138

Nau Tâm Rnê Yor Nau Ueh Yêhôva

 Nau mprơ ơm Y-David
1Gâp mra tâm rnê ma may ma lĕ nuih n'hâm.
 Gâp mra mprơ nau tâm rnê ma may ta năp phung brah.
2Gâp mra yơk mbah mpeh bơh ngih brah kloh ueh may;
 Jêh ri gâp mra tâm rnê ma amoh may,
 Yor nau ueh may jêh ri nau na nê̆ may.
 Yor nau lư n'găr may, n'hao jêh ma nau may ƀư na nê̆, nau may ton.
3Nar gâp kuăl mbơh sơm ma may, may hŏ plơ̆ lah jêh ma gâp.
4Lĕ rngôch phung hađăch ta neh ntu, mra tâm rnê ma may,
 Ơ Yêhôva, Yorlah khân păng tăng jêh nau ngơi bơh bâr mbung may.
5Na nê̆ khân păng mra mprơ ma trong Yêhôva
 Yorlah nau chrêk rmah Yêhôva jêng toyh
6Nđâp tơlah Yêhôva jêng prêh; ăt păng yơk ma phung tông bâr;
 Ƀiălah păng gĭt năl phung sưr bơh ngai.
7Nđâp tơlah gâp hăn tâm nklang nau uh ah; may mra ăn gâp rêh; may mra yơr ti may ƀư ma phung rlăng bêk.
 Jêh ri ti ma may mra tâm rklaih gâp.
8Yêhôva mra ƀư rah vah lĕ nau di ma gâp
 Ơ Yêhôva, nau ueh may gŭ ƀaƀơ n'ho ro;
 Lơi ta chalơi ôh kan ti may nơm ƀư jêh.