30

Dawid Pơrai Hĭ Ƀing Amalek

1Dawid laih anŭn ƀing tơhan ñu wơ̆t glaĭ pơ anih Ziklag amăng hrơi tal klâo tơdơi kơ đuaĭ mơ̆ng anih Aphêk laih. Hlak anŭn, ƀing Amalek hơmâo rai wang blah anih Negewơ laih anŭn anih Ziklag. Ƀing gơñu hơmâo kơsung blah Ziklag laih anŭn čuh hĭ, 2laih anŭn mă mơnă ƀing đah kơmơi wơ̆t hăng abih bang mơnuih amăng anŭn, wơ̆t hăng čơđai laih anŭn tha. Ƀing gơñu ƀu pơdjai hĭ ƀing gơñu ôh, samơ̆ ba pơđuaĭ hĭ ƀing mơnă anŭn tơdang gơñu glaĭ pơ jơlan gơñu pô.
3Tơdang Dawid laih anŭn ƀing tơhan ñu truh pơ Ziklag, ƀing gơñu ƀuh arăng čuh hĭ hăng apui laih anŭn ƀing ană bơnai gơñu arăng mă ngă mơnă laih. 4Tui anŭn, Dawid laih anŭn ƀing tơhan ñu hia kraih biă mă tơl ƀing gơñu ƀu hơmâo tơlơi kơtang dơ̆ng tah kiăng kơ hia. 5Dua čô bơnai Dawid arăng hơmâo mă jing mơnă laih, anŭn jing HʼAhinôam mơnuih Yizreel laih anŭn HʼAbigail jing đah kơmơi kơmai Nabal pơ anih Karmel. 6Dawid rŭng răng biă mă yuakơ ƀing tơhan ñu pơlaĭ kiăng kơ pơdjai hĭ ñu hăng tơlơi glŏm boh pơtâo ƀơi ñu. Rĭm čô ruă pran biă mă yuakơ ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi gơñu. Samơ̆ Dawid đaŏ kơnang kơ Yahweh Ơi Adai ñu jing Pô pơkơtang ñu.
7Giŏng anŭn, Dawid laĭ kơ khua ngă yang Abiathar jing ană đah rơkơi Ahimelek tui anai, “Ba rai ao êphôd kơ kâo bĕ kiăng tơña kơ Ơi Adai hơget tơlơi či ngă.” Abiathar ba rai ao êphôd kơ ñu, 8laih anŭn Dawid hơduah tơña kơ Yahweh tui anai, “Kâo či kiaŏ tui ƀing wang blah anŭn mơ̆? Kâo či dưi hĭ kơ ƀing gơñu mơ̆?”
 Yahweh laĭ glaĭ tui anai, “Kiaŏ blah ƀing gơñu bĕ. Sĭt yơh ih či blah dưi hĭ kơ ƀing gơñu laih anŭn dưi pơklaih hĭ ƀing ană plei ih yơh.”
9Dawid laih anŭn năm-rơtuh čô ling tơhan nao truh pơ anih čroh ia Besor, jing anih đơđa hơmâo mơnuih amăng ƀing gơñu dŏ glaĭ pơ anŭn. 10Anŭn jing dua-rơtuh čô dŏ glaĭ yuakơ ƀing gơñu gleh rơmơ̆n biă mă kiăng găn nao čroh ia anŭn. Samơ̆ Dawid laih anŭn pă̱-rơtuh čô adih ăt kiaŏ tui mơ̆n.
11Ƀing tơhan Dawid hơduah ƀuh sa čô mơnuih Êjip amăng đang hơma laih anŭn ba rai pơ Dawid. Ƀing gơñu brơi kơ gơ̆ ia mơñum laih anŭn gơnam ƀơ̆ng, 12anŭn jing črăn mơ̆ng ƀañ boh hra hăng dua boh ƀañ boh kơƀâo. Ñu ƀơ̆ng laih anŭn hơmâo glaĭ pran. Hlâo kơ anŭn, ñu ƀu ƀơ̆ng kŏn mơñum lơi amăng klâo hrơi klâo mlam.
13Dawid tơña gơ̆ tui anai, “Ih lŏm kơ ƀing hlơi lĕ laih anŭn mơ̆ng pă ih rai lĕ?”
 Gơ̆ laĭ tui anai, “Kâo jing sa čô mơnuih Êjip, hlŭn kơ sa čô amăng ƀing Amalek. Khua kâo lui raih hĭ kâo tơdang kâo ruă amăng klâo hrơi hlâo kơ anai.
14Ƀing gơmơi wang blah anih Negewơ ƀing Keret laih anŭn guai lŏn lŏm kơ ƀing Yudah, wơ̆t hăng anih Negewơ ƀing Kaleb mơ̆n. Giŏng anŭn, ƀing gơmơi čuh hĭ plei Ziklag.”
15Dawid tơña kơ ñu tui anai, “Dưi mơ̆ ih dui ba kâo nao pơ ƀing mơnuih wang blah anŭn?”
 Ñu laĭ glaĭ tui anai, “Ƀuăn rơ̆ng bĕ hăng kâo ƀơi anăp Ơi Adai, ih ƀu či pơdjai hĭ kâo ƀôdah jao glaĭ kâo kơ khua kâo ôh, tui anŭn kâo či ba ih trŭn nao pơ ƀing gơñu.”
16Ñu ba jơlan kơ Dawid, ƀuh ƀing gơñu bra hyu djŏp anih, ƀơ̆ng huă, mơñum laih anŭn yŭn suang yuakơ khul gơnam ƀing gơñu sua mă lu biă mă mơ̆ng anih lŏn ƀing Philistia laih anŭn mơ̆ng anih lŏn Yudah. 17Ƀơi mơguah ưm hrơi tŏ tui, Dawid pơblah hăng ƀing gơñu hlŏng truh pơ hơhuñ yơh. Dawid hăng ƀing tơhan ñu pơdjai hĭ abih bang ƀing gơñu, kơnơ̆ng pă̱-rơtuh čô ƀing tơdăm jing ƀing đĭ aseh samô đôč dưi đuaĭ tơklaih hĭ. 18Dawid mă glaĭ abih bang gơnam ƀing Amalek hơmâo mă pơđuaĭ laih, wơ̆t hăng dua čô bơnai ñu mơ̆n. 19Ƀu hơmâo hlơi pô ƀôdah gơnam hơget ôh rơngiă hĭ: Čơđai ƀôdah tha, đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi, gơnam sua mă ƀôdah hơget gơnam pơkŏn dơ̆ng jing gơnam ƀing gơñu hơmâo mă pơđuaĭ hĭ. Dawid mă glaĭ abih bang tơlơi yơh. 20Ñu mă abih bang khul triu, khul rơmô laih anŭn ƀing tơhan ñu puh wang nao hlâo kơ hlô mơnơ̆ng anŭn pơtă tui anai, “Anai jing gơnam sua mă Dawid yơh.”
21Giŏng anŭn, Dawid nao truh pơ anih dua-rơtuh čô tơhan jing ƀing gleh rơmơ̆n biă mă kiăng đuaĭ tui ñu, jing ƀing dŏ glaĭ pơ anih čroh ia Besor anŭn. Ƀing gơñu tơbiă kiăng bưp Dawid laih anŭn ƀing mơnuih hrŏm hăng ñu. Tơdang Dawid laih anŭn ƀing ling tơhan ñu rai jĕ pơ ƀing anŭn, ñu pơhiăp kơkuh hăng ƀing gơ̆ yơh. 22Samơ̆ abih bang ƀing sat ƀai laih anŭn ƀing ngă brơi kơ arăng pơrơdjơ̆ pơrơsao amăng ƀing ling tơhan Dawid laĭ tui anai, “Yuakơ ƀing gơñu ƀu tơbiă nao hrŏm hăng ƀing ta ôh, ƀing ta ƀu či pơpha hăng ƀing gơñu ôh gơnam sua mă ta hơmâo mă laih anai. Samơ̆, rĭm čô dưi mă glaĭ bơnai ñu, ană bă ñu laih anŭn đuaĭ yơh.”
23Dawid laĭ glaĭ tui anai, “Ƀu djơ̆ ôh, Ơ ƀing ayŏng adơi kâo hơi, ƀing gih khŏm anăm ngă ôh hăng hơget tơlơi Yahweh hơmâo jao brơi laih kơ ƀing ta. Ñu hơmâo pơgang brơi laih kơ ƀing ta laih anŭn djru laih ƀing ta blah dưi hĭ kơ ƀing ling tơhan rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ta. 24Ƀing gih pơmĭn kơ tơlơi ƀing arăng či hơmư̆ kơ tơlơi ƀing gih laĭ lĕ? Gơnam pơpha kơ mơnuih dŏ glaĭ wai gơnam djru anŭn ăt hrup hăng gơnam pơpha kơ mơnuih nao pơ tơdron blah mơ̆n. Abih bang jing kar kaĭ soh sel.” 25Dawid pơkra tơlơi juăt laih anŭn tơlơi phiăn anai kơ ƀing Israel čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn truh kơ tă anai.
26Tơdang Dawid truh pơ anih plei Ziklag, ñu mơit ƀiă gơnam sua mă kơ ƀing kŏng tha Yudah jing ƀing gơyut ñu hlâo adih laih anŭn laĭ tui anai, “Anai yơh jing sa gơnam brơi kơ ƀing gih jing gơnam sua mă mơ̆ng ƀing rŏh ayăt Yahweh.”
27Ñu ăt mơit nao gơnam sua mă kơ ƀing dŏ pơ plei Bêthêl, Ramôt-Negewơ laih anŭn plei Yattir mơ̆n; 28kơ ƀing dŏ pơ plei Arôêr, Sipmot, Estemôa, 29laih anŭn plei Rakal; kơ ƀing dŏ amăng plei pla ƀing Yerahmeêl laih anŭn ƀing Ken; 30kơ ƀing dŏ amăng plei Hormah, Bôrasan, Athak, 31laih anŭn plei Hebrôn; kơ ƀing dŏ amăng abih bang khul anih pơkŏn jing anih Dawid laih anŭn ƀing đuaĭ tui ñu hơmâo găn nao laih.