35

Ơi Adai Pơkơjăp Tơlơi Tŭ Ư Ñu Hăng Yakôb

1Giŏng anŭn, Ơi Adai pơhiăp hăng Yakôb, “Kâo jing Ơi Adai, jing Pô hơmâo pơƀuh rai laih kơ ih tơdang ih đuaĭ kơdŏp mơ̆ng ayŏng ih Esâo. Đĭ nao bĕ kơ Bêthêl hăng dŏ pơ anŭn bĕ laih anŭn pơdơ̆ng đĭ bĕ sa boh kơnưl ngă yang kơ Kâo pơ anŭn.”
2Tui anŭn, Yakôb laĭ hăng sang anŏ ñu laih anŭn hăng abih bang hlơi pô dŏ hrŏm ñu tui anai, “Mă pơđuaĭ hĭ bĕ abih bang ƀing yang tuai ƀing gih hơmâo djă̱ laih hrŏm hăng ƀing gih; mơnơi pơrơgoh hĭ bĕ gih pô laih anŭn pơplih hĭ bĕ kơ khul sum ao rơgoh gih. 3Giŏng anŭn, rai bĕ, brơi kơ ƀing ta nao bĕ pơ Bêthêl, jing anih kâo či pơdơ̆ng sa boh kơnưl ngă yang kơ Ơi Adai, jing Pô laĭ glaĭ kơ tơlơi kâo iâu laĭ amăng hrơi tơnap tap kâo, laih anŭn jing Pô dŏ hrŏm hăng kâo pơpă anih kâo nao.”
4Tui anŭn, ƀing gơñu brơi kơ Yakôb abih bang ƀing yang tuai gơñu hơmâo wơ̆t hăng khul buai mơ̆ng tơngia gơñu mơ̆n, laih anŭn Yakôb dơ̱r hĭ gơnam anŭn gah yŭ kơyâo sen ƀơi plei Sekhem. 5Tơdang ƀing gơñu tơbiă nao, Ơi Adai pơhuĭ bra̱l lu plei jum dar; tui anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh kiaŏ tui ƀing ană Yakôb kiăng kơ rŭ nua.
6Yakôb hăng abih bang mơnuih dŏ hrŏm hăng ñu rai pơ anih Luz, ăt jing anih Bêthêl mơ̆n, amăng anih lŏn Kanaan. 7Pơ anŭn ñu iâu anih anŭn El Bêthêl, yuakơ pơ anih anŭn yơh Ơi Adai pơrơđah laih Ñu pô kơ Yakôb tơdang gơ̆ hlak đuaĭ kơdŏp mơ̆ng ayŏng gơ̆.
8Hlak anŭn HʼDebôrah, jing pô răk rong kơ HʼRebekah amĭ Yakôb, djai laih anŭn arăng dơ̱r gơ̆ gah yŭ kơ kơyâo prŏng gah thu̱ng kơ Bêthêl. Tui anŭn, arăng iâu kơyâo anŭn hăng anăn Allôn Bakut.
9Tơdơi kơ Yakôb wơ̆t glaĭ mơ̆ng Paddan-Aram, Ơi Adai pơƀuh rai kơ ñu dơ̆ng laih anŭn bơni hiam kơ ñu. 10Ơi Adai pơhiăp hăng ñu, “Anăn ih jing Yakôb, samơ̆ arăng ƀu či iâu kơ ih Yakôb dơ̆ng tah; arăng či iâu ih Israel.” Tui anŭn yơh, Ơi Adai pơanăn gơ̆ Israel. 11Laih anŭn Ñu pơhiăp hăng gơ̆, “Kâo jing Ơi Adai Dưi Kơtang; đĭ kơyar bĕ hăng pơlar hyu lu bĕ. Sa kơnung djuai laih anŭn sa grup kơnung djuai či rai mơ̆ng ih laih anŭn ƀing pơtao či tơbiă rai mơ̆ng drah kơtăk ih yơh. 12Anih lŏn Kâo brơi laih kơ ơi ih Abraham laih anŭn kơ ama ih Isa̱k, Kâo ăt brơi kơ ih mơ̆n; laih anŭn Kâo či brơi anih lŏn anai kơ kơnung djuai ih tơdơi kơ ih mơ̆n.” 13Giŏng anŭn, Ơi Adai đuaĭ hĭ thĕng mơ̆ng ñu ƀơi anih jing anih ñu hơmâo pơhiăp laih hăng Yahweh. 14Yakôb pơdơ̆ng đĭ sa tơpơ̆ng boh pơtâo ƀơi anih Ơi Adai hơmâo pơhiăp laih hăng ñu, laih anŭn ñu tuh gơnam pơyơr mơñum ƀơi anŭn hăng tuh ia rơmuă ƀơi anŭn mơ̆n. 15Anih Ơi Adai hơmâo pơhiăp laih hăng Yakôb anŭn, gơ̆ pơanăn Bêthêl.

Tơlơi Rơngiă HʼRačel Laih Anŭn Isa̱k

16Tơdơi ƀiă kơ anŭn ƀing gơñu tơbiă đuaĭ mơ̆ng anih Bêthêl. Tơdang ƀing gơñu ăt hlak dŏ ataih mơ̆ng plei Ephrat, HʼRačel čơdơ̆ng đih apui amăng tơlơi tơnap biă mă. 17Laih anŭn tơdang ñu hlak ruă kơtang amăng tơlơi đih apui, pô mă ƀuai laĭ kơ ñu, “Anăm huĭ ôh, yuakơ ih jĕ či hơmâo ană đah rơkơi dơ̆ng.” 18Ñu jĕ či djai laih, tơdang ñu suă jua hơnăl tuč, ñu pơanăn ană ñu Ƀen-Ôni. Samơ̆ ama ñu pơanăn ană nge anŭn Benyamin kiăng pơrơđah kơ bưng mơyŭn ñu hơmâo. 19HʼRačel tơĭ pran laih anŭn arăng dơ̱r atâo ñu ƀơi jơlan nao pơ plei Ephrat, anŭn jing plei Bêtlehem yơh. 20Gah ngŏ kơ pơsat ñu Yakôb pơdơ̆ng sa tơpơ̆ng boh pơtâo laih anŭn hlŏng truh kơ tă anai tơpơ̆ng anŭn ngă gru kơ pơsat HʼRačel yơh.
21Israel, kiăng laĭ Yakôb, đuaĭ mơ̆ng anŭn dơ̆ng laih anŭn pơdơ̆ng đĭ sang khăn ñu gah adih kơ sang gak wai Migdal Eder.

Ƀing Ană Đah Rơkơi Yakôb

(1 Hră Ruai 2:1, 2)

22Tơdang Israel dŏ hơdip amăng tring anŭn, Reuben nao đih hrŏm hăng bơnai hle̱ ama ñu HʼBilhah laih anŭn Israel hơmư̆ arăng ruai kơ tơlơi anŭn.
Yakôb hơmâo pluh-dua čô ană đah rơkơi:
  23Ƀing ană đah rơkơi HʼLeah:
    Reuben jing ană kơčoa Yakôb,
    Simeôn, Lêwi, Yudah, Issakhar laih anŭn Zebulun.
  24Ƀing ană đah rơkơi HʼRačel:
    Yôsêp laih anŭn Benyamin.
  25Ƀing ană đah rơkơi mơ̆ng HʼBilhah jing pô hlŭn HʼRačel:
    Dan laih anŭn Naptali.
  26Ƀing ană đah rơkơi mơ̆ng HʼZilpah jing pô hlŭn HʼLeah:
    Gad laih anŭn Aser.
 Anai yơh jing ƀing ană đah rơkơi Yakôb, jing ƀing hơmâo rai kơ ñu amăng anih Paddan-Aram.
27Yakôb glaĭ pơ sang ama ñu Isa̱k amăng anih Mamre, jĕ plei Kiryat-Arba, anŭn ăt jing plei Hebrôn mơ̆n, jing anih ơi ñu Abraham hăng ama ñu Isa̱k hơmâo jưh laih hlâo adih. 28Isa̱k hơdip truh kơ sa-rơtuh sapănpluh thŭn. 29Giŏng anŭn, ñu suă jua hơnăl tuč hăng tơĭ pran laih anŭn ñu wơ̆t glaĭ hrŏm hăng ƀing ơi adon ñu. Wơ̆t tơdah tui anŭn, ñu hơmâo hơdip rơnŭk rơnua laih truh kơ tha. Giŏng anŭn, ƀing ană đah rơkơi ñu Esâo laih anŭn Yakôb dơ̱r ñu.