8

Tơlơi Hơnăl Tuč Kơ Ia Li̱ng

1Samơ̆ Ơi Adai ƀu wơr bĭt hĭ ôh kơ Noah laih anŭn abih bang hơdôm hlô mơnơ̆ng rong hăng hơdôm hlô mơnơ̆ng pơkŏn nao hăng gơ̆ amăng kŏmpăn; Ñu brơi angĭn thut laih anŭn ia čơdơ̆ng hrŏ trŭn yơh. 2Abih hơdôm phŭn ia prŏng dơlăm laih anŭn bơnư̆ ia amăng adai hơmâo krư̆ hĭ laih. Ia hơjan mơ̆ng adai kho̱ng hĭ laih, 3laih anŭn ia hrŏ tui ƀrư̆ ƀrư̆ amăng sa-rơtuh rơmapluh hrơi dơ̆ng. 4Ƀơi hrơi tal pluh-tơjuh amăng blan tal tơjuh, kŏmpăn dŏ đo̱m ƀơi sa boh čư̆ amăng tring Ararat. 5Laih anŭn ia ăt hrŏ tui ƀrư̆ dơ̆ng truh kơ blan tal pluh, laih anŭn ƀơi hrơi tal sa amăng blan tal pluh anai yơh, khul kơčŏng čư̆ rơđah rai laih.
6Tơdơi kơ pă̱pluh hrơi, Noah pŏk amăng phă̱ ƀơi kŏmpăn ñu hơmâo pơkra laih anŭn, 7hăng pŏk tơbiă sa drơi čim ak. Čim ak ƀu wơ̆t glaĭ ôh, samơ̆ ñu pŏr nanao jum dar tơl ia hrŏ hĭ abih bang. 8Giŏng anŭn, Noah pŏk tơbiă sa drơi čim pơrơgŏm kiăng kơ lăng tơdah ia hơmâo hrŏ laih aka mơ̆ng lŏn thu, 9samơ̆ ia ăt dŏ go̱m lu anih lŏn thu, čim pơrơgŏm anŭn hơduah ƀu ƀuh ôh anih kiăng kơ găm; ñu pŏr glaĭ pơ kŏmpăn laih anŭn Noah yơr tơngan mă gơ̆ mŭt. 10Ñu dŏ tơguan tơjuh hrơi dơ̆ng laih anŭn pŏk čim pơrơgŏm anŭn dơ̆ng mơ̆ng kŏmpăn. 11Laih anŭn anai nê, čim pơrơgŏm anŭn pŏr glaĭ kơ Noah amăng hrơi klăm, čơgong ba hla ôliwơ mơtah ƀơi tơƀoč ñu. Tui anŭn, Noah thâo krăn ia hơmâo hrŏ trŭn laih. 12Giŏng anŭn, ñu dŏ tơguan tơjuh hrơi dơ̆ng laih anŭn pŏk tơbiă čim pơrơgŏm anŭn dơ̆ng; tal anai čim anŭn ƀu wơ̆t glaĭ dơ̆ng tah.
13Hlak Noah năm-rơtuh hăng sa thŭn, ƀơi hrơi tal sa amăng blan tal sa, ia hrŏ hĭ abih laih. Noah pŏk bơbŭng kŏmpăn, lăng jum dar laih anŭn ƀuh lŏn tơnah hlak thu krô. 14Ƀơi hrơi tal duapluh-tơjuh amăng blan tal dua, lŏn tơnah thu krô abih bang.
15Giŏng anŭn, Ơi Adai laĭ hăng Noah, 16“Tơbiă bĕ mơ̆ng kŏmpăn, ih hăng bơnai ih, ƀing ană đah rơkơi ih wơ̆t hăng ƀing hơđŭ ih mơ̆n. 17Mă tơbiă bĕ abih bang djuai hơdip, khul čim brĭm laih anŭn hơdôm hlô mơnơ̆ng prŏng laih anŭn anet hăng ih, anŭn kăh gơñu dưi pơtơbiă rai hăng pơlar kơ djŏp lŏn tơnah.” 18Tui anŭn, Noah tơbiă mơ̆ng kŏmpăn hăng bơnai ñu, laih anŭn wơ̆t hăng ƀing ană ñu, ƀing hơđŭ ñu mơ̆n. 19Rĭm pe̱r hlô mơnơ̆ng prŏng laih anŭn anet wơ̆t hăng khul čim brĭm, anŭn jing abih bang hlô mơnơ̆ng hơdip ƀơi lŏn tơnah yơh, tơbiă mơ̆ng kŏmpăn amăng khul tơpul djuai gơñu pô.

Noah Pơyơr Sa Gơnam Ngă Yang

20Giŏng anŭn, Noah pơdơ̆ng đĭ sa kơnưl ngă yang kơ Yahweh; ñu mă sa drơi amăng rĭm djuai hlô mơnơ̆ng rơgoh laih anŭn čim brĭm rơgoh, hăng čuh hơdôm hlô anŭn hlo̱m drơi jing sa gơnam ngă yang čuh ƀơi kơnưl. 21Asăp mơnơ̆ng ngă yang anŭn pơmơak kơ Yahweh laih anŭn Ñu pơmĭn amăng pran jua Ñu pô tui anai, “Kâo ƀu či hơtŏm păh lŏn tơnah anai yuakơ hơget tơlơi mơnuih hơmâo ngă dơ̆ng tah; Kâo thâo khul tơlơi pơmĭn amăng pran jua ñu jing sat ƀai čơdơ̆ng mơ̆ng ñu hlak dŏ čơđai. Kâo ƀu či pơrai hĭ abih bang djuai hơdip Kâo hơmâo hrih pơjing anŭn dơ̆ng tah.
  22“Tơdang lŏn tơnah ăt dŏ dơnơ̆ng,
  bơyan jŭ pla laih anŭn bơyan pĕ hơpuă,
  hrơi hlơr laih anŭn hrơi rơŏt,
  bơyan pha̱ng laih anŭn bơyan puih,
  hrơi klăm laih anŭn mlam mơguah
  či hơmâo nanao ƀu či pơdơi ôh.”