8

  1Kuv xav hais tias kheevlam koj yog
   kuv tus nus
  uas kuv niam pub mis rau noj ntawm
   nws lub xubntiag.
  Yog kuv mus ntsib koj nyob ntawm kev,
   kuv yeej nwj kiag koj thiab yuav
   tsis muaj leejtwg xav li cas.
  2Kuv yuav coj koj mus rau hauv kuv
   niam lub tsev,
  thiab koj yuav qhia txojkev hlub
   rau kuv.
  Kuv yuav muab cov cawv uas qab heev
   rau koj haus,
  yog kuv cov cawv txiv ntsiavkws uas
   tsw qab ntxiag.
  3Koj sab teslaug yuav ua kuv lub tog
   rau ncoo,
  thiab koj sab tesxis yuav puag kuv
   pw.
  4Ib tsoom pojniam uas nyob hauv lub
   nroog Yeluxalees,
  nej cia li coglus rau kuv hais tias nej
   yuav tsis tuaj tabkaum wb txojkev hlub.

Zaj Nkauj Rau

Cov Pojniam

  5Leejtwg tabtom tuaj tom tiaj suabpuam tuaj,
  thiab nws txhais tes tuav rawv tus uas nws hlub.

Tus Hluas Nkauj

  Kuv tsa koj sawv hauv qab tsob txiv
   duaj uas yog qhov chaw yug koj.
  6Tsis txhob muab koj lub siab hlub
   leejtwg, tiamsis cia hlub kuv xwb;
  koj tsis txhob tuav leejtwg tes li,
   tiamsis tuav kuv tes xwb.
  Txojkev hlub muaj zog ib yam li txojkev tuag,
  txojkev khib muaj zog ib yam li lub
   qhov ntxa.
  Nws cig ib yam li nplaim taws thiab
   kub ib yam hluavtaws.
  7Muab dej tua los tsis tau;
  dej huam tuaj nyab los yeej tsis
   tuag.
  Tiamsis yog leejtwg muab nyiaj txiag
   mus yuav txojkev hlub, nws yuav raug thuam.

Tus Hluas Nkauj Cov Nus

  8Peb muaj ib tug muam yau,
   nws ob lub mis tseem tsis tau o.
  Peb yuav ua li cas rau nws thaum
   uas muaj ib tug tub hluas tuaj yuav nws ua pojniam?
  9Yog hais tias nws yog ib sab phabntsa,
  peb yuav muab nyiaj ua ib lub chaw
   tsomfaj zov nws.
  Yog hais tias nws yog ib lub roojvag,
   peb yuav muab tej txiag ntoo ciab los thaiv nws.

Tus Hluas Nkauj

  10Kuv yog sab phabntsa, kuv ob lub
   mis yog ob lub chaw tsomfaj.
  Tus uas kuv hlub yeej paub hais tias
   yog kuv mus nrog nws nyob
  mas kuv yuav tau txais kev kaj siab
   lug xwb.

Tus Hluas Nraug

  11Xalumoos muaj ib lub vaj txiv hmab
   nyob ntawm Npa-as Hamoos.
  Nws muab lub vaj ntawd rau cov
   neeg ua teb cog txiv hmab;
  lawv ib leeg them ib txhiab lub nyiaj
   rau nws.
  12Xalumoos, koj cia li txais ib txhiab
   lub nyiaj uas yog koj tug zoo siab hlo,
  cov ua teb tau txais ib leeg ob puas
   lub nyiaj ua nqi zog;
  lub vaj txiv hmab ntawd yog kuv
   tug.

  13Tus uas kuv hlub, thov cia kuv hnov
   koj lub suab hais lus hauv vaj tuaj;
  kuv cov phoojywg los tos ntsoov mloog koj hais lus xwb.

Tus Hluas Nkauj

  14Tus uas kuv hlub, cia li los cuag kuv
   ib yam li tus kauv
  lossis tus thav sai uas nyob saum
   roob qhov chaw uas muaj tej nroj tsw qab.