14

Cov Yixayee yuav thuam luag Npanpiloo

1Yawmsaub yuav khuvleej Yakhauj thiab yuav rov xaiv Yixayee dua, thiab yuav tsa lawv nyob hauv lawv lub tebchaws, thiab lwm haiv neeg kuj yuav nrog lawv nyob thiab yuav koom nrog Yakhauj caj ces nyob ua ke. 2Thiab ib tsoom tebchaws yuav coj lawv los nyob hauv lawv tej qub teb qub chaw mas Yixayee caj ces yuav tau cov neeg ntawd ua cov Yixayee tug thiab ua tub qhe nkauj qhev rau hauv Yawmsaub lub tebchaws. Cov Yixayee yuav ntes cov uas txeev ntes lawv, thiab yuav kav cov uas txeev quab yuam lawv.
3Thaum Yawmsaub pub nej tau so tsis raug kev mob nkeeg thiab kev ntxhov siab thiab dim ntawm tej haujlwm hnyav uas nej raug lawv quab yuam ua, 4mas nej yuav tsa suab thuam luag Npanpiloo tus vajntxwv li no tias,
  “Tus uas quab yuam peb kuj ntsiag to lawm,
   thiab nws txojkev npau taws ua nruj ua tsiv
   kuj ntsiag to lawm lauj!
  5Yawmsaub twb muab
   cov neeg limhiam tus qws lov lawm,
   yog lov cov thawj kav tus cwj
  6uas ntaus tej haiv neeg
   ua npau taws vog tsis tseg tsis tu li,
  thiab kav rawv tej tebchaws ua chim tsawv
   thiab tsim txom tsis tseg tsis tu li.
  7Thoob ntiajteb tau so siab tus yees,
   lawv tsa suab hu nkauj zoo siab.
  8Tej ntoo ciab nplooj suab thiab tej ntoo ciab
   hauv Lenpanoo zoo siab xyiv fab
   vim koj ntog lawm thiab hais tias,
  ‘Txij thaum koj poob qes lawm
   tsis muaj leejtwg tuaj ntov peb lawm.’
  9Tub tuag teb tabtom npaj nroos tos txais koj mus,
   nws txhib cov uas twb tuag lawm sawv tos txais koj,
   uas yog txhua tus thawj kav ntiajteb
  thiab txhib txhua tus vajntxwv
   uas kav tej tebchaws
   kom sawv ntawm lawv lub zwm txwv tos txais koj.
  10Lawv txhua tus yuav hais rau koj tias,
   ‘Koj kuj tsaug leeg ib yam li peb lawm.
   Koj yeej zoo li peb lawm.’
  11Koj lub hwjchim thiab meej mom,
   thiab tej suab nkauj nog ncas
   poob los rau hauv tub tuag teb lawm,
  mas kas pua koj lub chaw pw
   thiab cab ua daim pam rau koj vov.

  12“Lub hnub qub toog uas ci nruab hnub
   uas tshwm thaum kaj ntug 'e,
   koj poob saum ntuj los lawm lauj!
  Koj uas ua rau tej tebchaws poob qes kawg,
   koj raug muab txiav
   poob rau hauv pem teb lawm lauj!
  13Koj xav hauv koj lub siab tias,
   ‘Kuv yuav nce mus rau saum ntuj,
  kuv yuav tsa kuv lub zwm txwv
   siab dua Vajtswv tej hnub qub huvsi,
  kuv yuav nyob saum lub roob siab
   pem hauv ntuj uas tej timtswv tuaj txoos ua ke.
  14Kuv yuav nce mus dhau saum cov huab.
   Kuv yuav ua kom kuv zoo ib yam nkaus li
   tus uas Loj Dua Ntais.’
  15Koj raug muab pov rau hauv tub tuag teb,
   poob rau hauv lub qhov uas tob tshaj plaws.
  16Cov uas pom koj yuav saib ntsia ntsoov koj
   thiab yuav xav hais tias,
  ‘Tus yawg no puas yog tus uas
   ua rau lub ntiajteb ntseeg nkaws,
   thiab yog tus uas co tej tebchaws,
  17thiab ua rau lub ntiajteb nyob do cuas cia
   thiab rhuav tej nroog puam tsuaj tag,
  thiab tsis tso tej neeg
   uas nws ntes tau rov mus tsev?’
  18Tej tebchaws txhua tus vajntxwv
   kuj nyias pw hauv nyias lub qhov ntxa
   uas muaj meej mom.
  19Tiamsis koj raug muab laim pov tseg
   deb ntawm koj lub qhov ntxa,
   yog lub cev tuag uas ntxub kawg li,
  cov neeg raug tua sib tsub sib nias npog koj,
   yog cov uas raug ntaj nkaug thiab nqes mus
   rau lub qhov zeb uas yog qhov tuag,
  ib yam li lub cev tuag
   uas raug muab tsuj pes ntiag.
  20Yuav tsis muab koj log
   nrog lwm tus vajntxwv ua ke
  vim koj twb ua rau koj lub tebchaws puam tsuaj
   thiab koj tua koj cov pejxeem pov tseg.

  “Thov kom tsis txhob muaj leejtwg hais txog
   tus neeg phem caj ces dua li lawm.
  21Cia li npaj tua nws tej menyuam pov tseg
   vim yog leej txiv tej kev txhaum muaj txim.
  Tsis txhob cia lawv sawv los kav lub qab ntuj
   thiab rhawv tej moos puv nkaus lub ntiajteb.”

22Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Kuv yuav sawv tawm tsam lawv thiab yuav txiav Npanpiloo lub npe mus thiab tsis pub ib tug neeg nyob hauv kiag li thiab txiav lawv tej tub ki thiab lawv tej caj ces pov tseg.” Yawmsaub hais li no ntag. 23“Kuv yuav muab Npanpiloo ua plas chaw nyob thiab cia ua tej pas iav. Kuv yuav xuas rab khaub rhuab uas yog kev puam tsuaj cheb kom du lug.” Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no ntag.

Axilia yuav raug puam tsuaj

24Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus cog lus khov kho hais tias,
  “Kuv tau kom haujlwm cia li cas lawm
   yeej yuav muaj raws li ntawd,
  thiab kuv tau xav tseg li cas
   yeej yuav muaj tshwm raws li ntawd.
  25Kuv yuav ntaus cov Axilia hauv
   kuv lub tebchaws kom puam tsuaj tag huvsi,
  thiab muab lawv tsuj pes ntiag
   saum kuv tej roob.
  Mas lawv tus quab yuav plam
   ntawm kuv cov neeg mus
  thiab lawv lub nra yuav plam
   ntawm kuv cov neeg lub xub pwg.”
  26Tej no yog tej uas kom tseg
   rau lub ntiajteb huvsi
  thiab no yog Yawmsaub txhais tes
   uas tsa rau saum ib tsoom tebchaws huvsi.
  27Vim Yawmsaub uas muaj hwjchim loj
   kawg nkaus twb kom tseg cia lawm,
   leejtwg yuav muab rhuav tau pov tseg?
  Nws twb tsa hlo nws txhais tes lawm,
   leejtwg yuav ua tau kom rov qab nkaum tes?

Tej lus uas hais txog Filixatee

28Xyoo uas vajntxwv Aha tuag lawm, Vajtswv hais tej lus no tuaj hais tias,
  29“Cov Filixatee sawvdaws 'e,
   nej tsis txhob zoo siab xyiv fab hais tias
   rab qws uas ntaus nej lov lawm,
  rau qhov tus nab muaj taug
   tseem yuav tshwm ib tug nab raj kub sai,
   thiab yuav tshwm ib tug zaj uas txawj ya.
  30Thiab tej neeg pluag tej tub hlob
   yuav muaj noj muaj haus,
  thiab cov neeg txom nyem
   yuav pw tso siab lug.
  Tiamsis kuv yuav muab kev tshaib nqhis
   tua nej caj ces
  thiab cov uas tshuav nyob
   los kuv yuav muab tua pov tseg huvsi.
  31Tej rooj loog 'e, cia li quaj nyiav,
   lub nroog 'e, cia li quaj,
  txhua tus hauv Filixatee tebchaws 'e,
   nej cia li ntshai ua siab ntsws yaj tag
  vim yog tej pa taws tawm sab ped tuaj,
   thiab tsis muaj ib tug tub rog yuav poob qab li.
  32Yuav teb li cas rau Filixatee cov tub tshaj xo?
   Kuj teb tau tias,
   ‘Yawmsaub twb rhawv lub moos Xi‑oo
  mas nws cov neeg uas raug kev txom nyem
   thiaj tau chaw cawm siav rau hauv.’ ”