84

Tác giả mong ước được thờ phượng Chúa trong đền thánh

Thi Thiên của con cháu Cô-ra, sáng tác cho nhạc trưởng, dùng với nhạc cụ “Ghi-tít”
  1Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân,
   Nơi ngự của Ngài đáng yêu thay!
  2Linh hồn con mong ước đến nỗi hao mòn
   Về hành lang của Đức Giê-hô-va;
  Tâm hồn và thể xác con cất tiếng ca ngợi
   Đức Chúa Trời hằng sống.

  3Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân
   Là Vua của con và là Đức Chúa Trời của con,
  Ngay cả con chim sẻ còn tìm được một nơi để ở
   Và chim én còn kiếm được một chỗ để làm tổ đẻ con,
   Là nơi gần bàn thờ của Chúa.
  4Phước cho người nào được ở trong nhà Chúa!
   Họ sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi. (Sê-la)

  5Phước cho người nào được sức lực trong Chúa,
   Và lòng họ hướng về con đường dẫn đến Si-ôn.
  6Đang khi đi qua trũng khóc lóc.
   Họ làm cho trũng ấy trở nên những suối nước;
   Mưa sớm cũng phủ phước cho nó.
  7Họ đi tới, sức lực ngày càng tăng,
   Cho đến khi họ ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.

  8Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin nghe lời cầu nguyện của con;
   Đức Chúa Trời của Gia-cốp ôi, xin Ngài lắng tai nghe. (Sê-la)
  9Lạy Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng con;
   Xin đoái xem mặt của người được Chúa xức dầu.

  10Vì một ngày trong hành lang Chúa
   Đáng hơn một nghìn ngày ở nơi khác.
  Con đã chọn thà làm người giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời
   Còn hơn là sống trong trại kẻ dữ.
  11Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên;
   Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh quang;
  Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào
   Cho những người sống cuộc đời trọn vẹn.
  12Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân,
   Phước cho người nào tin cậy nơi Ngài!