52

Plei Yerusalaim Răm Rai

(2 Ƀing Pơtao 24:18–25:7; Yirmeyah 39:1-10)

1Zidkiyah hlak duapluh-sa thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei Yerusalaim truh kơ pluh-sa thŭn. Amĭ ñu rai mơ̆ng plei Libnah laih anŭn anăn ñu jing HʼHamutal, ană đah kơmơi Yirmeyah. 2Pơtao Zidkiyah ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh kar hăng ayŏng ñu Yehôyakim hơmâo ngă laih hlâo adih. 3Giŏng anŭn, yuakơ Yahweh hil yơh, Ñu brơi abih bang tơlơi răm rai anŭn truh pơ plei Yerusalaim laih anŭn pơ anih lŏn Yudah. Laih anŭn ƀơi hơnăl tuč, Ñu puh pơđuaĭ hĭ ƀing Yudah mơ̆ng anăp Ñu yơh.
 Hlak anŭn, Zidkiyah tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao dêh čar Babilon mơ̆n.
4Tui anŭn yơh, amăng thŭn tal duapăn rơnŭk pơtao Zidkiyah git gai wai lăng, ƀơi hrơi tal pluh blan tal pluh, Nebukhadnezzar pơtao dêh čar Babilon hrŏm hăng ƀing ling tơhan ñu rai kơsung blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Yerusalaim. Ƀing gơñu dŏ jưh gah rơngiao kơ plei laih anŭn ma̱n pơdơ̆ng đĭ khul bơnư̆ toa kiăng blah hruă jum dar plei yơh. 5Ƀing gơñu blah hruă plei anŭn truh pơ thŭn tal pluh-sa rơnŭk pơtao Zidkiyah git gai wai lăng yơh.
6Laih anŭn ƀơi hrơi tal duapăn blan tal pă̱ amăng thŭn anŭn, hơmâo tơlơi ư̆ rơpa prŏng biă mă amăng plei Yerusalaim tơl ƀu hơmâo gơnam ƀơ̆ng ôh kơ ƀing ană plei kiăng kơ ƀơ̆ng. 7Ƀơi hơnăl tuč, ƀing tơhan Babilon pơrai hĭ sa črăn pơnăng plei. Wơ̆t tơdah ƀing Babilon hlak wang dar plei, abih bang ƀing ling tơhan đuaĭ kơdŏp tơdang mlam mơ̆ng amăng ja̱ng kơplăh wăh dua pơnăng plei jĕ đang pơtao. Ƀing gơñu đuaĭ kơdŏp anăp nao pơ tơdron ha̱r Arabah, 8samơ̆ ƀing ling tơhan Babilon kiaŏ mă pơtao Zidkiyah laih anŭn kiaŏ hơma̱o ñu amăng anih tơhnă̱ jĕ plei Yerêhô. Yuakơ abih bang ƀing ling tơhan ñu hơmâo čơlah đuaĭ hĭ laih mơ̆ng ñu bru bra, 9tui anŭn, ƀing ling tơhan Babilon mă hĭ Zidkiyah laih anŭn ba ñu nao pơ pơtao dêh čar Babilon ƀơi plei pơnăng Riblah amăng anih lŏn Hamat. Ƀơi plei anŭn yơh ñu klă̱ kơđi kơ gơ̆. 10Pơtao Babilon anŭn pơdjai hĭ ƀing ană đah rơkơi gơ̆ ƀơi anăp gơ̆ laih anŭn ăt pơdjai hĭ abih bang ƀing khua moa lŏn čar Yudah pơ plei anŭn mơ̆n. 11Giŏng anŭn, ñu khoĕk hĭ dua gah mơta gơ̆, anŭh hĭ gơ̆ hăng hrĕ čuăk ko̱ng laih anŭn ba gơ̆ nao pơ plei phŭn Babilon yơh. Pơ anŭn arăng krư̆ hĭ gơ̆ amăng sang mơnă hlŏng truh hrơi gơ̆ djai yơh.

Tơlơi Răm Rai Sang Yang

(2 Ƀing Pơtao 25:8-17)

12Kơplăh wăh sa blan tơdơi kơ anŭn, jing ƀơi hrơi tal pluh blan tal rơma amăng thŭn tal pluh-duapăn rơnŭk Nebukhadnezzar ngă pơtao prŏng ƀing Babilon, khua git gai ƀing gak anăn Nebuzaradan, jing sa čô khua moa kơ pơtao prŏng dêh čar Babilon, rai pơ plei Yerusalaim. 13Ñu čuh hĭ sang yang Yahweh wơ̆t hăng sang pơtao laih anŭn abih bang sang amăng plei Yerusalaim. Ñu čuh pơrai hĭ abih bang sang yom pơphan yơh. 14Abih bang ƀing ling tơhan Babilon, jing ƀing gah yŭ tơlơi dưi khua git gai ƀing gak anŭn, pơglưh pơrai hĭ abih bang pơnăng plei jum dar plei Yerusalaim yơh. 15Khua git gai ƀing gak Nebuzaradan anŭn mă mơnă hĭ hăng ba nao pơ dêh čar Babilon đơđa ƀing ƀun rin biă mă laih anŭn ƀing dŏ glaĭ amăng lăm plei Yerusalaim hrŏm hăng abih bang khua mă bruă laih anŭn ƀing ling tơhan Yudah đuaĭ nao laih pơ pơtao prŏng Babilon. 16Samơ̆ pô khua git gai anŭn pioh glaĭ amăng anih lŏn Yudah anŭn ƀing ƀun rin biă mă kiăng kơ jŭ pla hăng pĕ hơpuă amăng khul đang boh kơƀâo laih anŭn amăng đang hơma.
17Khul tơmĕh ko̱ng, khul rơdêh ko̱ng laih anŭn brŏng ko̱ng arăng pơanăn Rơsĭ jing amăng sang yang Yahweh, ƀing Babilon taih pơčah hĭ abih kiăng kơ ba pơđuaĭ hĭ ko̱ng anŭn pơ čar gơñu pô yơh. 18Ƀing gơñu ăt mă pơđuaĭ hĭ abih bang gơnam yua ko̱ng mơ̆n, jing gơnam yua mă bruă amăng sang yang. Anŭn jing khul gŏ, ƀơñ kuaĭ, gai pơthăm, mŏng ja̱m ngă hăng mah. 19Pô khua git gai ƀing gak anŭn ăt mă pơđuaĭ hĭ mơ̆n abih bang gơnam le̱ng kơ pơkra hăng mah phŭn ƀôdah hăng amrăk soh sel. Anŭn jing khul kơthŭng, khul ge̱t pioh hơbâo, khul mŏng pioh añăh, khul gŏ, khul tơkai kơđen laih anŭn khul mŏng ja̱m pioh yua kơ khul gơnam pơyơr mơñum.
20Ko̱ng mơ̆ng dua ƀĕ tơmĕh, brŏng ko̱ng arăng pơanăn Rơsĭ hăng pluh-dua drơi rơmô tơno gah yŭ anŭn, laih anŭn khul hip rơdêh, jing gơnam pơtao Solomôn hơmâo pơkra laih kơ sang yang Yahweh, ƀu dưi pơkơtraŏ ôh. 21Abih dua ƀĕ tơmĕh hơmâo glông ñu jing pluh-sapăn haih laih anŭn kuăl wĭl jing pluh-dua haih. Rĭm kuăl wĭl anŭn kơpa̱l pă̱ rơsŭn laih anŭn hông hang gah lăm. 22Rĭm rơjŭng tơmĕh anŭn glông rơma haih laih anŭn arăng pơhrôp akŏ dưh ko̱ng ƀơi rơjŭng tơmĕh anŭn hăng hơñuăl mơñam mơ̆ng khul hrĕ čuăk laih anŭn rup boh pumƀre ko̱ng ju̱m dar anŭn. 23Mrô pơtŭm glaĭ abih bang boh pumƀre gah ngŏ jum dar hơñuăl anŭn jing sa-rơtuh boh. Anŭn jing duapănpluh-năm boh pumƀre mơnuih dưi ƀuh mơ̆ng gah yŭ laih anŭn pă̱ boh gah ngŏ.
24Bơ kơ ƀing amăng sang yang Yahweh, pô khua git gai Nebuzaradan anŭn mă mơnă hĭ khua ngă yang prŏng Serayah, khua ngă yang kơiăng Zephanyah wơ̆t hăng klâo čô pô khua moa sang yang yom pơphan mơ̆n. 25Laih anŭn bơ kơ ƀing dŏ glaĭ amăng plei Yerusalaim, ñu ăt mă hĭ sa čô khua moa wai lăng ƀing ling tơhan ƀing Yudah wơ̆t hăng tơjuh čô khua djru pơmĭn pơtao mơ̆n. Ñu ăt mă hĭ pô khua čih hră jing khua mă bruă pơmŭt ƀing ană plei ngă tơhan wơ̆t hăng nămpluh čô yom pơphan pơkŏn ñu hơduah ƀuh amăng plei mơ̆n. 26Pô khua Nebuzaradan anŭn mă ba abih bang ƀing gơñu pơ pơtao prŏng Babilon ƀơi plei pơnăng Riblah. 27Ƀơi plei Riblah amăng anih lŏn Hamat anŭn yơh, pơtao pơdjai hĭ abih bang ƀing gơñu.
 Hơnŭn yơh, ƀing Babilon mă ba ƀing Yudah pơ anih ataih, ƀu dŏ amăng anih lŏn gơñu pô dơ̆ng tah.
28Anai yơh jing mrô ƀing mơnuih Nebukhadnezzar ba pơđuaĭ hĭ ataih mơ̆ng lŏn čar Yudah:
    Amăng thŭn tal tơjuh ñu git gai: Klâo-rơbâo hăng duapluh-klâo čô ƀing Yehudah.
  29Amăng thŭn tal pluh-sapăn ñu git gai:
    sapăn-rơtuh klâopluh-dua čô mơ̆ng plei Yerusalaim.
  30Amăng thŭn tal duapluh-klâo ñu git gai:
    tơjuh-rơtuh pă̱pluh-rơma čô, jing ƀing pô khua git gai ƀing gak pơtao Nebuzaradan mă pơđuaĭ hĭ.
    Abih bang jing pă̱-rơbâo năm-rơtuh čô yơh nao pơ dêh čar Babilon.

Tơlơi Pŏk Rơngai Pơtao Yehôyakhin

31Amăng thŭn tal klâopluh-tơjuh rơnŭk Yehôyakhin pơtao ƀing Yudah jing mơnă, jing amăng thŭn Ewil-Merôdak jing hĭ pơtao prŏng dêh čar Babilon, ñu pơrơngai hĭ Yehôyakhin mơ̆ng sang mơnă ƀơi hrơi tal duapluh-tơjuh blan tal pluh-dua. 32Ñu pơhiăp tơdu rơun hăng gơ̆ laih anŭn pơyom kơ gơ̆ hloh kơ abih bang ƀing pơtao pơkŏn jing ƀing mơnă dŏ hrŏm hăng gơ̆ amăng dêh čar Babilon yơh. 33Tui anŭn yơh, Yehôyakhin tŏh lui hĭ ao mơnă ñu laih anŭn amăng abih tơlơi hơdip ñu, ñu ƀơ̆ng huă nanao hrŏm hăng pơtao ƀơi kơƀa̱ng ñu yơh. 34Rĭm hrơi pơtao dêh čar Babilon čem rong brơi kơ Yehôyakhin amăng abih hrơi ñu dŏ hơdip yơh.