12

31 vua

1Đây là danh sách các vua phía đông sông Giô-đan bị người Y-sơ-ra-ên đánh bại và lãnh thổ của họ đã bị Y-sơ-ra-ên chiếm hữu. Đất của họ chạy dài từ thung lũng sông Ạt-nôn đến núi Hẹt-môn, gồm cả các đồng bằng miền Đông.
2Si-hôn vua người A-mo, đóng đô ở Hết-bôn, cai trị một vùng từ thành A-rô-e bên bờ sông Ạt-nôn, và từ giữa thung lũng này cho đến sông Gia-bộc, (biên giới của đất Am-môn), gồm phân nửa đất Ga-la-át. 3Đất vua này còn gồm các đồng bằng miền Đông, từ bờ phiá đông biển Ki-nê-rốt chạy cho đến Biển Mặn (đường đi về Bết-giê-si-mốt) và triền núi Phích-ga về phía nam.
4Óc vua Ba-san (người khổng lồ còn sót lại) đóng đô ở Ách-ta-rốt Ết-rê-i, 5cai trị vùng núi Hẹt-môn, vùng Sanh-ca, toàn đất Ba-san (giáp giới với đất của người Ghê-sua và người Ma-ca) và phân nửa đất Ga-la-át (giáp giới với đất của Si-hôn vua Hết-bôn). 6Các vua trên bị người Y-sơ-ra-ên đánh bại dưới thời Mai-sen. Mai-sen, tôi tớ của Chúa lấy phần đất này chia cho đại tộc Ru-bên, đại tộc Gát và phân nửa đại tộc Ma-na-se.
7Và đây là danh sách các vua phía tây sông Giô-đan bị Giô-suê và người Y-sơ-ra-ên đánh bại. (Đất của họ chạy dài từ Ba-anh Gát trong thung lũng Li-ban cho đến núi Ha-lác ngang núi Sê-i-rơ. Đất này được Giô-suê đem chia cho các đại tộc còn lại, 8gồm cả vùng cao nguvên, thung lũng, đồng bằng, triền núi, sa mạc và miền Nam. Đó là đất của người Hê-tít, A-mo, Ca-na-an, Phê-rết, Hê-vít và Giê-bu):
9Vua Giê-ri-cô, vua A-hi gần Bê-tên,
10vua Giê-ru-sa-lem, vua Hếp-rôn,
11vua Giạt-mút, vua La-ki,
12vua Éc-lôn, vua Ghê-xe,
13vua Đê-bia, vua Ghê-đe,
14vua Họt-ma, vua A-rát,
15vua Líp-na, vua A-đu-lam,
16vua Ma-kê-đa, vua Bê-tên
17vua Tháp-bu-ách, vua Hê-phe,
18vua A-phéc, vua La-sa-rôn,
19vua Ma-đôn, vua Hát-so,
20vua Sim-rôn-Mê-rôn, vua Ạc-sáp.
21vua Tha-a-nác, vua Mê-ghi-đô,
22vua Kê-đe, vua Giốc-nê-am ở Cát-mên, 23vua Đô-rơ ở Na-phát-đo, vua Gô-im ở Ghinh ganh,
24và vua Thiệt-sa. Tổng cộng ba mươi mốt vua.