18

Ai lớn nhất

1Lúc ấy, các môn đệ đến hỏi Chúa: “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”
2Chúa Giê-xu gọi một đứa trẻ đến gần, cho đứng giữa đám đông, 3rồi dạy: “Nếu các con không đổi mới, thành như em bé, các con sẽ chẳng được vào Nước Trời. 4Ai khiêm tốn hạ mình như em bé này, là người lớn nhất trong Nước Trời. 5Ai nhân danh ta tiếp rước một em bé như nó, tức là tiếp rước ta. 6Nhưng nếu ai làm cho một em bé đã theo ta mất đức tin, thì thà buộc cối đá vào cổ người ẩy ném xuống biển còn hơn!
7“Khốn cho thế giới vì đầy dẫy cạm bẫy tội lỗi! Cạm bẫy tất nhiên phải có, nhưng khốn cho ai gài bẫy để người khác phạm tội! 8Vậy nếu tay hay chân xui các con phạm tội, hãy cắt bỏ nó đi! Thà què cụt mà lên Thiên đàng còn hơn lành lặn mà bị quăng vào lửa đời đời. 9Nếu mắt xui các con phạm tội, hãy móc nó vứt đi! Thà chột mắt mà lên Thiên đàng còn hơn đủ hai mắt mà xuống hỏa ngục.

Ngụ ngôn “Chiên thất lạc”

10“Các con phải thận trọng, đừng bao giờ khinh thường các em bé này! Vì ta cho các con biết, thiên sứ của các em luôn luôn được quyền đến gần Cha ta trên trời. 11Vì ta đến trần gian để cứu vớt người lầm đường lạc lối. 12“Các con nghĩ xem, một người nuôi một trăm con chiên, nếu có một con thất lạc, người ấy không bỏ chín mươi chín con trên đồi, lặn lội tìm kiếm con chiên đi lạc hay sao? 13Khi tìm được, người ấy hân hoan vác con chiên thất lạc trở về, vui mừng vì nó hơn vì chín mươi chín con được an toàn. 14Cũng thế, Cha các con trên trời chẳng muốn một em nào trong đám trẻ này bị hư vong.

Sửa lỗi của anh em

15“Nếu anh em con có lỗi với con, nên đến nói riêng cho anh ấy biết. Nếu anh ấy giác ngộ, nhận lỗi, thì con được lại anh em. 16Nếu anh không nghe, con nên mời một vài nhân chứng đến xác nhận điều con nói. 17Nếu anh vẫn không nhận lỗi, con báo cáo cho Hội thánh. Nếu ngoan cố không nghe Hội thánh, anh sẽ bị Hội thánh tuyệt giao và khai trừ. 18Ta quả quyết với các con, điều gì các con cấm đoán dưới đất sẽ bị cấm đoán trên trời, điều gì các con cho thực hành dưới đất sẽ được thực hành trên trời. 19Ta cũng quả quyết: Nếu hai người trong các con đồng tâm cầu xin bất cứ điều gì, Cha ta trên trời sẽ thực hiện điều đó. 20Nếu hai ba người trong các con nhân danh ta họp mặt, ta sẽ đến với họ.”

Khoan dung

21Phê-rơ bước tới hỏi: “Con phải tha thứ mấy lần cho người có lỗi với con? Bảy lần là nhiều phải không, thưa Chúa?”
22Chúa đáp: “Không! Bảy mươi lần bảy!

Không tha thứ

23“Nước Trời giống như cuộc kết toán sổ sách của một nhà vua. 24Khi đang tính sổ, người ta điệu vào một người mắc nợ vua sáu mươi triệu đồng. 25Vì anh không có tiền trả, vua truyền lệnh đem bán anh, vợ con và tài sản đi lấy tiền trả nợ.
26“Nhưng anh quỳ xuống van lạy: ‘Xin bệ hạ triển hạn cho, tôi sẽ trả dần số nợ!'
27“Vua thương hại, tha hết nợ và trả tự do cho anh.
28“Anh hí hứng ra về, giữa đường gặp người bạn nợ mình một trăm đồng, liền túm cổ đòi trả nợ ngay. 29Người bạn quỳ xuống năn nỉ : ‘Xin anh triển hạn, tôi sẽ trả cho anh sòng phẳng.’ 30Nhưng anh không chịu, nhẫn tâm bắt bạn bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.
31“Bạn hữu thấy chuyện đau lòng, liền báo cáo lên nhà vua. 32Vua cho bắt người đã được tha nợ đến, khiển trách: ‘Ngươi thật là độc ác, bằn tiện ! Ta đã tha món nợ lớn cho ngươi vì ngươi khẩn khoản nài xin. 33Sao ngươi không biết thương xót bạn, như ta đã thương xót ngươi?’ 34Vua nổi giận, ra lệnh giam anh vào xà lim cho đến ngày thanh toán xong món nợ khổng lồ!
35“Cha ta trên trời đối xử với người không tha thứ anh em mình cũng như thế!”