22

Lub thaj ntawm ntug dej Yaladee

1Thaum ntawd Yausua hu xeem Lunpee thiab xeem Kas thiab ib nrab xeem Manaxe tuaj 2mas hais rau lawv tias, “Nej twb ua raws li Yawmsaub tus tub qhe Mauxe hais rau nej lawm thiab nej mloog kuv lus thiab ua txhua yam uas kuv hais kom nej ua. 3Ntev los txog niaj hnub nimno nej tsis tso nej cov kwvtij tseg, nej twb ceev faj ua raws li uas Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv hais rau nej. 4Nimno Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv twb pub nej cov kwvtij tau so lawm, raws li nws tau cog lus tseg rau lawv. Ces nej cia li rov qab mus tsev hauv lub tebchaws uas Yawmsaub tus tub qhe Mauxe muab pub rau nej ua nej teej nej tug sab dej Yaladee hnub tuaj. 5Nej yuav tsum ceev faj ua raws li tej lus nkaw thiab txoj kevcai uas Yawmsaub tus tub qhe Mauxe hais rau nej lawd. Nej yuav hlub Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv thiab ua nej lub neej raws li nws txhua txojkev huvsi, thiab tuav rawv nws tej lus nkaw thiab nrog nws tsheej xeeb, thiab ua koom tu nws kawg nej lub siab lub ntsws.” 6Yausua thiaj foom koob hmoov rau lawv thiab xa lawv mus ces lawv txawm rov mus lawv vaj lawv tsev.
7Ib nrab xeem Manaxe ntawd, Mauxe twb muab Npasas tebchaws rau lawv yuav ua lawv tug, tshuav ib nrab xeem ntawd mas Yausua pub lawv nrog lawv cov kwvtij tau teej tug sab dej Yaladee hnub poob. Thaum Yausua xa lawv mus tsev nws foom koob hmoov rau lawv, 8thiab hais rau lawv tias, “Cia li rov qab mus nyias vaj nyias tsev, coj tej cuab txhiaj cuab tam muaj nplua mias, tej niag pab tsiaj tej nyiaj thiab tej kub tej tooj liab tej hlau thiab tej tsoos tsho ntau ntau mus. Muab tej uas nej txeeb yeeb ncuab li los ntawd faib rau nej cov kwvtij neej tsa.” 9Cov Lunpee thiab cov Kas thiab ib nrab xeem Manaxe tau ncaim cov Yixayee ntawm Silau hauv Khana‑as tebchaws rov qab mus tsev rau hauv Kile‑a tebchaws, yog lub tebchaws uas lawv txeeb tau ua lawv tug raws li Yawmsaub kom Mauxe hais rau lawv lawd.
10Thaum lawv los txog ntawm ntug dej Yaladee uas nyob Khana‑as sab tebchaws, cov Lunpee thiab cov Kas thiab ib nrab xeem Manaxe txawm tib ib lub thaj xyeem rau ntawm dej Yaladee, yog ib lub thaj uas loj kawg li. 11Mas cov Yixayee hnov luag hais tias, “Saib maj, cov Lunpee thiab cov Kas thiab ib nrab xeem Manaxe ua tau ib lub thaj rau ntawm Khana‑as ciam teb uas ze ntug dej Yaladee sab uas yog Yixayee tebchaws.” 12Mas thaum cov Yixayee tau hnov li ntawd ib tsoom pejxeem Yixayee sawvdaws txawm sau zog ua ke rau ntawm Silau yuav mus ua rog rau lawv.
13Mas cov Yixayee thiaj txib pov thawj Ele‑axa tus tub Fineha mus cuag cov Lunpee thiab cov Kas thiab ib nrab xeem Manaxe hauv Kile‑a tebchaws, 14thiab kaum tus uas ua hlob, ib xeem ib tug uas puavleej yog tus thawj hauv txhua cum Yixayee nrog nws mus. 15Thaum lawv tuaj txog cov Lunpee thiab cov Kas thiab ib nrab xeem Manaxe hauv Kile‑a tebchaws lawv kuj hais rau cov ntawd tias, 16“Yawmsaub cov neeg sawvdaws hais li no tias, ‘Nej ua dabtsi li no? Nej fav xeeb rau cov Yixayee tus Vajtswv, es hnub no nej tso Yawmsaub tseg mus ua ib lub thaj rau nej xwb, yog hnub no nej tau sawv twv Yawmsaub lawm. 17Tej kev txhaum uas peb ua ntawm Pe‑au tseem tsis txaus thiab lov? Los txog niaj hnub nimno peb tseem ntxuav tsis tau kom peb huv huv li thiab tej kev txhaum ntawd ua kom vij sub vij sw poob rau Yawmsaub cov neeg xwb. 18Mas hnub no nej tseem yuav tso Yawmsaub tseg thiab lov? Hnub no yog nej sawv twv Yawmsaub mas tagkis nws yuav chim rau ib tsoom Yixayee sawvdaws. 19Yog nej lub tebchaws qias tsis huv nej cia li hla mus rau hauv Yawmsaub lub tebchaws uas muaj Yawmsaub lub tsev ntaub, los nrog peb tuav lub tebchaws ua teej ua tug. Tsis txhob sawv twv Yawmsaub thiab tsis txhob coj peb twv Yawmsaub es mus ua ib lub thaj rau nej uas tsis yog peb tus Vajtswv Yawmsaub lub thaj. 20Xelag tus tub Akhas twb ua tsis ncaj rau tej uas muab cais pub rau Yawmsaub los tsis yog? Mas Yawmsaub txojkev chim thiaj li poob rau saum cov Yixayee sawvdaws. Tsis yog nws tib leeg puam tsuaj rau nws lub txim xwb.’ ”
21Xeem Lunpee thiab xeem Kas thiab ib nrab xeem Manaxe txawm teb cov thawj hauv txhua cum Yixayee tias, 22“Tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus pom, yog Vajtswv uas yog Yawmsaub. Tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus pom, yog Vajtswv uas yog Yawmsaub ntag. Nws yeej paub thiab cia cov Yixayee paub thiab. Yog tias peb sawv twv thiab ua tsis ncaj rau Yawmsaub mas hnub no tsis txhob tseg peb txojsia li. 23Qhov uas peb ua lub thaj ntawd, mas yog peb tso Yawmsaub tseg thiab siv ua kevcai hlawv huvsi xyeem thiab ua kevcai xyeem qoob loo thiab ua kevcai xyeem sib raug zoo rau saum lub thaj ntawd, mas cia Yawmsaub rau txim ntag. 24Tsis yog li ntawd. Qhov uas peb ua li ntawd twb yog ntshai tsam lwm hnub nej tej tub ki yuav hais rau peb tej tub ki tias, ‘Nej muaj feem koom Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv dabtsi? 25Rau qhov Yawmsaub twb muab tus dej Yaladee ua ciam teb quas peb thiab nej cov Lunpee thiab cov Kas lawm nev. Nej tsis muaj feem hauv Yawmsaub.’ Yog li ntawd peb ntshai tsam nej tej tub ki yuav ua rau peb tej tub ki tseg tsis pe hawm Yawmsaub.
26“Vim li no peb thiaj hais tias, ‘Cia peb ua lub thaj no, tsis yog ua los siv ua tej kevcai hlawv huvsi xyeem lossis tua tsiaj xyeem.’ 27Tiamsis yog peb ua los ua tsoob zeej timkhawv rau peb thiab nej, thiab rau lwm tiam uas dua peb lawm tias peb yeej yuav pe hawm Yawmsaub thiab ua tej kevcai hlawv huvsi xyeem thiab tua tsiaj xyeem thiab xyeem sib raug zoo rau ntawm Yawmsaub xubntiag, xwv nej tej tub ki thiaj hais tsis tau rau peb tej tub ki tom qab tias, ‘Nej tsis muaj feem hauv Yawmsaub.’ 28Peb xav tias yog muaj leejtwg hais li no rau peb lossis hais rau peb caj ces tom qab, peb kuj yuav hais tau tias, ‘Saib lub thaj no uas zoo yam li Yawmsaub lub thaj uas peb tej poj koob yawm txwv ua cia, tsis yog ua los siv ua kevcai hlawv huvsi xyeem lossis tua tsiaj xyeem, tiamsis yog ua los ua tsoob zeej timkhawv rau peb thiab nej xwb.’ 29Peb yeej tsis yog yuav sawv twv Yawmsaub tso Yawmsaub tseg hnub no es ua dua ib lub thaj los ua tej kevcai hlawv huvsi xyeem thiab xyeem qoob loo thiab tua tsiaj xyeem, uas tsis yog peb tus Vajtswv Yawmsaub lub thaj uas nyob ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub.”
30Thaum pov thawj Fineha thiab cov ua hlob uas yog cov thawj hauv txhua cum Yixayee uas nrog nws nyob ua ke ntawd hnov tej lus uas cov Lunpee thiab cov Kas thiab cov Manaxe hais ntawd mas lawv kuj txaus siab heev. 31Pov thawj Ele‑axa tus tub Fineha hais rau cov Lunpee thiab cov Kas thiab cov Manaxe tias, “Hnub no peb paub tseeb tias Yawmsaub nyob hauv peb nruab nrab, vim yog nej kuj tsis fav xeeb rau Yawmsaub. Nimno nej tau pab cov Yixayee dim qhov uas Yawmsaub rau txim.”
32Pov thawj Ele‑axa tus tub Fineha thiab cov uas ua hlob kuj tawm ntawm cov Lunpee thiab cov Kas hauv Kile‑a tebchaws rov qab mus cuag cov Yixayee hauv Khana‑as tebchaws thiab qhia lawv paub. 33Tej lus uas lawv mus qhia ntawd txaus cov Yixayee siab thiab cov Yixayee kuj qhuas Vajtswv. Tsis muaj leejtwg yuav hais txog ua rog rau lawv thiab ua rau lub tebchaws uas cov Lunpee thiab cov Kas nyob lawd puam tsuaj li lawm. 34Cov Lunpee thiab cov Kas hu lub thaj ntawd tias “Lub thaj tsoob zeej timkhawv.” Lawv hais tias “Lub thaj ua tsoob zeej timkhawv rau peb ob tog tias Yawmsaub yog Vajtswv.”