138

Ua Vaajtswv tsaug

Tavi sau.
  1Au Yawmsaub, kuv ua koj tsaug
   kawg kuv lub sab,
  kuv hu nkauj qhuas koj
   taab meeg ib tsoom timtswv.
  2Kuv pe ncaaj tuaj rua koj lub tuam tsev
   kws dawb huv,
  hab ua tsaug koj lub npe
   vem koj txujkev hlub kws ruaj khov,
   hab koj txujkev ncaaj kws tso sab tau.
  Tsua qhov koj txhawb nqaa koj lub npe,
   hab koj tej lug sab dua txhua yaam huvsw.
  3Nub kws kuv hu thov, koj kuj teb kuv,
   koj pub kuas kuv tug ntsuj plig
   muaj zug quas zug tuaj.

  4Au Yawmsaub, ib tsoom vaajntxwv suavdawg
   huv nplajteb yuav qhuas koj,
  tsua qhov puab nov tej lug
   kws tawm huv koj lub qhov ncauj lug.
  5Puab yuav hu nkauj txug Yawmsaub tej num,
   vem Yawmsaub tug fwjchim
   ci ntsaa ab luj heev.

  6Txawm yog Yawmsaub sab kawg nkaus
   los nwg tseed xaam pum cov kws qeg kawg,
  txawm yog nwg nyob deb
   los nwg yeej paub
   cov tuabneeg khaav theeb.
  7Txawm yog kuv taug kev
   huv plawv tej kev ceblaaj,
   los koj tuav rawv kuv txujsa ca.
  Koj tsaa teg hlo tiv thaiv
   kuv tej yeeb ncuab txujkev npau tawg.
   Koj txhais teg xws tso kuv dim.
  8Yawmsaub yuav ua lawv le
   nwg lub sab xaav tseg kuas tav rua kuv.
  Au Yawmsaub, koj txujkev hlub ruaj khov
   nyob moog ib txhws.
   Thov tsw xob tso koj teg num tseg.