15

Yexus yog tsob tseem txiv hmab

1“Kuv yog tsob tseem txiv hmab, thiab kuv leej Txiv yog tus uas tu. 2Txhua ceg hauv kuv uas tsis txi txiv nws yuav muab txiav pov tseg, thiab txhua ceg uas txi txiv nws yuav muab tav kom yimhuab txi ntau heev. 3Nej twb raug ntxuav kom dawb huv ntawm tej lus uas kuv hais rau nej lawm. 4Nej cia li nyob ruaj rau hauv kuv thiab kuv yuav nyob rau hauv nej. Tus ceg uas nyob ib cag yuav txi txiv tsis tau, tsuas yog koom lub hauv paus thiaj txi tau. Nej kuj ib yam nkaus, yog nej tsis nyob ruaj rau hauv kuv, nej yuav txi txiv tsis tau. 5Kuv yog lub hauv paus txiv hmab, nej yog cov ceg. Tus uas nyob ruaj rau hauv kuv thiab kuv nyob hauv nws, tus ntawd yuav txi txiv ntau. Yog nej ncaim ntawm kuv lawm nej yuav ua tsis tau ib yam dabtsi li. 6Yog leejtwg tsis nyob ruaj rau hauv kuv, tus ntawd yuav raug muab txiav pov tseg ib yam li tej ceg thiab yuav qhuav tag. Tej ceg ntawd yuav raug muab sau mus pov rau hauv hluavtaws hlawv kub hnyiab tag.
7“Yog nej nyob ruaj rau hauv kuv thiab kuv tej lus nyob ruaj hauv nej lawm, nej cia li thov yam twg uas nej xav yuav mas nej yuav tau yam ntawd. 8Yog nej tawg paj txi txiv ntau thiaj ua kuv li thwjtim, qhov ntawd yuav ua rau kuv leej Txiv tau koob meej. 9Leej Txiv hlub kuv li cas, kuv kuj hlub nej ib yam li ntawd. Nej cia li nyob ruaj rau hauv kuv txojkev hlub. 10Yog nej tuav rawv kuv tej lus nkaw nej kuj nyob ruaj rau hauv kuv txojkev hlub ib yam li kuv tuav rawv kuv Txiv tej lus nkaw thiab nyob ruaj hauv nws txojkev hlub. 11Kuv hais tej no rau nej lawm xwv kuv txojkev xyiv fab thiaj nyob hauv nej thiab nej thiaj muaj txojkev xyiv fab puv npo.
12“Kuv nkaw lus tseg rau nej tias nej ib leeg yuav tsum hlub ib leeg ib yam li kuv hlub nej. 13Tsis muaj txojkev hlub loj dhau txoj no lawm, yog qhov uas ib tug tso txojsia this nws cov kwvluag. 14Yog nej ua tej uas kuv kom nej ua, nej kuj yog kuv li kwvluag. 15Kuv tsis hu nej ua tub qhe dua li lawm rau qhov tus tub qhe tsis paub tias nws tus lospav ua dabtsi. Tiamsis kuv hu nej ua kwvluag rau qhov txhua yam uas kuv tau hnov ntawm leej Txiv kuv twb qhia rau nej paub lawm. 16Nej tsis tau xaiv kuv tiamsis kuv xaiv nej thiab tsa nej kom mus tawg paj txi txiv thiab ua rau tej txiv ntawd yuav nyob mus li, kom thaum nej tuav kuv lub npe thov ib yam dabtsi ntawm leej Txiv, nws thiaj pub yam ntawd rau nej. 17Tej uas kuv nkaw lus tseg rau nej no yog qhov uas ib leeg yuav tsum hlub ib leeg.

Ntiajteb yuav ntxub nej

18“Yog lub ntiajteb no ntxub nej, nej cia li paub tias lub ntiajteb twb xub ntxub kuv ua ntej lawm. 19Yog nej ua neeg ntiajteb, lub ntiajteb yeej yuav hlub cov uas yog ntiajteb li. Vim nej tsis yog neeg ntiajteb, rau qhov kuv twb xaiv nej tawm hauv lub ntiajteb lawm, vim li no lub ntiajteb thiaj ntxub nej. 20Nej cia li nco txog tej lus uas kuv hais rau nej lawm tias, ‘Tus tub qhe tsis loj dhau nws tus lospav.’ Yog lawv twb tsim txom kuv lawm lawv yeej yuav tsim txom nej thiab. Yog lawv tuav rawv kuv tej lus, lawv yeej yuav tuav rawv nej tej lus thiab. 21Tiamsis lawv yuav ua txhua yam no rau nej vim yog tim kuv lub npe, rau qhov lawv tsis paub tus uas txib kuv los. 22Yog kuv tsis tau los qhia lawv, lawv yuav tsis muaj txim. Tiamsis nimno lawv tsis muaj ib los hais daws lawv lub txim. 23Tus uas ntxub kuv kuj yog ntxub kuv leej Txiv thiab. 24Yog kuv tsis tau ua tej uas lwm tus tsis ua rau lawv pom, lawv yuav tsis muaj txim. Tiamsis nimno lawv twb pom tej no los lawv tseem ntxub kuv thiab kuv leej Txiv. 25Tej no yog tiav raws li tej lus sau cia rau hauv Vajtswv txoj kevcai hais tias, ‘Lawv lam ntxub kuv do do.’ 26Tiamsis thaum tus uas taw qhia los, uas kuv txib ntawm leej Txiv los rau nej, yog Vaj Ntsuj Plig uas qhia qhov tseeb thiab los ntawm leej Txiv los, nws yuav ua timkhawv txog kuv. 27Thiab nej kuj yuav ua timkhawv rau qhov nej twb nrog kuv nyob thaum chiv thawj los.”