60

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Pơklaih

Kơ pô gai ayŭ. Tơlơi bơni hơơč Dawid adoh tui hăng dơnai ayŭ “Bơnga Pông Yang Tơlơi Pơgop Lir.” Ñu adoh tơdơi kơ ñu blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Aram mơ̆ng Naharaim, mơ̆ng Zôbah laih anŭn Yôab wơ̆t glaĭ pơdjai hĭ 12,000 čô ƀing Edôm amăng Dơnung Hra.
  1Ơ Ơi Adai ăh, Ih hơmâo hơngah hĭ laih ƀing gơmơi laih anŭn pơčơlah hĭ ƀing gơmơi;
   Ih hơmâo hil laih kơ ƀing gơmơi, samơ̆ ră anai rơkâo kơ Ih wơ̆t glaĭ kơ ƀing gơmơi bĕ.
  2Hrup hăng lŏn pơpư̆ čư̆ pơgơi yơh Ih hơmâo ngă laih kơ anih lŏn gơmơi,
   laih anŭn khăt pơčơđang hĭ lŏn anai laih;
   ră anai pơsir hĭ anih čơđa̱ng anŭn bĕ yuakơ ñu lê̆ rŭh hĭ laih.
  3Ih hơmâo ngă laih kơ ƀing gơmơi jing ƀing ană plei Ih tơnap tap biă mă,
   laih anŭn ƀing gơmơi rơbat sêng grêng yơh yuakơ tơlơi tơnap anŭn jing kar hăng tơpai Ih hơmâo brơi laih kơ ƀing gơmơi mơñum.
  4Ih hơmâo yơr đĭ laih khăn gru kiăng kơ pơkơđiăng kơ ƀing hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Ih,
   tui anŭn ƀing gơñu dưi đuaĭ tơklaih hĭ mơ̆ng ƀrŏm hraŏ ƀing rŏh ayăt.

  5Djru pơklaih hĭ bĕ ƀing gơmơi hăng tơlơi kơtang gah hơnuă Ih,
   tui anŭn ană plei Ih khăp anŭn dưi rơngai hĭ yơh.

  6Mơ̆ng sang yang Ñu yơh, Ơi Adai hơmâo pơhiăp laih tui anai,
   “Amăng tơlơi dưi hĭ yơh Kâo či pơkăh pơpha hĭ anih lŏn lŏm kơ plei prŏng Sekhem
   laih anŭn pha brơi hĭ Dơnung Sukkôt anŭn kơ ƀing ană plei Kâo.
  7Anih lŏn Gilead jing lŏm kơ Kâo wơ̆t hăng anih lŏn Manasseh mơ̆n;
   anih lŏn Ephraim jing kar hăng muk pơgang Kâo
   laih anŭn anih lŏn Yudah jing kar hăng gai hơnuăt pơtao Kâo.
  8Samơ̆ Kâo či yua lŏn čar Môab jing kar hăng kơthŭng rao ƀruih Kâo,
   laih anŭn či tơng nao hĭ tơkhŏ sanđal Kâo ƀơi lŏn čar Edôm,
   jing sa gru kơnăl Kâo mă tŭ laih lŏn čar anŭn.
  Hiư̆m ngă, ƀing Philistia či ur dreo dưi hĭ hloh kơ Kâo hă?”

  9Ơ Ơi Adai hơi, hlơi či dui ba kâo nao pơ lŏn čar Edôm lĕ?
   Hlơi pô či ba kâo nao pơ plei kơjăp kơtang Edôm anŭn lĕ?
  10Sĭt ƀu djơ̆ Ih ôh hă, Ơ Ơi Adai ăh, jing Pô hơmâo hrah lui hĭ laih ƀing gơmơi?
   Laih anŭn ƀu djơ̆ Ih ôh hă, Ơ Ơi Adai ăh, jing Pô ƀu či nao kơsung blah hrŏm hăng ƀing ling tơhan gơmơi dơ̆ng tah?
  11Djru brơi bĕ kơ ƀing gơmơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing rŏh ayăt,
   yuakơ tơlơi djru mơ̆ng mơnuih mơnam kơnơ̆ng jing đôč đač đôč yơh.
  12Tơdah hơmâo Ơi Adai djru ƀing ta, tui anŭn ƀing ta či pơblah dưi hĭ yơh;
   Ñu či blah juă dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt ta anŭn yơh.