, Henploos thiab Uxiyees; 20thiab Melalis muaj ob tug tub hu ua: Mahalis thiab Musis. Lawv cov no yog Levis cajces, raws li lawv cov yawgkoob.
21Linpenis thiab Seme-is cuab kwvtij no yog cajces ntawm Nkesoos tsevneeg. 22Suav tagnrho cov txivneej uas hnubnyoog ib hlis rov saud muaj xya txhiab tsib puas leej. 23Cuab kwvtij no lawv rub tsevntaub nyob rau tom qab lub Tsevntaub sib ntsib sab hnubpoob, 24Tus thawj uas coj Nkesoos cajces yog Layees tus tub Eli-axas. 25Lawv lub luag haujlwm yog ua cov tu tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, cov ntaub vov sab hauv, cov ntaub vov sab nraud, cov ntaub thaiv qhovrooj, 26cov ntaub xov vaj ncig lub Tsevntaub sib ntsib, lub tshavpuam, lub thaj thiab daim ntaub roojvag uas xov sab nraum lub tshavpuam. Lawv ua cov saib tagnrho tej hlua, thiab txhua yam ntawd huv tibsi.
27Alamas, Ixehas, Henploos thiab Uxiyees lawv cuab kwvtij no yog Kauhas cajces. 28Suav tagnrho cov txivneej uas hnubnyoog ib hlis rov saud muaj yim txhiab rau pua leej. 29Cuab kwvtij no lawv rub tsevntaub nyob txuas nkaus ntawm lub Tsevntaub sib ntsib sab nrad, 30tus thawj uas coj Kauhas cajces, yog Uxiyees tus tub Elixafas. 31Lawv lub luag haujlwm yog tu lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg, lub rooj, tus ncej txawb teeb, cov thaj, tej khoom uas cov povthawj siv nyob hauv Chav Dawbhuv, daim ntaub thaiv lub qhovrooj uas mus rau hauv Chav Dawbhuv kawg nkaus, thiab lawv ua cov uas tu txhua yam khoom siv rau tej ntawd.
32Tus thawj uas coj cov Levis yog tus povthawj Aloos tus tub Ele-axas. Nws ua tus saib cov neeg uas ua haujlwm hauv Chav Dawbhuv.
33Mahalis thiab Musis nkawd cuab kwvtij yog Melalis cajces. 34Suav tagnrho cov txivneej uas hnubnyoog ib hlis rov saud muaj rau txhiab ob puas leej. 35Lawv cuab kwvtij no rub tsevntaub nyob rau ntawm lub Tsevntaub sib ntsib sab ped, cuab kwvtij no tus thawj yog Anpihais tus tub Xuliyees. 36Lawv lub luag haujlwm yog ua cov saib tus lajkab uas xov ncig lub Tsevntaub sib ntsib, tej nqaj lajkab, tej ncej lajkab, tej tiag taw lajkab, thiab txhua yam khoom uas siv rau tej ntawd. 37Dua li ntawd, lawv tseem ua cov saib tej ncej, tej fab, tej ntsia, thiab tej hlua uas xov ncig lub tshavpuam huv tibsi.
38Mauxes, Aloos thiab Aloos cov tub rub lawv tej tsevntaub nyob rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib sab hnubtuaj. Lawv lub luag haujlwm yog ua cov sawv cev ntawm cov pejxeem Yixalayees nyob hauv Chav Dawbhuv. Yog muaj leejtwg lam mus ua tes haujlwm ntawd yuav raug tua tuag. 39Mauxes suav cov txivneej Levis uas hnubnyoog ib hlis rov saud raws li tus TSWV tau samhwm rau nws lawm, muaj nees nkaum ob txhiab leej.

Cov Levis Hloov Cov Tub Hlob Chaw

40Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Suav tagnrho cov Yixalayees tej tub hlob uas hnubnyoog ib hlis rov saud thiab sau lawv tej npe kom tas huv tibsi. 41Muab tagnrho cov Levis rau kuv hloov cov Yixalayees tej tub hlob chaw, thiab cov Levis tej tsiaj txhu hloov cov Yixalayees tej tsiaj txhu thawj tus menyuam uas yog tus txiv chaw.” 42Yog li ntawd, Mauxes thiaj sau tagnrho cov Yixalayees tej tub hlob npe, raws li tus TSWV tau samhwm rau nws lawm. 43Thiab txhua tus tub hlob uas hnubnyoog ib hlis rov saud, sau tau npe tagnrho muaj nees nkaum ob txhiab ob puas xya caum peb leeg.
44Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 45“Nimno cia li muab cov Levis fij rau kuv hloov tagnrho cov Yixalayees tej tub hlob chaw, thiab muab cov Levis tej tsiaj txhu fij rau kuv hloov cov Yixalayees tej tsiaj txhu chaw. 46Vim cov Yixalayees cov tub hlob coob tshaj cov Levis ob puas xya caum peb leeg lawm, mas nej yuav tsum tau txhiv cov tshaj ntawd rov qab. 47Ib tug tub twg yuav tsum yog tsib choj nyiaj, raws li nomtswv kevcai, 48thiab muab cov nyiaj no rau Aloos thiab nws cov tub.” 49Yog li ntawd, Mauxes thiaj khaws cov nyiaj uas cov Yixalayees coj tuaj txhiv lawv cov tub hlob uas cov Levis hloov tsis tas ntawd cia. 50Nws khaws cov nyiaj uas cov Yixalayees coj tuaj txhiv lawv cov tub hlob tau ib txhiab peb puas rau caum tsib choj, raws li nomtswv kevcai. 51Mauxes thiaj muab cov nyiaj no coj mus rau Aloos thiab nws cov tub, raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm.