23

Yausua ntuas cov Yixayee

1Los rau yav tom qab ntev loo thaum Yawmsaub pub cov Yixayee tau so tsis ua rog rau tej yeeb ncuab uas nyob ib ncig lawv, thiab Yausua hnub nyoog nchav thiab laus heev lawm, 2Yausua hu cov Yixayee sawvdaws, yog cov kev txwj laus thiab cov thawj, cov uas tu plaub thiab cov nom tswv sawvdaws tuaj thiab hais rau lawv tias, “Kuv hnub nyoog nchav thiab laus heev lawm. 3Nej twb pom txhua yam uas Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tau ua rau tej haiv neeg no huvsi vim yog saib rau nej, rau qhov Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tau ua rog pab nej. 4Saib maj, tej tebchaws uas tseem tshuav kuv twb muab faib ua qub txeeg qub teg rau nej tej xeem, ua ke rau tej tebchaws uas kuv twb kov yeej lawd, txij ntua tus dej Yaladee mus txog Hiavtxwv Loj sab hnub poob. 5Nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav muab lawv thawb kom khiav ntawm nej hauv ntej mus thiab yuav ntiab lawv khiav dhau plaws ntawm nej lub qhov muag mus. Mas nej yuav txeeb tau lawv lub tebchaws ua nej tug raws li nej tus Vajtswv Yawmsaub cog lus rau nej. 6Vim li no nej cia li ua khov kho tuav rawv thiab ua raws nraim li txhua yam uas sau cia rau hauv Mauxe phau kevcai, tsis txhob tig rau sab xis lossis sab laug kiag li, 7xwv nej thiaj tsis nrog tej haiv neeg uas tshuav nyob hauv nej nruab nrab koom ua ke, lossis hais txog lawv tej dab lub npe thiab tuav lawv tej dab lub npe twv lossis ua koom tu thiab pe lawv tej dab ntawd. 8Tiamsis nej yuav tsum nrog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tsheej xeeb yam li nej ua los txog niaj hnub nimno. 9Rau qhov Yawmsaub ntiab tej haiv neeg uas loj thiab muaj zog dua nej khiav ntawm nej hauv ntej mus. Thiab tsis muaj leejtwg tiv tau nej los txog niaj hnub nimno. 10Nej ib leeg ntiab tau ib txhiab leej khiav, vim nej tus Vajtswv Yawmsaub pab nej ua rog, raws li nws cog lus cia lawd. 11Yog li no nej yuav tsum ceev faj tib zoo hlub Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv. 12Yog nej tig rov qab es mus koom tej haiv neeg uas tseem tshuav nyob rau hauv nej no, mus nrog lawv ua tshoob ua kos, thiab mus yuav lawv tej tub tej ntxhais, 13ces nej cia li paub tseeb tias, nej tus Vajtswv Yawmsaub yuav tsis ntiab tej haiv neeg ntawd khiav ntawm nej hauv ntej mus lawm. Lawv yuav ua rooj ntxiab rooj hlua cuab nej thiab yuav ua rab nplawm nplawm nej nrob qaum thiab ua pos chob nej qhov muag mus txog thaum nej puam tsuaj tag hauv lub tebchaws zoo no uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej lawm.
14“Nimno kuv tabtom yuav dua mus. Nej txhua tus lub siab thiab tus ntsuj plig yeej paub tias txhua yam zoo uas nej tus Vajtswv Yawmsaub cog lus rau nej tsis poob ib los li, yeej ua tiav txhua yam tsis muaj ib yam dabtsi uas tsis tau tiav. 15Txhua yam zoo uas nej tus Vajtswv Yawmsaub cog lus rau nej twb ua tiav rau nej li cas lawm, Yawmsaub yuav ua tej xwm txheej phem huvsi los txog nej tiav ib yam li ntawd mus txog thaum nws rhuav tshem nej ploj tag hauv lub tebchaws zoo no uas nej tus Vajtswv Yawmsaub muab pub rau nej. 16Yog nej fav xeeb rau nej tus Vajtswv Yawmsaub tej lus cog tseg uas nws muab cob rau nej es mus ua koom tu luag tej dab thiab pe tej dab ntawd, mas Yawmsaub txojkev npau taws yuav tshwm plaws rau nej mas nej yuav puam tsuaj sai kawg ploj tag hauv lub tebchaws zoo uas nws tau muab pub rau nej.”