13

Paulus Ntuas Cov Ntseeg Thaum Kawg

1Zaum no yog zaum peb uas kuv tuaj xyuas nej. Raws li Vajtswv txojlus hais tias, “Yog muaj xaiv muaj lus, yuav tsum yog ob leeg lossis peb leeg ua timkhawv thiaj tseeb.” 2Kuv xav ntuas nej cov uas twb ua txhaum los lawm thiab ntuas sawvdaws. Thaum kuv tuaj xyuas nej zaum ob kuv twb ntuas nej ib zaug lawm, tiamsis nimno txawm yog kuv nyob deb nej los kuv rov qab ntuas nej ib zaug ntxiv hais tias, lwm zaus thaum kuv tuaj kuv yuav rau txim rau cov neeg uas ua txhaum txhua tus huv tibsi. 3Nej yeej yuav pom hais tias tej uas kuv qhia yog tej uas Yexus Khetos kom kuv hais. Thaum nws taug nej zaj nws yuav tsis ua tus nyuag qaug zog zis, tiamsis nws yuav ua rau nej pom nws lub hwjchim. 4Thaum luag muab nws ntsia rau saum ntoo khaublig, nws ua tus qaug zog zis. Txawm yog li ntawd los nimno nws tseem muaj sia nyob, rau qhov Vajtswv tus uas muaj hwjchim twb tsa nws sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm. Peb cov uas nrog nws koom ib txojsia peb qaug zog ib yam li nws. Tiamsis Vajtswv pub hwjchim rau peb ib yam li pub rau nws, peb thiaj muaj cuabkav ntuas nej.
5Nej cia li ua tib zoo xav thoob thoob saib nej puas yog cov uas muab siab rau ntseeg los tsis yog? Nyaj nej yuav paub lawm hais tias Yexus Khetos nyob hauv nej lub siab. Yog nej tsis paub ntshai nej tsis yog cov uas ntseeg tiag. 6Kuv xav hais tias, nyaj nej yuav paub hais tias peb yog cov uas ntseeg tiag. 7Peb niaj hnub thov Vajtswv pab nej kom nej tsis txhob ua txhaum. Peb thov li ntawd tsis yog peb ua rau sawvdaws xav hais tias peb yog cov uas twb ua zoo lawm. Txawm yog muaj neeg saib tsis taus peb los peb yeej xav kom nej ua tau neeg zoo. 8Rau qhov peb yeej tsis ua ib yam dabtsi tabkaum Vajtswv txojlus uas yog txoj tseeb, peb tsuas ua raws li txojlus tseeb ntawd xwb. 9Thaum peb qaug zog nej muaj zog peb zoo siab kawg li. Peb thiaj thov Vajtswv pab nej kom nej ua tau nej lub neej zoo zuj zus ntxiv. 10Twb yog vim li ntawd thaum kuv tseem nyob deb nej, kuv thiaj sau tsab ntawv no tuaj rau nej. Thaum kuv tuaj xyuas nej txawm yog kuv yeej muaj cuabkav cem nej los kuv yuav tsis hais hnyav rau nej. Rau qhov peb tus Tswv Yexus Khetos tsuas pub kuv muaj cuabkav tsa nej lub neej xwb, kuv tsis muaj cuabkav yuav rhuav nej lub neej.
11Cov kwvtij, kuv tej lus muaj npaum li no xwb, nej yuav tsum muab siab rau xyaum ua nej lub neej kom zoo kawg nkaus. Nej cia li khaws kuv tej lus cia, sawvdaws ua ib lub siab thiab ib tug tsis txhob nrhiav xaiv nrhiav lus rua ib tug. Yog nej ua li ntawd Vajtswv tus uas hlub nej thiab pub rau nej tau zoo nyob kaj siab lug, nws yuav nrog nraim nej nyob.
12Cov kwvtij, nej ib tug hais noj qab nyob zoo rau ib tug thiab ib tug yuav tsum hlub ib tug.
 Cov ntseeg Vajtswv txhua tus, lawv hais noj qab nyob zoo rau nej sawvdaws.
13Thov peb tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej. Thov Vajtswv hlub nej. Thiab thov Vajtswv tus Ntsujplig uas ua rau nej nyob sib raug zoo nrog nraim nej nyob.