6

Lub moos Yelikhau puam tsuaj

1Vim cov Yixayee tuaj ze mas luag thiaj muab lub moos Yelikhau kaw ruaj ruaj li, tsis muaj leejtwg tawm tau thiab nkag los tau li. 2Yawmsaub hais rau Yausua tias, “Kuv muab lub moos Yelikhau thiab tus vajntxwv thiab tej tub rog uas siab loj siab tuab cob rau hauv koj txhais tes lawm. 3Koj thiab koj cov tub rog huvsi yuav tsum mus ncig lub moos ib hnub ib ncig. Nej mus ncig li no rau hnub. 4Yuav muaj xya tus pov thawj coj xya lub raj kub yaj ua lub phij xab ntej. Mas hnub uas xya nej yuav tsum mus xya ncig thiab cov pov thawj tshuab raj kub yaj. 5Thaum lawv tshuab raj ua lub suab ntev loo, thaum nej hnov lub suab raj ntawd, mas cov pejxeem sawvdaws yuav ib txhij qw nrov nrov, mas lub moos ntawd tej ntsa loog yuav pob tag nrho, cov pejxeem yuav ncaj nraim txeem plaws rau hauv lub moos.” 6Noo tus tub Yausua thiaj hu cov pov thawj tuaj thiab hais tias, “Nej cia li kwv lub phij xab sib cog lus mus thiab cia xya tus pov thawj coj xya lub raj kub yaj ua Yawmsaub lub phij xab ntej.” 7Thiab nws hais rau cov pejxeem tias, “Cia li tawm mus ncig lub moos ntawd, thiab cia cov tub rog uas coj cuab yeej mus ua Yawmsaub lub phij xab ntej.”
8Thaum Yausua hais rau cov pejxeem tag lawd, xya tus pov thawj uas coj xya lub raj kub yaj rau ntawm Yawmsaub xubntiag kuj mus thiab tshuab raj. Mas Yawmsaub lub phij xab sib cog lus mus ua lawv qab. 9Cov tub rog uas tuav cuab yeej mus ua cov pov thawj uas tshuab raj ntej, thiab pab tub rog faj seeb tom qab kuj mus raws qab lub phij xab. Cov uas tshuab raj kuj tshuab tsis tu li. 10Ces Yausua hais rau cov pejxeem tias, “Nej tsis txhob qw, tsis txhob kheev leejtwg hnov nej lub suab. Nej yuav qos ncauj tsis txhob hais ib lo lus li mus txog hnub uas kuv hais kom nej qw, nej mam li qw.” 11Nws txawm kom Yawmsaub lub phij xab mus ncig lub moos li no, yog mus ncig ib lwm. Ces lawv rov los rau hauv lub zos pw ib hmos hauv lub zos.
12Hnub tom qab Yausua sawv ntxov tsees, cov pov thawj kuj rov kwv Yawmsaub lub phij xab mus. 13Thiab xya tus pov thawj uas coj xya lub raj kub yaj mus ua Yawmsaub lub phij xab ntej thiab tshuab raj tsis tu li. Cov tub rog tuav cuab yeej kuj mus ua lawv ntej thiab cov tub rog uas faj seeb tom qab kuj raws qab Yawmsaub lub phij xab, thiab tshuab raj kub yaj tsis tu li. 14Hnub ob lawv kuj mus ncig lub moos ntawd ib lwm ces rov los rau hauv lub zos. Lawv ua li no tau rau hnub.
15Hnub uas xya lawv sawv ntxov kaj ntug txoog thiab mus ncig lub moos ntawd ib yam li txeev mus xya lwm. Tib hnub ntawd lawv ncig lub moos xya lwm xwb. 16Lwm uas xya thaum cov pov thawj tshuab raj ua suab ntev loo, Yausua hais rau cov pejxeem tias, “Cia li qw lauj! Rau qhov Yawmsaub muab lub moos no rau nej lawm. 17Lub moos thiab txhua yam huvsi hauv lub moos ntawd yuav muab cais rau Yawmsaub es muab ua kom puam tsuaj. Tsuas yog tseg tus poj muag cev Lahaj thiab txhua tus uas nyob hauv nws lub tsev dim txojsia xwb, rau qhov nws pab zais peb cov neeg uas tshuaj tebchaws. 18Tiamsis nej mas yuav tsum tsis txhob kov tej uas cais es yuav muab ua kom puam tsuaj ntawd. Yog nej khaws tej uas nej muab cais ntawd ib yam dabtsi yuav, ces nej yuav ua rau cov Yixayee lub zos raug puam tsuaj thiab coj kev txom nyem los. 19Tiamsis tej nyiaj tej kub thiab tej twj siv uas yog xuas tooj liab thiab hlau ua yog yam uas dawb huv rau Yawmsaub, mas yuav tsum coj mus cia rau hauv Yawmsaub lub txhab.” 20Yog li no cov pejxeem thiaj li qw thiab cov pov thawj tshuab raj. Thaum cov pejxeem hnov lub suab raj nrov ntev loo, lawv kuj qw nrov heev, lub ntsa loog thiaj li pob tag nrho, cov pejxeem txhua tus thiaj ncaj nraim txeem plaws rau hauv lub moos thiab txeeb kiag lub moos ntawd. 21Lawv xuas ntaj rhuav tshem txhua yam puam tsuaj tag nrho huvsi tsis hais pojniam txivneej, tej laus tej hluas, tej nyuj tej yaj tej nees luav huvsi.
22Yausua hais rau ob tug uas mus tshuaj tebchaws ntawd tias, “Neb cia li mus rau hauv tus poj muag cev lub tsev thiab coj tus pojniam ntawd thiab txhua tus uas txheeb ze nws tawm los raws li neb tau cog lus twv cia rau nws lawd” 23Ob tug hluas uas mus tshuaj tebchaws thiaj li nkag mus coj Lahaj thiab nws niam nws txiv thiab nws tej nus thiab txhua tus uas txheeb ze nws tawm los. Ob tug coj lawv mus nyob rau nraum cov Yixayee lub yeej. 24Lawv muab lub moos ntawd thiab txhua yam uas nyob hauv hlawv kub hnyiab tag huvsi, tsuas yog tseg tej nyiaj tej kub thiab tej twj siv uas xuas tooj liab thiab hlau ua. Lawv coj tej ntawd los cia rau hauv lub txhab uas nyob hauv Yawmsaub lub tsev. 25Tiamsis tus poj muag cev Lahaj thiab nws txiv tsev neeg thiab txhua tus uas txheeb ze nws, Yausua kuj tseg lawv dim txojsia mas nws nrog cov Yixayee nyob los txog niaj hnub nimno vim yog nws zais ob tug tshuaj tebchaws uas Yausua xa mus tshuaj lub moos Yelikhau.
26Thaum ntawd Yausua tsawm foom tej lus no cia tias,
  “Yog leejtwg sawv los tsim
   lub moos Yelikhau no dua tshiab
  nws yuav raug tsawm foom
   tab meeg Yawmsaub.
  Yog leejtwg ua tej taw ntsa loog,
   nws tus tub hlob yuav puam tsuaj.
  Yog leejtwg tsim tej rooj loog
   nws tus tub ntxawg yuav puam tsuaj.”
27Yog li no Yawmsaub thiaj li nrog nraim Yausua thiab Yausua lub koob meej nrov nto moo lug thoob lub tebchaws.