8

Npeenyamees Cov Xeebntxwv

1Npeenyamees muaj tsib tug tub: Npelas yog tus tub hlob, Asenpees yog tus ob, Ahalas yog tus peb, 2Nauhas yog tus plaub thiab Lafas yog tus tsib.
3Npelas cov tub yog Adales, Nkelas, Anpihus, 4Anpisuas, Na-amas, Ahau-as, 5Nkelas, Sefufas thiab Hulas.
6-7Ehus cov tub yog Na-amas, Ahiyas, Nkelas. Lawv puavleej yog cov thawjcoj ntawm lawv cajces uas nyob hauv Nkenpas, tiamsis lawv raug luag muab ntiab tawm mus nyob rau hauv Manahas. Nkepelas uas yog Uxas thiab Ahihus txiv, yog tus uas coj lawv mus.
8-9Thaum Sahala-ees muab Husees thiab Npa-alas uas yog nws ob tug pojniam nrauj lawm. Tom qab ntawd, nws tseem nyob hauv tebchaws Mau-am, nws thiaj li mus yuav Haudes los ua pojniam thiab nws muaj xya tug tub: Yaunpaj, Xinpias, Mesas, Malekas, 10Ye-uxes, Xakhias thiab Milemas. Nws cov tub puavleej yog cov thawjcoj ntawm lawv cajces.
11Thiab nws tseem muaj ob tug tub uas yog Husees yug hu ua Anpitus thiab Epa-as.
12Epa-as muaj peb tug tub: Enpes, Misas thiab Semes. Semes yog tus uas rhawv ob lub nroog Aunaus, Laudes thiab tej zos uas nyob ibncig ob lub nroog ntawd.

Cov Npeenyamees uas nyob hauv Nkas thiab Aiyaloos

13Npeliyas thiab Semas yog ob tug thawjcoj ntawm cuab kwvtij uas nyob hauv lub nroog Aiyaloos thiab lawv muab cov neeg uas ibtxwm nyob hauv lub nroog Nkas ntiab khiav tas. 14Npeliyas cov xeebntxwv yog Ahi-aus, Sasas, Yelemaus, 15Xenpadiyas, Alades, Edeles, 16Mikhayees, Isepas thiab Yauhas.

Cov Npeenyamees uas nyob hauv Yeluxalees

17Epa-as cov xeebntxwv suav tagnrho Xenpadiyas, Mesulas, Hixekis, Henpeles, 18Isemelais, Ixeliyas thiab Yaunpaj.
19Sime-is cov xeebntxwv suav tagnrho Yakees, Xikhalis, Xanpedis, 20Eli-enais, Xilethais, Eliyees, 21Adayas, Npelayas thiab Simelas.
22Sasas cov xeebntxwv yog Isepas, Enpes, Eliyees, 23Adoos, Xikhalis, Hanas, 24Hananiyas, Elas, Athauthiyas, 25Ideyas thiab Penuyees.
26Yelauhas cov xeebntxwv suav tagnrho Saselais, Sehaliyas, Athaliyas, 27Yalisiyas, Eliyas thiab Xikhalis.
28Tagnrho lawv cov no puavleej yog cov thawjcoj ntawm lawv cajces raws li lawv tej yawgkoob uas ibtxwm nyob hauv lub nroog Yeluxalees.

Cov Npeenyamees uas Nyob Hauv Nkinpe-oos thiab Yeluxalees

29Ye-iyees yog tus rhawv lub nroog Nkinpe-oos thiab nyob rau hauv lub nroog ntawd. Nws tus pojniam hu ua Ma-akas, 30thiab nws tus tub hlob hu ua Adoos. Nws cov tub yau yog Xules, Kises, Npa-as, Neles, Nadas, 31Nkedaus, Ahi-aus, Xekales, 32thiab Mikelaus uas yog Sime-as txiv. Lawv cov xeebntxwv nyob hauv lub nroog Yeluxalees ze rau ntawm lawv cov kwvtij uas yog lawv xeem ntag.

Vajntxwv Xa-ules Tsevneeg

33Neles yog Kises txiv, thiab Kises yog Vajntxwv Xa-ules txiv. Xa-ules muaj plaub tug tub: Yaunathas, Makhisuas, Anpinadas thiab Esenpa-as. 34Yaunathas yog Melinpa-as txiv, Melinpa-as yog Mikhas txiv.
35Mikhas cov tub yog Pithoos, Melej, Tale-as thiab Ahas. 36Ahas yog Yehauyadas txiv; thiab Yehauyadas yog Alemes, Axemaves thiab Ximelis lawv txiv. Ximelis yog Mauxas txiv. 37Mauxas yog Npine-as txiv, Npine-as tus tub yog Lafas, Lafas tus tub yog Ele-asas, Ele-asas tus tub yog Axees.
38Axees muaj rau tug tub: Alikas, Npaukhelus, Yisamayees, Se-aliyas, Aunpadiyas thiab Hanas. 39Axees tus kwv Esekis muaj peb tug tub: Ulames yog tus tub hlob, Ye-uses yog tus ob thiab Elifeles yog tus peb.
40Ulames cov tub yog cov tubrog uas muaj zog, siab tawv thiab tua hneevnti ncaj heev. Tagnrho nws cov tub thiab cov xeebntxwv muaj ib puas tsib caug leej. Cov uas hais tas los no puavleej yog xeem Npeenyamees nkaus xwb.