138

Singx Nzung 138

Dor-Ziec Weic Zuqc Ziouv Tengx

Ndaawitv zoc nyei singx nzung.
  1O Ziouv aac, yie longc nzengc hnyouv dor-ziec meih.
   Yie dorng jienv zuangx zienh nyei nza'hmien baaux nzung ceng meih.
  2Yie hungx jienv meih nyei singx dinc baaix,
   yaac dor-ziec meih,
   weic meih se ziepc zuoqv nyei yaac ziepc zuoqv hnamv meih nyei mienh,
   weic zuqc meih taaih meih nyei mengh caux meih nyei waac
   gauh hlo jiex maanc muotc.
  3Yie heuc meih wuov hnoi meih dau yie,
   meih longc meih nyei qaqv bun yie nyei hnyouv henv jiez daaih.
  4O Ziouv aac, lungh ndiev nyei zuangx hungh oix ceng meih,
   weic zuqc ninh mbuo haiz meih nyei nzuih gorngv nyei waac.
  5Ninh mbuo oix baaux nzung ceng Ziouv zoux nyei jauv,
   weic zuqc Ziouv nyei njang-laangc gengh hlo haic.
  6Maiv gunv Ziouv yiem hlang,
   ninh ziux goux haac dangv nyei mienh,
  mv baac ninh yiem go nyei dorngx
   mangc duqv hiuv zoux maux nyei mienh.
  7Maiv gunv yie yiem naanc zingh gu'nyuoz,
   meih beu yie nyei maengc.
  Yie nyei win-wangv qiex jiez, meih sung meih nyei buoz cuotv mborqv hingh,
   meih nyei mbiaauc jieqv buoz njoux yie.
  8Ziouv oix zoux ziangx nyungc-nyungc
   ziux ninh weic yie maaih nyei za'eix.
  O Ziouv aac, meih ziepc zuoqv hnamv mienh taux yietc liuz.
   Tov meih maiv dungx guangc meih nyei buoz zoux nyei gong.