7

Tus Hluas Nraug

  1Koj yog ib tug hluas nkauj uas zoo
   nkauj tshaj plaws huv tibsi!
  Koj ob txhais kotaw uas rau khau khiab
   ua cas yuav zoo nkauj ua luaj li.
  Koj ob txhais ncejpuab ntug ntoob
   zoo nkauj ib yam li tej nplhaib uas luag nchuav.
  2Koj lub pujntaws zoo ib yam li lub
   ntim uas rau cawv txiv hmab tsis nqhuab li.
  Koj lub plab mog zoo ib yam li tes
   nplej uas muaj paj lilis nyob puag ncig.
  3Koj ob lub mis zoo ib yam li ib
   nkawm menyuam kauv ntxaib.
  4Koj lub cajdab zoo ib yam li lub
   chaw tsomfaj uas muab kaus ntxhw ua.
  Koj ob lub qhov muag zoo ib yam li tej pasdej
  hauv lub nroog Hesenpoos uas nyob ze
   lub roojvag ntawm lub nroog loj.
  Koj tus cajntswm ntxim nyiam ib
   yam li lub chaw tsomfaj pem Lenpanoos,
  uas yog qhov chaw fajxwm lub nroog Damaxes.
  5Koj lub taubhau tsa siab ib yam li
   lub Roob Kalemees.
  Koj cov plaubhau ci ntaug lees li cov
   xov ntaubtsuj;
  cov plaubhau ntawd zoo nkauj kawg li,
   ua rau vajntxwv tsis nco qab mus kev.

  6Ua li cas koj zoo nkauj thiab ntxim siab ua luaj!
  Tus uas ntxim hlub, ua cas koj yuav
   zoo tau txaus siab ua luaj.
  7Koj lub cev yiag ib yam li tus toovlaj,
   thiab koj ob lub mis zoo ib yam li ob
   tauv txiv toovlaj.
  8Kuv yuav nce tsob toovlaj thiab de
   nws cov txiv.
  Kuv saib koj ob lub mis zoo ib yam li
   tauv txiv hmab nyeg,
  koj ua pa tsw qab ntxiag ib yam li
   tej pa txiv duaj,
  9thiab koj lub qhovncauj zoo li cov
   cawv txiv hmab uas qab tshaj plaws.

Tus Hluas Nkauj

  Cia cov cawv txiv hmab nrog ncaj
   nraim mus rau ntawm tus uas kuv hlub,
  ntws mus ywg nws ob daim dincauj thiab nws cov hniav.
  10Kuv yog tus uas kuv hlub tug thiab
   nws yeej xav tau kuv kawg li.
  11Tus uas kuv hlub, cia li tawm tuaj,
  wb mus rau sab nraum ntug nroog
   thiab mus pw ib hmos hauv tej zos.
  12Wb yuav sawv ntxov mus saib lub vaj txiv hmab,
  saib tej hmab puas tau pib hlav nplooj,
   saib tej cos paj puas tau tawg,
  thiab saib tej ntoo txiv ntsiavkws puas tau tawg paj.
  Nyob qhov ntawd kuv mam muab
   kuv txojkev hlub rau koj.
  13Koj yuav hnov tej zaub ntug
   hauvpaus tsw qab ntxiag,
  thiab txhua yam txiv uas wb nyiam
   noj yeej nyob ze ntawd wb qhovrooj.
  Tus uas kuv hlub, kuv yeej khaws tej
   txiv qub thiab tshiab uas zoo tshaj plaws rau koj.