7

1Tui anŭn, ƀing mơnuih tring Kiryat-Yearim rai mă tŭ hip Yahweh anŭn yơh. Ƀing gơñu mă ba nao pơ sang Abinadab amăng tring bŏl čư̆ laih anŭn pơyơr pơkô̆ Êliazar ană đah rơkơi Abinadab kiăng wai lăng brơi hip Yahweh anŭn.

Samuêl Blah Dưi Hĭ Hăng Ƀing Philistia Ƀơi Mizpah

2Čơdơ̆ng mơ̆ng anŭn sui biă mă yơh, duapluh thŭn abih bang, hip anŭn ăt dŏ amăng anih tring Kiryat-Yearim laih anŭn abih bang ƀing Israel kơŭ kơuăn yuakơ tơlơi ƀing rŏh ayăt kơtư̆ juă, tui anŭn ƀing gơñu hơduah sem tơlơi Yahweh djru yơh. 3Laih anŭn Samuêl laĭ kơ abih bang ƀing Israel tui anai, “Tơdah ƀing gih wơ̆t glaĭ pơ Yahweh hăng abih pran jua gih, tui anŭn mă pơđuaĭ hĭ bĕ mơ̆ng gih pô khul yang rơba̱ng laih anŭn rup trah yang Astôret; giŏng anŭn jao bĕ gih pô kơ Yahweh kiăng kơ mă bruă kơ hơjăn Ñu đôč, tui anŭn Ñu či pơklaih hĭ ƀing gih mơ̆ng tơngan ƀing Philistia yơh.” 4Tui anŭn, ƀing Israel mă pơđuaĭ hĭ rup trah ƀing yang Baal hăng yang Astôret mơ̆ng ƀing gơñu laih anŭn kơnơ̆ng mă bruă kơ hơjăn Yahweh đôč yơh.
5Giŏng anŭn, Samuêl laĭ tui anai dơ̆ng, “Iâu pơƀut glaĭ bĕ abih bang ƀing Israel ƀơi anih Mizpah laih anŭn kâo či iâu laĭ Yahweh kơ ƀing gih.” 6Tơdang ƀing gơñu hơmâo pơjơnum glaĭ laih pơ anih Mizpah, ƀing gơñu tuăh ia laih anŭn tuh tơbiă jing gơnam pơyơr ƀơi anăp Yahweh. Amăng hrơi anŭn ƀing gơñu kŏm ƀơ̆ng huă laih anŭn pơhaih tơlơi soh gơñu tui anai, “Ƀing gơmơi hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh laih.” Samuêl yơh jing pô khua git gai kơ ƀing Israel ƀơi anih Mizpah.
7Tơdang ƀing Philistia hơmư̆ ƀing Israel hơmâo pơƀut glaĭ laih ƀơi anih Mizpah, ƀing khua djă̱ akŏ Philistia rai kơsung blah ƀing gơñu yơh. Tơdang ƀing Israel hơmư̆ kơ tơlơi ƀing Philistia rai kơsung blah anŭn, ƀing gơñu huĭ bra̱l kơ ƀing Philistia yơh. 8Ƀing gơñu laĭ hăng Samuêl, “Anăm pơdơi hĭ ôh iâu laĭ kơ Yahweh Ơi Adai ta brơi kơ ƀing gơmơi, tui anŭn Ñu či pơklaih hĭ ƀing ta mơ̆ng tơngan ƀing Philistia yơh.” 9Giŏng anŭn, Samuêl mă sa drơi ană triu hlak mĕm laih anŭn čuh pơyơr hlo̱m kơ Yahweh jing sa gơnam pơyơr yơh. Ñu iâu kwưh Yahweh pơala brơi kơ ƀing Israel laih anŭn Yahweh hơmư̆ ñu.
10Tơdang Samuêl hlak pơyơr đĭ gơnam pơyơr čuh anŭn, ƀing Philistia rai jĕ kiăng kơsung blah ƀing Israel yơh. Samơ̆ amăng hrơi anŭn, Yahweh pơgrŏm trŭn dơnai kơtang biă mă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Philistia laih anŭn ngă brơi kơ ƀing gơñu bă hăng tơlơi huĭ bra̱l; tui anŭn ƀing Philistia tơlŭh đuaĭ hĭ mơ̆ng anăp ƀing Israel yơh. 11Ƀing Israel tơbiă mơ̆ng anih Mizpah kiaŏ blah ƀing Philistia, pơdjai hĭ ƀing gơñu kơtuai jơlan ataih truh kơ gah adih anih Bet-Khar.
12Giŏng anŭn, Samuêl mă sa boh pơtâo pơdơ̆ng đĭ kơplăh wăh anih Mizpah hăng anih Sen. Ñu pơanăn kơ anih anŭn Ebenêzer, kiăng laĭ, “Yahweh hơmâo djru laih kơ ƀing gơmơi truh kơ ră anai.” 13Tui anŭn, ƀing Israel dưi hĭ kơ ƀing Philistia laih anŭn ƀing Philistia ƀu wang blah guai čar ƀing Israel dơ̆ng tah.
 Amăng abih tơlơi hơdip Samuêl, tơngan dưi kơtang Yahweh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Philistia yơh.
14Khul plei pla mơ̆ng plei pơnăng Ekrôn hlŏng truh pơ plei pơnăng Gat jing plei ƀing Philistia mă tŭ hlâo adih, ră anai brơi glaĭ kơ ƀing Israel yơh; laih anŭn dơ̆ng ƀing Israel ăt pơklaih hĭ ƀing lŏn čar jum dar hơdôm plei anŭn mơ̆ng tơlơi dưi ƀing Philistia mơ̆n. Hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m tŏng krah ƀing Israel hăng ƀing Amôr.
15Samuêl ăt dŏ jing khua phat kơđi git gai ƀing Israel amăng abih hrơi ñu dŏ hơdip. 16Rĭm thŭn ñu hyu dar mơ̆ng plei Ramah pơ plei Bêthêl truh pơ plei Gilgal laih anŭn pơ plei Mizpah kiăng phat brơi kơđi ƀing Israel amăng khul anih anŭn. 17Samơ̆ ñu nanao wơ̆t glaĭ pơ anih Ramah yuakơ anih anŭn jing hơmâo sang ñu dŏ laih anŭn ăt phat brơi kơđi ƀing Israel pơ anih anŭn mơ̆n. Amăng plei Ramah anŭn yơh, ñu pơdơ̆ng đĭ sa boh kơnưl ngă yang kơ Yahweh.