60

Thov Vaajtswv paab kuas dim yeeb ncuab

(Nt.Nk. 108:6-13)

Sau rua tug thawj coj hu nkauj lawv le lub suab Paaj Lilij has txug Vaajtswv tej lug cog tseg. Yog zaaj nkauj Mithaa qhuab qha kws Tavi sau rua thaus ua rog rua Alaanahala‑i hab Alaaxaunpa hab rua thaus Yau‑a moog tua cov Entoo ib vaam ob txheeb leej huv lub Haav Ntsev rov lug
  1Au Vaajtswv, koj tau muab peb tso tseg
   hab muab peb tej chaw tiv thaiv
   tsoo pob taag.
  Koj tau chim rua peb,
   tassws thov koj pub peb rov zoo le qub.
  2Koj tau ua rua lub tebchaws ua zug quas kais
   hab ua rua aav tu pis nreeg.
  Thov koj khu tej kaab kws tawg pleb hov
   tsua qhov aav yoj quas yeeg.
  3Koj tau ua rua koj haiv tuabneeg
   raug kev txom nyem heev,
  koj tau muab cawv txwv maab rua peb haus
   ua rua peb qaug qos nuag.
  4Koj tsaa tug chij
   rua cov kws fwm hab ntshai koj,
  sub puab txhad tswv xub neev
   moog rua ntawm tug chij hov.

  5Thov koj txhais teg xws paab kuas kov yeej
   hab thov koj teb peb,
   sub cov kws koj hlub txhad le tau dim.

  6Vaajtswv has ntawm lub chaw pe hawm nwg
   tas, “Kuv yuav zoo sab hlo
  muab lub moos Sekhee faib
   hab muab lub haav Xukhau faib.
  7Kile‑a tebchaws yog kuv tug,
   Manaxe tebchaws yog kuv le,
  Efa‑i tebchaws yog kuv lub mom hlau,
   Yuta tebchaws yog kuv tug cwj nreg,
  8Mau‑a tebchaws yog lub phaaj dej
   kws kuv ntxuav cev,
  kuv laim kuv txhais khau
   rua sau Entoo tebchaws,
  kuv qw lub suab kws kov yeej
   rua sau Filixatee tebchaws.”

  9Leejtwg yuav coj kuv moog rua huv
   lub moos kws muaj ntsaa loog thaiv?
   Leejtwg yuav coj kuv moog rua huv Entoo?
  10Au Vaajtswv, koj muab peb tso tseg lawm lov?
   Au Vaajtswv, koj tsw nrug peb cov tub rog
   tawm moog lov?
  11Thov koj paab peb tiv cov tshawj chim,
   tsua qhov tuabneeg paab
   mas tsw tau qaabhau hlo le.
  12Yog peb nrug Vaajtswv
   mas peb yuav kov yeej.
  Nwg yog tug kws yuav tsuj ntag
   peb cov tshawj chim.