138

Cảm Tạ CHÚA Vì Ơn Ngài

Thơ của Ða-vít

  1Con sẽ hết lòng ca ngợi Ngài;
  Con sẽ ca ngợi Ngài trước mặt các thần.
  2Con sẽ hướng về đền thánh của Ngài sấp mình thờ lạy và ca ngợi danh Ngài,
  Vì tình thương và đức thành tín của Ngài,
  Vì Ngài đã làm cho lời Ngài và danh Ngài được tôn cao trên mọi sự.
  3Vì trong ngày con kêu cầu, Ngài đã đáp lời con;
  Ngài đã ban cho linh hồn con sức mạnh, nên con bạo dạn.

  4CHÚA ôi, tất cả các vua trên đất sẽ cảm tạ Ngài,
  Khi họ được nghe những lời từ miệng Ngài phán dạy.
  5Thật vậy, họ sẽ ca ngợi các đường lối của CHÚA,
  Vì vinh hiển của CHÚA thật lớn lao.
  6Vì dù CHÚA ngự trên trời cao thăm thẳm,
  Ngài vẫn đoái thương những kẻ thấp hèn;
  Còn những kẻ kiêu ngạo Ngài đã biết rõ từ xa.

  7Dù con phải bước đi giữa cơn nguy khốn,
  Ngài sẽ giữ gìn mạng sống con.
  Ngài sẽ đưa tay ra đối phó với cơn giận của những kẻ thù ghét con;
  Tay phải Ngài sẽ cứu con.
  8CHÚA sẽ thực hiện những gì Ngài muốn làm cho đời sống con;
  CHÚA ôi, lòng thương xót của Ngài còn đến đời đời;
  Xin đừng bỏ công việc của tay Ngài.