3

Vượt sông Giô-đan

1Trời vừa sáng, Giô-suê dẫn dân từ Si-tim đi đến bờ sông Giô-đan. Họ cắm trại chờ ngày sang sông. 2-4Ngày thứ ba, các viên chức đi khắp các trại truyền chỉ thị: “Khi thấy các thấy tế lễ và người Lê-vi khiêng Rương giao ước của Chúa đi, đồng bào cứ việc đi theo. Vì đồng bào chưa đi lối này bao giờ, nên cứ theo sự hướng dẫn của Rương giao ước. Nhưng đừng theo gần quá, phải giữ một khoảng cách chừng tám trăm mét.”
5Giô-suê kêu gọi nhân dân giữ mình thanh sạch. Ông quả quyết: “Ngày mai Chúa sẽ làm phép lạ.”
6Theo lệnh Giô-suê, các thầy tế lễ khiêng Rương giao ước ra đi; toàn dân theo sau.
7Chúa bảo Giô-suê: “Hôm nay Ta sẽ làm cho con được vinh dự trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên, họ sẽ biết rằng Ta ở với con cũng như Ta đã ở với Mai-sen. 8Con nhớ dặn các thầy tế lễ khiêng Rương giao ước phải dừng lại, đứng nguyên tại chỗ khi chân họ vừa chấm nước sông Giô-đan.” 9,10Và Giô-suê hiệu triệu nhân dân: “Đồng bào lại gần đây nghe lời Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên. Hôm nay đồng bào sẽ thấy rằng Thượng Đế hằng sống đang ở giữa đồng bào, Ngài sẽ đuổi các dân tộc đang sống bên kia đi. Các dân ấy gồm người Ca-na-an, Hê-tít, Hê-vít, Phê-rơ, Ghi-rê-gát, A-mo và Giê-bu. 11Rương giao ước của Chúa Hằng Hữu Thượng Đế của cả nhân loại sẽ dẫn đồng bào qua sông. 12Bây giờ chọn mười hai người, mỗi đại tộc một người để nhận công tác đặc biệt. 13Khi các thầy tế lễ khiêng Rương giao ước của Chúa Hằng Hữu - Thượng Đế của cả nhân loại - dẫm chân vào nước sông Giô-đan dòng sông sẽ bị chia đôi, nước sông từ nguồn chảy xuống dồn lại thành một khối.”
14Vậy, toàn dân xuất trại để sang sông, theo sau Rương giao ước của Chúa. 15Lúc ấy nhằm mùa gặt, nước sông Giô-đan tràn lên khắp bờ. Nhưng khi những thầy tế lễ khiêng Rương giao ước vừa dẫm chân vào nước, 16bỗng nhiên nước từ nguồn đổ xuống ngưng lại, dồn cao lên. Khúc sông bị nước dồn lên như thế trải dài ra về phía mạn ngược đến tận A-đam, một thành gần Xát-than. Vì thế, khi nước sông phía biển cứ tiếp tục chảy ra Biển Mặn, lòng sông bắt đầu cạn ráo. Nhân dân đi qua, và trước mặt họ sừng sững thành Giê-ri-cô. 17Các thầy tế lễ khiêng Rương giao ước của Chúa dừng lại giữa sông, chờ dân đi qua trước. Mọi người đều đi trên phần khô ráo của lòng sông.