93

Sự uy nghiêm của Đức Giê-hô-va

  1Đức Giê-hô-va cai trị, Ngài mặc vẻ uy nghiêm;
   Đức Giê-hô-va mặc và thắt lưng bằng sức mạnh.
  Thế giới được thiết lập vững bền, không hề bị rúng động.
   2Ngôi Chúa đã lập vững từ thời xưa;
   Chúa hiện hữu từ trước vô cùng.

  3Lạy Đức Giê-hô-va, sóng biển nổi lên,
   Đại dương gầm thét;
   Biển cả trỗi tiếng ầm ầm.
  4Đức Giê-hô-va ngự trên cao, đầy quyền năng,
   Mạnh hơn tiếng gầm thét của các dòng nước lớn,
   Hơn biển cả ba đào.

  5Lạy Đức Giê-hô-va, các chứng ước Ngài rất chắc chắn,
   Sự thánh khiết là xứng đáng
   Cho nhà Ngài đến đời đời.