6

Pub mov rau tsib txhiab leej noj

(Mth. 14:13-21; Mk. 6:30-44; Lk. 9:10-17)

1Dhau ntawd Yexus hla Hiavtxwv Kalilais uas yog Hiavtxwv Thinpela mus rau sab tim ub. 2Muaj neeg coob coob raws nws qab mus vim yog lawv pom tej txujci tseem ceeb uas Yexus ua rau cov neeg muaj mob. 3Yexus nce mus rau pem roob nrog nws cov thwjtim zaum ua ke. 4Thaum ntawd ze lub sijhawm uas cov Yudai ua kevcai Hla Dhau. 5Thaum Yexus tsa muag ntsia pom neeg coob heev tuaj cuag nws, nws txawm hais rau Fili tias, “Peb yuav yuav mov qhovtwg los rau cov neeg no noj?” 6Yexus hais li ntawd sim Fili, rau qhov Yexus yeej paub tias nws yuav ua dabtsi. 7Fili teb Yexus tias, “Ob puas denalia twb tsis txaus yuav mov rau cov neeg no noj ib leeg mentsis.” 8Ximoos Petus tus kwv Anru uas yog ib tug thwjtim hais rau Yexus tias, 9“Muaj ib tug tub nyob no muaj tsib lub ncuav qeb thiab ob tug ntses. Tiamsis qhov nyuag no yuav ua li cas txaus rau neeg coob li no noj?” 10Yexus hais tias, “Kom cov neeg zaum.” Qhov chaw ntawd muaj nyom ntau, ces cov neeg txawm zaum, suav cov txivneej xwb muaj kwvlam tsib txhiab leej. 11Yexus txawm muab cov ncuav ntawd los mas thaum nws ua Vajtswv tsaug tag nws muab faib rau cov neeg uas zaum ntawd npaum li uas lawv cheem tsum, thiab muab cov ntses faib ib yam li ntawd. 12Thaum lawv noj tsau lawm Yexus hais rau cov thwjtim tias, “Cia li khaws tej uas lawv noj tsis tag cia, tsis txhob cia ib nyuag qho poob xuam mus.” 13Lawv txawm khaws tej uas cov neeg ntawd noj tsis tag ntawm tsib lub ncuav qeb ntawd tau kaum ob tawb puv nkaus. 14Thaum cov neeg pom tej txujci tseem ceeb uas Yexus ua ntawd, lawv txawm hais tias, “Tus no yeej yog tus xibhwb cev Vajtswv lus uas yuav los rau hauv ntiajteb tiag tiag li.” 15Thaum Yexus paub tias lawv twb yuav tuaj yuam nws coj mus tsa ua vajntxwv, nws txawm nce tib leeg mus pem roob lawm.

Yexus mus kotaw saum nplaim dej

(Mth. 14:22-33; Mk. 6:45-52)

16Thaum yuav tsaus ntuj Yexus cov thwjtim txawm mus rau nram hiavtxwv, 17thiab nce nkoj hla hiavtxwv mus rau lub moos Khapena‑u. Thaum ntawd twb tsaus ntuj lawm los Yexus tsis tau los txog lawv. 18Cua txawm ntsawj heev ua rau dej hiavtxwv ntas. 19Thaum lawv nquam nkoj mus kwvlam tsib rau kilu kev, lawv pom Yexus mus kotaw saum nplaim dej hiavtxwv tabtom tuaj ze lub nkoj. Lawv ntshai kawg, 20tiamsis Yexus hais rau lawv tias, “Yog kuv ntag. Tsis txhob ntshai.” 21Lawv thiaj txaus siab hlo cia Yexus nce rau hauv lub nkoj. Tamsim ntawd lub nkoj txawm mus txog tim ntug uas lawv yuav mus ntawd.

Yexus yog cov mov pub txojsia

22Hnub tom qab cov neeg uas tseem nyob sab ntug dej hiavtxwv tim ub pom tias tsuas muaj tib lub nkoj nyob ntawd xwb thiab twb tsis pom Yexus nrog cov thwjtim nce nkoj mus, tsuas yog Yexus cov thwjtim mus xwb. 23Tamsim ntawd muaj dua ib co nkoj tuaj ntawm Thinpela tuaj nres ze lub chaw uas lawv tau noj ncuav uas tus Tswv ua Vajtswv tsaug lawd. 24Thaum cov neeg ntawd pom tias Yexus thiab nws cov thwjtim tsis nyob qhov ntawd lawm, lawv txawm nce tej nkoj ntawd mus nrhiav Yexus rau ntawm lub moos Khapena‑u.
25Thaum lawv ntsib Yexus sab hiavtxwv tim ub lawv hais rau nws tias, “Lanpi, koj tuaj rau ntawm no thaum twg lawm?” 26Yexus teb lawv tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, qhov uas nej nrhiav kuv tsis yog vim nej pom tej txujci tseem ceeb tiamsis yog nej tau noj ncuav tsau lawm. 27Tsis txhob ua haujlwm nrhiav tej mov uas txawj lwj, tiamsis yuav tsum nrhiav tej mov uas nyob ruaj thiaj tau txojsia ib txhis tsis kawg, uas Neeg leej Tub yuav pub rau nej, rau qhov Vajtswv uas yog leej Txiv twb nias hom thawj qhwv nws lawm.” 28Lawv txawm hais rau Yexus tias, “Peb yuav tsum ua li cas thiaj ua tau Vajtswv tes haujlwm?” 29Yexus teb lawv tias, “Vajtswv tes haujlwm yog li no, yog ntseeg tus uas Vajtswv txib los.” 30Lawv txawm hais rau nws tias, “Yog li ntawd koj yuav ua txujci dabtsi rau peb pom peb thiaj li ntseeg koj? Koj yuav ua dabtsi? 31Peb tej poj koob yawm txwv tau noj mana hauv tebchaws moj sab qhua, raws li muaj lus sau cia hais tias, ‘Nws pub zaub mov saum ntuj rau lawv noj.’ ” 32Yexus txawm hais rau lawv tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, tsis yog Mauxe pub cov mov saum ntuj rau nej. Tiamsis kuv leej Txiv pub cov tseem mov saum ntuj los rau nej. 33Rau qhov Vajtswv cov mov yog tus uas los saum ntuj los thiab pub txojsia rau neeg ntiajteb.” 34Lawv hais rau nws tias, “Tus Tswv, thov pub cov mov ntawd rau peb noj mus li.”
35Yexus hais rau lawv tias, “Kuv yog cov mov pub txojsia. Tus uas los cuag kuv yuav tsis tshaib, thiab tus uas tso siab rau kuv yuav tsis nqhis dua li lawm. 36Tiamsis kuv hais rau nej tias nej twb pom kuv los nej tseem tsis ntseeg kuv. 37Txhua tus uas leej Txiv muab pub rau kuv yeej yuav los cuag kuv. Thiab tus uas los cuag kuv, kuv yuav tsis muab laim pov tseg kiag li. 38Rau qhov kuv los saum ntuj los tsis yog los ua raws li kuv lub siab xwb tiamsis ua raws li tus uas txib kuv los lub siab. 39Tus uas txib kuv los lub siab xav li no, yog txhua tus uas nws muab cob rau kuv lawd yuav tsis ploj ib tug li, thiab hnub kawg kuv yuav tsa kom tus ntawd ciaj sawv rov los. 40Rau qhov kuv leej Txiv lub siab xav li no, yog txhua tus uas pom leej Tub thiab tso siab rau nws yuav tau txojsia ib txhis tsis kawg thiab kuv yuav tsa tus ntawd ciaj sawv rov los rau hnub kawg.”
41Thaum ntawd cov Yudai txawm yws Yexus rau qhov nws hais tias, “Kuv yog cov mov uas los saum ntuj los.” 42Lawv txawm hais tias, “Tus no yog Yexus, uas yog Yauxej tus tub los tsis yog? Nws niam nws txiv peb kuj paub. Ua li cas nimno nws yuav hais tias, ‘Kuv nqes saum ntuj los’ no?” 43Yexus teb lawv tias, “Tsis txhob sib yws kiag li. 44Tsis muaj leejtwg yuav los cuag tau kuv tsuas yog leej Txiv uas txib kuv los rub nws los xwb, thiab kuv yuav tsa tus ntawd ciaj sawv los rau hnub kawg. 45Muaj lus sau cia rau hauv cov xibhwb cev Vajtswv lus phau ntawv hais tias, ‘Vajtswv yuav qhuab qhia lawv txhua tus.’ Txhua tus uas tau mloog thiab tau kawm paub ntawm leej Txiv kuj los cuag kuv. 46Tsis muaj leejtwg tau pom leej Txiv tsuas yog tus uas los ntawm Vajtswv los, nws thiaj tau pom leej Txiv lawm. 47Kuv hais tseeb rau nej tias, tus uas ntseeg kuj muaj txojsia ib txhis tsis kawg. 48Kuv yog cov mov pub txojsia. 49Nej tej poj koob yawm txwv tau noj mana hauv tebchaws moj sab qhua los lawv kuj tuag tag lawm. 50No yog cov mov uas los saum ntuj los mas tus uas tau noj lawm yuav tsis tuag. 51Kuv yog cov mov pub txojsia uas los saum ntuj los. Yog leejtwg noj cov mov no tus ntawd yuav muaj txojsia nyob mus ib txhis tsis kawg. Thiab cov mov uas kuv yuav pub rau lub ntiajteb muaj txojsia kuj yog kuv lub cev nqaij.”
52Cov Yudai txawm sib cam hais tias, “Tus no yuav muab nws cev nqaij rau peb noj li cas?” 53Yexus thiaj hais rau lawv tias, “Kuv hais tseeb rau nej tias, yog nej tsis tau noj Neeg leej Tub cev nqaij thiab tsis tau haus nws cov ntshav, mas nej yuav tsis tau txojsia. 54Tus uas noj kuv cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav mas tau txojsia ib txhis tsis kawg, thiab kuv yuav tsa nws ciaj sawv los rau hnub kawg. 55Rau qhov kuv cev nqaij yog cov tseem mov thiab kuv cov ntshav yog cov tseem dej haus. 56Tus uas noj kuv cev nqaij thiab haus kuv cov ntshav, tus ntawd nyob hauv kuv thiab kuv kuj nyob hauv nws. 57Leej Txiv uas muaj txojsia nyob txib kuv los thiab kuv muaj txojsia vim yog muaj leej Txiv li cas, tus uas noj kuv yuav muaj txojsia vim yog muaj kuv ib yam li ntawd. 58No yog cov mov uas nqes saum ntuj los, tsis thooj li tej mov uas nej tej poj koob yawm txwv noj thiab lawv tuag tag lawm. Tus uas noj cov mov no yuav muaj txojsia nyob mus ib txhis tsis kawg.” 59Tej lus no Yexus hais rau thaum nws qhuab qhia hauv lub tsev sablaj ntawm lub moos Khapena‑u.

Tej lus pub txojsia

60Thaum cov thwjtim hnov Yexus hais li ntawd txawm muaj ntau leej hais tias, “Tej lus no nyuaj kawg li, leejtwg yuav lees tau?” 61Thaum Yexus paub tias nws cov thwjtim yws txog tej lus ntawd nws txawm hais rau lawv tias, “Tej lus no ua rau nej dawm lov? 62Yog nej pom Neeg leej Tub nce rov mus rau lub chaw uas thaum ub nws nyob, nej yuav hais li cas? 63Vaj Ntsuj Plig yog tus uas pub txojsia, lub cev nqaij tawv tsis muaj qabhau dabtsi. Tej lus uas kuv hais rau nej yog Ntsuj Plig ntawd thiab yog txojsia. 64Tiamsis nej cov muaj qee leej tsis ntseeg.” Rau qhov txij thaum chiv thawj los lawd Yexus yeej paub leejtwg tsis ntseeg thiab leejtwg yuav fav xeeb rau nws. 65Mas Yexus thiaj hais tias, “Vim li no kuv thiaj hais rau nej tias tsis muaj leejtwg los cuag tau kuv tsuas yog leej Txiv pub rau nws xwb thiaj los tau.”
66Txij ntawd los nws cov thwjtim ntau leej txawm thim tsis nrog Yexus mus lawm. 67Yexus txawm hais rau kaum ob tug thwjtim tias, “Nej kuj xav ncaim kuv mus thiab lov?” 68Ximoos Petus teb Yexus tias, “Tus Tswv, peb yuav mus cuag leejtwg? Koj tej lus thiaj pub txojsia ib txhis tsis kawg. 69Peb yeej ntseeg thiab paub tias koj yog tus dawb huv ntawm Vajtswv.” 70Yexus teb lawv tias, “Kuv xaiv nej kaum ob leeg los tsis yog? Tiamsis nej cov muaj ib tug yog dab.” 71Yog Yexus hais txog Yuda uas yog Ximoos Ikhali‑au tus tub, rau qhov nws yog ib tug hauv kaum ob tug thwjtim uas yuav fav xeeb rau Yexus.