70

Cầu xin Đức Giê-hô-va giải cứu khỏi kẻ áp bức

Thi Thiên của Đa-vít, sáng tác cho nhạc trưởng để dâng tế lễ kỷ niệm

(Thi 40:13-17)

  1Đức Chúa Trời ôi! Xin mau mau giải cứu con;
   Đức Giê-hô-va ôi! Xin mau giúp đỡ con.
  2Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống con
   Đều phải bị hổ thẹn và nhuốc nhơ;
  Nguyện những kẻ vui vẻ về sự thiệt hại con
   Phải thối lui một cách nhục nhã.
  3Những kẻ nói rằng: “Ha! Ha!”
   Nguyện chúng phải thối lui vì hổ thẹn.

  4Nguyện tất cả người nào tìm kiếm Chúa
   Được mừng rỡ, vui vẻ nơi Chúa;
  Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa
   Luôn nói rằng: “Đức Chúa Trời thật vĩ đại!”
  5Nhưng con bị khốn cùng và thiếu thốn;
   Đức Chúa Trời ôi! Xin mau đến cùng con:
  Chúa là Đấng giúp đỡ con và là Đấng giải cứu con;
   Đức Giê-hô-va ôi! Xin đừng chậm trễ.