47

Đức Chúa Trời là Vua Tối Cao trên cả trái đất

Thi Thiên của con cháu Cô-ra. Sáng tác cho nhạc trưởng
  1Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay!
   Hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời.
  2Vì Đức Giê-hô-va Chí Cao thật đáng kính sợ,
   Ngài là Vua vĩ đại trên cả trái đất.
  3Ngài khiến các dân bị đẩy lùi trước chúng tôi
   Và làm các nước thần phục dưới chân chúng tôi.
  4Ngài chọn sản nghiệp cho chúng tôi.
   Là niềm hãnh diện của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. (Sê-la)

  5Đức Chúa Trời ngự lên giữa tiếng reo mừng,
   Đức Giê-hô-va ngự lên trong tiếng kèn thổi.
  6Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, nào hát lên đi!
   Hãy hát lên ngợi ca Vua chúng tôi, nào ca lên đi!
  7Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất;
   Hãy hát thi thiên ca ngợi Ngài.

  8Đức Chúa Trời cai trị các nước,
   Đức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh Ngài.
  9Vua các dân đều nhóm nhau lại
   Làm dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham
  Vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời;
   Ngài được tôn lên rất cao.