3

Cov Yixayee hla tus dej Yaladee

1Yausua thiab cov Yixayee sawvdaws sawv ntxov tawm ntawm Sithi mus txog tus dej Yaladee mas lawv tsuam chaw nyob qhov ntawd ua ntej uas lawv yuav hla mus. 2Thaum dhau peb hnub lawd cov ua thawj ncig thoob plaws hauv lub yeej, 3thiab hais rau cov pejxeem tias, “Thaum nej pom cov pov thawj uas yog xeem Levi kwv nej tus Vajtswv Yawmsaub lub phij xab sib cog lus mus, nej cia li sawv kev raws lawv mus, 4nej thiaj pom qab kev mus, rau qhov nej tsis tau mus dua txojkev ntawd. Nej yuav ua qab deb ntawm lub phij xab kwvlam ob txhiab tshim, tsis txhob txav mus ze lub phij xab ntawd.” 5Yausua thiaj hais rau cov pejxeem tias, “Cia li tu kom nej dawb huv, rau qhov tagkis Yawmsaub yuav ua txujci phimhwj rau hauv nej nruab nrab.” 6Thiab Yausua hais rau cov pov thawj tias, “Cia li kwv lub phij xab sib cog lus ua cov pejxeem ntej mus.” Lawv txawm kwv lub phij xab sib cog lus mus ua cov pejxeem ntej.
7Yawmsaub hais rau Yausua tias, “Hnub no kuv yuav pib tsa koj ua loj rau hauv cov Yixayee sawvdaws kom lawv saib taus, kom lawv thiaj paub tias kuv nrog nraim Mauxe li cas kuv yuav nrog nraim koj li ntawd. 8Thiab koj cia li hais rau cov pov thawj uas kwv lub phij xab sib cog lus tias, ‘Thaum nej los txog ntawm ntug dej Yaladee, nej cia li sawv nres rau hauv nruab nrab tus dej Yaladee.’ ” 9Thiab Yausua hais rau cov Yixayee tias, “Cia li los ntawm no, thiab tig ntsej mloog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv tej lus.” 10Yausua hais tias, “Vim tej no nej yuav paub tias Vajtswv uas muaj txojsia nyob yeej nrog nraim nej nyob, thiab nws yuav ntiab cov Khana‑as, cov Hithai, cov Hivai, cov Pelixai, cov Kawkasi, cov Amaulai thiab cov Yenpu tawm ntawm nej hauv ntej mus tiag tiag li. 11Saib maj, tus Tswv uas kav tag nrho lub qab ntuj no lub phij xab sib cog lus yuav ua nej ntej mus rau hauv tus dej Yaladee. 12Vim li no cia li xaiv kaum ob leeg tawm hauv kaum ob xeem Yixayee los, ib xeem ib leeg. 13Thaum cov pov thawj uas kwv Yawmsaub uas yog tus Tswv uas kav tag nrho lub qab ntuj lub phij xab lawv txhais xib taws nqes rau hauv tus dej Yaladee, ces tus dej Yaladee yuav tsis ntws los. Cov dej uas ntws sab ped los yuav tauv nkaus ua ib phab.”
14Thaum cov pejxeem tawm ntawm lawv lub chaw tsuam mus hla tus dej Yaladee, cov pov thawj kwv lub phij xab sib cog lus mus ua lawv ntej. 15Lub caij sau qoob ntawd tus dej Yaladee pheej nyab rau ob sab ntug. Thaum cov pov thawj uas kwv lub phij xab los txog ntawm ntug dej Yaladee thiab lawv txhais kotaw nqes rau hauv tus dej, 16mas cov dej uas ntws sab ped los txawm tauv nkaus ua ib phab ntawm lub moos Adas uas nyob ze lub moos Xalethas, hos cov dej sab nrad uas ntws mus rau Hiavtxwv Alanpa uas yog Hiavtxwv Ntsev tu nrho lawm. Mas cov Yixayee kuj hla ncaj ntawm lub moos Yelikhau. 17Lub sijhawm uas cov Yixayee sawvdaws hla kev qhuav qhawv mus, cov pov thawj uas kwv Yawmsaub lub phij xab sib cog lus kuj sawv nres av qhuav qhawv hauv nruab nrab tus dej Yaladee mus txog thaum cov pejxeem sawvdaws hla tus dej Yaladee dhau tag huvsi.