12

Kevcai hlaa dhau

1Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo huv Iyi tebchaws tas, 2“Muab lub hli nuav ua lub ib hlis rua mej, yuav ua thawj lub hli rua xyoo tshab rua mej. 3Ca le qha rua ib tsoom Yixayee suavdawg tas nub xab kaum lub hli nuav kuas txhua tug txwvneej muab ib tug mivnyuas yaaj rua nwg tsev tuabneeg, ib yig ib tug. 4Yog yim twg tuabneeg tsawg noj tsw taag ib tug mivnyuas yaaj kuj koom nrug lwm yim kws nyob sws ti npaaj lawv le cov tuabneeg muaj coob muaj tsawg hab puab yuav ntsuag saib puab noj taag ntau los tsawg. 5Mej tug mivnyuas yaaj yuav tsum yog ib tug txwv hab tsw muaj chaw thuaj le hab noob nyoog ib xyoos txawm yog mivnyuas yaaj lossws mivnyuas tshws los kuj tau. 6Mej yuav muab yug ca txug nub xab kaum plaub lub hli nuav, mas thaus tsaus ntuj cov Yixayee suavdawg yuav tua puab tug mivnyuas yaaj.
7“Mas puab yuav tsum muab cov ntshaav pleev ob tug puab rooj hab sau hau qhov rooj rua lub tsev kws puab noj ntawd. 8Mo ntawd puab yuav noj nqaj ci, ntxuag cov ncuav tsw xyaw keeb hab ntxuag tej txum lom ab. 9Tsw xob noj nqaj nyoog hab nqaj hau hlo le, ca le muab ci hlo ib tug kheej nrug taubhau hab teg taw hab plaab nyuv sab ntsws. 10Tsw xob tseg ib qho seem txug kaaj ntug. Tej kws tshuav rua kaaj ntug yuav tsum muab hlawv pov tseg.
11“Mej suavdawg yuav noj le nuav, yuav sa hlaab khov kho ntawm duav hab rau khau rawv ntawm taw hab tuav rawv paas nreg ntawm teg. Mej yuav noj nrawm nroog. Nuav yog Yawmsaub kevcai Hlaa Dhau. 12Tsua qhov mo ntawd kuv yuav hlaa moog huv Iyi tebchaws mas kuv yuav tua txhua tug mivnyuas kws yog tug tub hlub huv Iyi tebchaws huvsw, tsw has tuabneeg hab tsaj txhu. Hab yuav rau txem rua Iyi tej daab huvsw. Kuv yog Yawmsaub. 13Cov ntshaav kws nyob ntawm lub tsev kws mej nyob yuav ua chaw ntaus cim rua mej. Thaus kuv pum cov ntshaav hov kuv yuav hlaa dhau mej moog, yuav tsw muaj xwm txheej phem tshwm lug raug mej rua thaus kuv ntaus Iyi tebchaws.
14“Nub nua yuav ua nub kws mej ncu ntsoov hab mej yuav ncu muab nub nua ua kevcai noj haus fwm Yawmsaub. Mej yuav coj kevcai paam noj haus le nuav ib tam dhau ib tam moog ib txhws. 15Mej yuav noj ncuav tsw xyaw keeb kuas puv xyaa nub. Thawj nub mej yuav muab tej keeb ncuav huv mej tej tsev rhu pov tseg huvsw. Yog leejtwg noj tej ncuav kws xyaw keeb nub ib txug nub xyaa mas yuav muab tug hov txav tawm huv cov Yixayee. 16Thawj nub yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv hab nub kws xyaa kuj tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv. Ob nub hov tsw xob ua num daabtsw hlo le tsuas yog ua pluag noj pluag haus xwb. 17Mej yuav coj kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb tsua qhov nub nua ntaag yog nub kws kuv tau coj mej cov tuabneeg tawm huv Iyi tebchaws. Vem le nuav mej yuav ncu muab nub nua lug ua kevcai noj haus ib tam dhau ib tam moog ib txhws le. 18Lub ib hlis nub xab kaum plaub thaus tsaus ntuj mej yuav noj ncuav tsw xyaw keeb moog txug nub tim neeg nkaum ib thaus tsaus ntuj. 19Huv xyaa nub ntawd tsw kheev kuas muaj ib qho keeb nyob huv mej tej tsev hlo le. Yog leejtwg tuaj ua qhua nyob lossws yug huv lub tebchaws kuj xwj noj ncuav xyaw keeb mas tug hov yuav raug muab txav tawm huv cov Yixayee. 20Mej tsw xob noj ib yaam daabtsw kws xyaw keeb rua huv txhua lub chaw kws mej nyob, yuav tsum noj tej ncuav kws tsw xyaw keeb xwb.”
21Tes Mauxe txawm hu Yixayee tej kev txwj quas laug suavdawg tuaj ua ke hab has rua puab tas, “Mej suavdawg txhua yim ca le xaiv ib tug mivnyuas yaaj lug tua ua kevcai Hlaa Dhau. 22Muab ib re nplooj zaub txwg theem raus cov ntshaav kws nyob huv lub phaaj, coj moog pleev rua ob tug puab rooj hab sau hau qhov rooj. Tsw xob kheev mej ib tug tawm huv nwg lub tsev txug kaaj ntug. 23Tsua qhov Yawmsaub yuav hlaa tuaj moog tua cov Iyi. Thaus Yawmsaub pum cov ntshaav sau hau qhov rooj hab ntawm ob tug puab rooj, nwg yuav hlaa lub qhov rooj ntawd moog, nwg yuav tsw kheev tug kws tua nkaag moog tua mej rua huv mej lub tsev. 24Mej yuav coj txuj kevcai nuav rua mej hab mej tej tub ki moog ib txhws. 25Thaus mej moog txug lub tebchaws kws Yawmsaub yuav pub rua mej lawv le kws nwg tau cog lug tseg lawm, mej yuav tsum coj txuj kevcai nuav. 26Thaus mej tej tub ki nug mej tas, ‘Txuj kevcai nuav lub ntsab yog daabtsw?’ 27mej yuav teb tas, ‘Yog ua kevcai xyeem tsaj hlaa dhau rua Yawmsaub, tsua qhov Yawmsaub tau hlaa cov Yixayee tej tsev huv Iyi tebchaws, rua thaus nwg tua cov tuabneeg Iyi, tassws tseg peb txhua tsev tuabneeg.’ ” Cov pejxeem kuj nyo hau pe hawm Yawmsaub. 28Mas cov Yixayee kuj moog ua tej nuav lawv le Yawmsaub tau has rua Mauxe hab Aloo lawd.

Cov Iyi tej tub hlub tuag

29Thaus ib taag mo Yawmsaub tua tej tub hlub txhua tug huv Iyi tebchaws, txwj nrho Falau tug tub hlub kws nyob sau lub zwm txwv moog txug tug kws raug kaw huv tsev lojfaaj tug tub hlub, hab tej tsaj txhu thawj tug mivnyuas txhua tug. 30Mas Falau hab nwg cov tub teg tub taw suavdawg hab cov Iyi suavdawg sawv tsaus ntuj nti lug. Muaj suab quaj nyav nrov thoob plawg Iyi tebchaws, vem yog tsw tshuav ib yig kws tsw muaj tuabneeg tuag le. 31Falau txhad hu Mauxe hab Aloo tuaj cuag nwg mo ntawd hab has tas, “Meb hab cov Yixayee ca le sawv tseeg tswv ntawm kuv haiv tuabneeg moog lauj. Ca le moog pe hawm Yawmsaub lawv le meb tub has ca lawd. 32Ca le coj mej tej yaaj tej tshws hab mej tej nyuj moog lawv le meb tub has ca lawd. Hab foom koob moov rua kuv.”
33Cov Iyi kuj txhwb kuas cov Yixayee tswv tawm huv puab lub tebchaws sai sai. Puab has tas, “Peb tuag taag lawm lauj!” 34Cov Yixayee txhad muab khaubduag qhwv tej moov kws tsw tau xyaw keeb hab tej phaaj kws zuaj ncuav kwv hlo sau xub pwg moog. 35Cov Yixayee tub ua lawv le Mauxe tau has lawd, yog thov tej npauj nyag npauj kub hab tej tsoog tsho ntawm cov Iyi. 36Hab Yawmsaub ua rua cov Iyi hlub cov Yixayee, txhad muab txhua yaam kws cov Yixayee thov pub rua puab. Ua le nuav puab txhad lws tau cov Iyi.

Cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws

37Cov Yixayee sawv taw tawm ntawm lub moos Lamexe moog txug lub moos Xukhau. Suav cov txwvneej kwvlaam muaj 600,000 leej tsw suav cov quaspuj mivnyuas. 38Muaj lwm haiv tuabneeg coob coob nrug puab moog hab. Suavdawg lawv tsaj txhu coob coob moog tsw has yaaj tshws hab nyuj. 39Puab muab tej moov kws zuaj lawm coj tawm huv Iyi tebchaws moog ci ua ncuav tsw xyaw keeb. Puab tsw xyaw keeb tsua qhov puab raug txhwb tawm huv Iyi tebchaws hab tog tsw taug txhad npaaj tsw yeej zaub mov.
40Cov Yixayee nyob huv Iyi tebchaws tau plaub puas peb caug xyoo. 41Thaus dhau plaub puas peb caug xyoo lawd, nub ntawd ntaag Yawmsaub haiv tuabneeg suavdawg tawm huv Iyi tebchaws moog. 42Mo ntawd yog mo kws Yawmsaub zuv rawv yuav coj puab tawm huv Iyi tebchaws. Yog le hov mo ntawd kuj yog mo kws cov Yixayee suavdawg yuav zuv rawv ncu txug Yawmsaub ib tam dhau ib tam moog le.

Vaajtswv qha ua Kevcai Hlaa Dhau

43Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo tas, “Kevcai hlaa dhau yuav tsum ua le nuav. Tsw xob kheev lwm haiv tuabneeg noj le. 44Tassws tug qhev twg kws mej rhu nyaj yuav lug hab muab nwg ua kevcai txav lawm nwg le noj tau. 45Lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob hab tej tub zug mas tsw xob ca noj. 46Yuav tsum noj huv tsev xwb, tsw xob coj tej nqaj ib qho tawm rua nrau zoov hlo le, hab tsw xob muab tej pob txhaa luv. 47Cov Yixayee suavdawg yuav tsum ua txuj kevcai nuav. 48Thaus muaj lwm haiv tuabneeg lug nrug mej nyob hab xaav ua kevcai Hlaa Dhau xyeem rua Yawmsaub, kuj kuas nwg cov txwvneej suavdawg ua kevcai txav tsaiv, nwg le tuaj ze hab ua kevcai tau. Nwg txhad zoo ib yaam le cov kws yug rua huv lub tebchaws. Tassws cov kws tsw tau ua kevcai txav mas tsw xob noj hlo le. 49Cov Yixayee kws yug huv lub tebchaws hab lwm haiv tuabneeg kws lug nrug mej nyob yuav tsum coj txuj kevcai nuav ib yaam nkaus.”
50Mas cov Yixayee suavdawg kuj ua tej nuav lawv le Yawmsaub tau has rua Mauxe hab Aloo lawm. 51Nub ntawd ntaag Yawmsaub coj cov Yixayee txhua xeem tawm huv Iyi tebchaws moog lawv le puab tej paab tej pawg.