138

Cảm tạ lòng nhân từ và đức thành tín của Chúa

Thi Thiên của Đa-vít
  1Con sẽ hết lòng cảm tạ Chúa,
   Ca ngợi Chúa trước mặt các thần.
  2Con sẽ hướng về đền thánh của Chúa mà thờ lạy,
   Cảm tạ danh Chúa vì lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài.
  Vì Chúa đã làm cho lời Chúa và danh Chúa
   Được tôn cao hơn tất cả.
  3Trong ngày con kêu cầu, Chúa đáp lời,
   Giục lòng con can đảm và mạnh mẽ.

  4Lạy Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ ca ngợi Ngài,
   Vì họ đã nghe những lời từ miệng Ngài.
  5Phải, họ sẽ ca tụng về đường lối Đức Giê-hô-va,
   Vì vinh quang vĩ đại của Đức Giê-hô-va.
  6Mặc dù Đức Giê-hô-va là cao cả, Ngài cũng đoái thương những người thấp hèn;
   Nhưng từ xa, Ngài đã nhận biết kẻ kiêu ngạo rồi.

  7Dù con đi giữa gian truân,
   Chúa cũng gìn giữ mạng sống con;
  Ngài giơ tay ra chống trả cơn giận của kẻ thù con,
   Và tay phải Ngài giải cứu con.
  8Đức Giê-hô-va sẽ hoàn thành mọi việc thuộc về con.
   Lạy Đức Giê-hô-va, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời;
   Xin đừng bỏ công việc của tay Ngài!