34

Kết án lãnh đạo Y-sơ-ra-ên

1Chúa Hằng Hữu phán bảo tôi: 2“Con loài người! Hãy nói tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn chiên, là các lãnh tụ Y-sơ-ra-ên. Chúa Hằng Hữu phán: Khốn cho kẻ chăn chỉ lo nuôi mình mà không nuôi bầy. Làm người chăn mà không cho chiên mình ăn sao? 3Các ngươi ăn bơ sữa, mặc áo lông, giết thu béo, mà bỏ đói bầy chiên. 4Các ngươi chẳng lo săn sóc cho chiên yếu được mạnh, chiên bịnh được lành, chẳng băng bố chiên què, chẳng đem về chiên lạc, đến chiên đi mất cũng không tìm kiếm. Trái lại, chỉ một mực lộng hành, độc ác. 5Nên bầy chiên tan tác, không ai chăn dắt, làm mồi cho thú dữ. 6Chiên Ta đi lang thang trên sườn núi, đỉnh đồi, tản lạc khắp nơi trên mặt đất không người tìm kiếm.

7“Vậy, những kẻ chăn chiên, hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu. 8Như Ta hằng sống, các ngươi không chăn dắt để chiên Ta làm mồi cho thú dữ; các ngươi không tìm kiếm, không nuôi nấng chiên, chỉ lo nuôi thân mình. 9Vậy, những kẻ chăn chiên hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu. 10Chúa phán: Này, Ta chống lại kẻ chăn chiên, buộc chứng phải chịu trách nhiệm về đàn chiên, không cho chúng chăn chiên nữa, cũng chẳng được nuôi chính bản thân. Ta sẽ cứu chiên, không để chiên Ta làm thức ăn cho chúng nó.

11“Chúa Hằng Hữu phán: Ta sẽ tìm kiếm chiên Ta. 12Như người chăn tìm chiên đi lạc, Ta sẽ tìm chiên Ta, cứu chúng khỏi những nơi thất lạc trong ngày mây mù tăm tối. 13Ta đưa chúng từ các quốc gia, dân tộc, trở về tổ quốc, Ta sẽ nuôi chúng trên các núi Y-sơ-ra-ên, bên dòng nước, nơi có dân cư ngụ. 14Ta sẽ nuôi chúng trong đồng cỏ tốt, trên các núi Y-sơ-ra-ên. Chúng sẽ nằm nghỉ, vui hưởng cỏ xanh màu mỡ trên núi. 15Chính Ta sẽ chăn chiên Ta, cho chúng nằm nghỉ an lành. 16Ta sẽ đi tìm chiên mất, đem về chiên lạc, băng bó chiên què, chữa lành chiên bịnh. Nhưng Ta sẽ tiêu diệt những chiên béo tốt, mạnh bạo. Ta sẽ chăn bầy theo công lý.

17“Còn bầy chiên Ta, Chúa Hằng Hữu phán, Ta sẽ phân xử giữa chiên với chiên, giữa chiên đực và dê đực.

18“Các ngươi dành cho mình đồng cỏ tốt, rồi giẫm nát cỏ còn lại, các ngươi uống nước trong mát, rồi lấy chân khuấy đục nước còn thừa, và cho đó là việc nhỏ mọn sao? 19Chiên Ta phải ăn cỏ các ngươi giẫm nát, uống nước các ngươi đã khuấy đục hay sao?

20Vậy Chúa Hằng Hữu phán, Ta sẽ xét xử giữa chiên béo và chiên gầy. 21Vì các ngươi dùng sườn và vai mà đẩy, lấy sừng húc các chiên yếu của Ta cho phân tán khắp nơi, 22nên chính Ta sẽ cứu chiên Ta, chúng không còn làm mồi cho các ngươi nữa, Ta sẽ xét xử giữa chiên với chiên. 23Ta sẽ lập lên một người chăn, là Đa-vít, tôi tớ Ta. Người sẽ cho chúng ăn, và làm người chăn của chúng. 24Ta, Chúa Hằng Hữu sẽ là Thượng Đế của chúng, còn Đa-vít, tôi tớ Ta làm vua, Chúa Hằng Hữu phán.

25“Ta sẽ lập giao ước hòa bình với chiên Ta, đuổi thú dữ khỏi xứ để chiên Ta có thể sống an lành ngoài đồng hoang, và ngủ trong rừng. 26Ta sẽ làm cho chúng và các nơi quanh đồi Ta thành nguồn phước. Ta sẽ ban mưa theo mùa, là mưa hạnh phúc. 27Cây ngoài đồng sẽ ra trái, đất sẽ sinh hoa lợi, chúng sẽ sống an ninh trong xứ. Chúng sẽ biết Ta là Chúa Hằng Hữu khi Ta bẻ gãy ách nô lệ, giải phóng chúng khỏi tay kẻ bóc lột. 28Chúng không còn làm mồi cho các dân, cũng không có thú dữ cắn nuốt nữa, nhưng sẽ sống an ninh, không sợ ai cả.

29Ta sẽ lập vườn với cây trái nổi danh cho chúng, để chúng không còn bị đói khổ, và không bị các dân tộc sỉ nhục nữa. 30Như thế, chúng sẽ biết Ta là Thượng Đế của chúng, Ta ở với chúng, và Y-sơ-ra-ên là dân tộc Ta, Chúa Hằng Hữu phán. 31Các ngươi là bầy của Ta, là chiên trong đồng cỏ Ta. Các ngươi là dân của Ta, và Ta là Thượng Đế các ngươi, Chúa Hằng Hữu phán.