11

Yausua kov yeej cov vajntxwv sab ped

1Thaum lub moos Haxau tus vajntxwv Yanpi tau hnov tej xov no nws txawm txib neeg mus hu lub moos Madoo tus vajntxwv Yaunpam, thiab lub moos Siloo tus vajntxwv thiab lub moos Asa tus vajntxwv, 2thiab hu cov vajntxwv uas nyob pem toj siab sab tebchaws ped thiab nyob hauv Alanpa ntawm Khinelau sab nrad, thiab hauv tej pov roob Sefela thiab hauv Nafaudau uas nyob sab hnub poob, 3thiab hu cov Khana‑as uas nyob sab hnub tuaj thiab sab hnub poob, thiab hu cov Amaulai, cov Hithai, cov Pelixai, cov Yenpu uas nyob pem toj siab thiab cov Hivai uas nyob ntawm taw roob Hawmoo hauv Mixapa tebchaws. 4Cov vajntxwv hauv tej moos ntawd kuj nrog lawv tej tub rog huvsi tawm tuaj coob kawg li, ua tej niag pab tub rog coob npaum li tej xuab zeb ntawm ntug hiavtxwv, muaj nees thiab tsheb nees ua rog coob kawg. 5Cov vajntxwv no sau zog ua ke tuaj ua yeej rau ntawm lub hav dej Meloo yuav ua rog rau cov Yixayee.
6Mas Yawmsaub hais rau Yausua tias, “Koj tsis txhob ntshai lawv li, rau qhov tagkis lub sijhawm no kuv yuav muab lawv tag nrho rau cov Yixayee, lawv yuav raug tua tuag huvsi. Koj yuav txiav lawv cov nees tej leeg raws thiab muab lawv tej tsheb nees ua rog hlawv huvsi.” 7Yausua thiab nws cov tub rog sawvdaws thiaj txeem plaws mus ntaus kiag lawv hauv lub hav Meloo. 8Yawmsaub muab lawv cob rau hauv cov Yixayee txhais tes. Cov Yixayee tua lawv thiab caum lawv mus txog ntua lub tuam nroog Xaidoo thiab txog Milefauma‑i, thiab caum lawv mus rau sab hnub tuaj mus txog lub hav Mixape, muab lawv tua tuag tag tsis tseg ib tug ciaj sia li. 9Yausua ua rau lawv raws nraim li uas Yawmsaub hais, nws txiav lawv cov nees tej leeg raws thiab hlawv tej tsheb ua rog.
10Thaum ntawd Yausua tig rov los txeeb lub moos Haxau thiab xuas ntaj tua tus vajntxwv hauv lub moos ntawd. Ua ntej ntawd Haxau ua thawj kav tag nrho tej tebchaws ntawd. 11Yausua lawv xuas ntaj tua txhua tus uas nyob hauv lub moos ntawd thiab ua kom puam tsuaj tag huvsi, tsis tshuav ib tug ciaj sia li, thiab nws muab lub moos Haxau hlawv pov tseg. 12Yausua txeeb tau cov vajntxwv ntawd tej moos huvsi thiab ntes tau cov vajntxwv ntawd huvsi, thiab xuas ntaj tua ua kom puam tsuaj tag huvsi raws li Mauxe uas yog Yawmsaub tus tub qhe hais cia lawd. 13Tiamsis tej moos uas nyob saum tej lub nyuag pov roob mas cov Yixayee tsis muab hlawv, Yausua tsuas hlawv lub moos Haxau xwb. 14Tej qhov txhia chaw uas txeeb tau huvsi ntawm tej moos ntawd thiab tej tsiaj txhu mas cov Yixayee kuj coj mus yuav ua lawv tug. Lawv xuas ntaj tua txhua tus neeg huvsi puam tsuaj tuag tag huvsi tsis tseg ib tug ciaj sia li. 15Yawmsaub hais li cas rau nws tus tub qhe Mauxe lawm Mauxe kuj hais li ntawd rau Yausua mas Yausua ua raws nraim. Nws tsis tseg ib yam dabtsi uas Yawmsaub hais rau Mauxe lawd tsis ua.

Yausua txeeb lub tebchaws huvsi

16Yausua txeeb tau lub tebchaws ntawd huvsi li uas hais no, yog tej toj siab thiab Neke thiab Kausee tebchaws huvsi, thiab tej pov roob Sefela thiab Alanpa thiab tej toj siab thiab tej nruab tiag hauv Yixayee, 17txij ntua ntawm roob Halab uas sawv ntawm Xe‑i mus txog ntua Npa‑as Kas hauv lub hav Lenpanoo ntawm taw roob Hawmoo. Yausua ntes txhua tus vajntxwv hauv tej tebchaws ntawd ntaus thiab tua pov tseg. 18Yausua ua rog rau tej vajntxwv ntawd txhua tus ntev loo. 19Tsis muaj ib lub moos uas yuav nrog cov Yixayee sib raug zoo, tsuas yog tshwj cov Hivai xwb uas nyob hauv lub moos Kinpe‑oo, dua li mas lawv ua rog ntaus tau huvsi los xwb. 20Vim yog Yawmsaub ua rau lawv lub siab tawv xwv lawv thiaj sawv los ua rog rau cov Yixayee mas thiaj raug ua kom puam tsuaj huvsi, tsis tau txais kev khuvleej, tiamsis raug muab ua puam tsuaj ntxuav du lug, raws li uas Yawmsaub hais rau Mauxe.
21Thaum ntawd Yausua tau tuaj muab cov Anaj uas nyob pem toj siab ntxuav pov tseg kom tawm hauv Heploo, Denpi thiab Anab thiab tawm hauv tej toj siab hauv Yuda thiab tej toj siab hauv Yixayee huvsi. Yausua muab tej neeg no thiab lawv tej moos ua puam tsuaj tag huvsi. 22Tsis tshuav ib tug neeg Anaj nyob hauv cov Yixayee lub tebchaws li, tsuas yog tshuav ib txhia nyob hauv Kaxa thiab Ka thiab Asadau. 23Ua li uas hais no Yausua txeeb tau lub tebchaws tag nrho raws li txhua lo lus uas Yawmsaub hais rau Mauxe. Thiab Yausua muab faib ua qub txeeg qub teg rau cov Yixayee raws li lawv txhua xeem li feem. Mas lub tebchaws ntawd thiaj so tsis ua rog lawm.