60

Tác giả than thở vì thua trận và cầu xin Chúa giúp đỡ

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác để dạy dỗ, khi ông đánh dân A-ram ở Na-ha-ra-im và dân A-ram ở Xô-ba, và khi Giô-áp trở lại đánh bại mười hai nghìn dân Ê-đôm trong Trũng Muối. Cho nhạc trưởng, theo điệu “Hoa huệ chứng ước”
  1Đức Chúa Trời ôi! Chúa đã từ bỏ chúng con, làm chúng con tan lạc;
   Chúa đã nổi giận với chúng con. Nhưng bây giờ xin đem chúng con trở lại.
  2Chúa khiến đất rúng động, làm cho nó nứt ra;
   Bây giờ, xin Ngài sửa lại các chỗ nứt vì nó đang lung lay.
  3Chúa làm cho dân Ngài chịu cảnh gian nan,
   Cho chúng con uống một thứ rượu xây xẩm.

  4Chúa ban cho người kính sợ Chúa một lá cờ
   Để vì chân lý mà giương nó ra. (Sê-la)
  5Hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát.
   Xin Chúa đáp lời cầu xin và lấy tay phải Ngài cứu giúp chúng con.

  6Từ nơi thánh, Đức Chúa Trời đã phán rằng:
   “Ta sẽ hoan hỉ phân chia đất Si-chem
   Và đo vùng thung lũng Su-cốt.
  7Ga-la-át thuộc về Ta, Ma-na-se cũng vậy;
   Ép-ra-im là đồn lũy của đầu Ta;
   Giu-đa là vương trượng của Ta.
  8Mô-áp là cái chậu rửa của Ta;
   Ta ném giày Ta trên dân Ê-đôm.
   Ta reo mừng chiến thắng trên dân Phi-li-tin.”

  9Ai sẽ đưa con vào thành vững bền?
   Ai sẽ dẫn con đến đất Ê-đôm?
  10Lạy Đức Chúa Trời, chẳng phải Chúa đã từ bỏ chúng con sao?
   Lạy Đức Chúa Trời, Chúa không còn ra trận với quân đội chúng con nữa sao?
  11Xin Chúa giúp đỡ chúng con khỏi cơn gian truân,
   Vì sự cứu giúp của loài người là vô ích.
  12Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ đại thắng;
   Vì chính Ngài sẽ giày đạp các kẻ thù chúng con.