15

Axaloos Tuav Tswvyim Ntxeev Siab

1Tom qab no, Axaloos npaj tau ib lub tsheb nees thiab ob tug txiv nees thiab tsib caug leej txivneej mus ua nws ntej. 2Axaloos pheej sawv ntxov mus sawv ntawm ntug kev ze lub roojvag nroog. Thaum muaj neeg tuaj xav kom vajntxwv nrog tu plaub ntug, Axaloos txawm hu nws los thiab nug saib nws tuaj qhov twg tuaj. Thaum uas tus neeg ntawd qhia rau Axaloos hais tias nws yog xeem twg lawm, 3Axaloos hais rau nws hais tias, “Koj yog tus yeej cai lawm, tiamsis vajntxwv tsis tau tsa leejtwg los ua tus sawv nws cev tu koj rooj plaub no.” 4Thiab Axaloos hais ntxiv hais tias, “Kheev lam yog kuv tau ua tus tu plaub ntug! Yog muaj leej twg muaj plaub ntug tuaj cuag kuv, kuv yuav tu nws tej plaub ntug kom ncaj ncees.” 5Thaum tus neeg ntawd txav zog los hawm Axaloos, Axaloos puag nkaus tus ntawd thiab nwj kiag. 6Axaloos ua li ntawd rau cov Yixalayees txhua tus uas tuaj thov vajntxwv pab tu lawv tej plaub ntug. Yog li ntawd, lawv thiaj hwm Axaloos heev.
7Tom qab ntawd plaub xyoos, Axaloos thov Vajntxwv Daviv hais tias, “Vajntxwv, thov cia kuv mus nram Henploos thiab muab khoom fij rau tus TSWV raws li kuv tau coglus tseg. 8Thaum kuv tseem nyob hauv lub nroog Nkesus pem tebchaws Xilias, kuv tau coglus rau tus TSWV hais tias, yog nws coj kuv rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees, kuv yuav mus pehawm nws hauv Henploos.”
9Vajntxwv tso lus hais tias, “Koj cia li mus kaj siab lug.” Yog li ntawd, Axaloos thiaj mus rau nram Henploos lawm. 10Tiamsis Axaloos txib neeg mus hais rau txhua xeem Yixalayees hais tias, “Thaum twg nej hnov suab raj suab xyu nrov, nej cia li qw hais tias, ‘Axaloos ua vajntxwv kav lub nroog Henploos lawm!’ ” 11Axaloos caw tau ob puas leej txivneej hauv lub nroog Yeluxalees nrog nws mus; lawv tsis paub dabtsi li. Lawv thiaj zoo siab ua ntsejmuag luag ntxhi nrog Axaloos mus. 12Ces thaum Axaloos tabtom hlawv tsiaj ua khoom fij, Axaloos txib neeg mus hu Ahithaufees uas yog Vajntxwv Daviv tus tuavxam hauv lub nroog Nkilaus tuaj cuag Axaloos. Txojkev ntxeev siab tawmtsam Vajntxwv Daviv muaj zog heev zuj zus tuaj, thiab cov neeg uas tuaj Axaloos tog coob zuj zus ntxiv.

Daviv Khiav Tawm Hauv Nroog Yeluxalees

13Muaj neeg mus qhia rau Daviv hais tias, “Cov pejxeem Yixalayees twb coglus tuaj Axaloos tog lawm.”
14Yog li ntawd, Daviv thiaj hais rau nws cov nomtswv uas nrog nws nyob hauv lub nroog Yeluxalees hais tias, “Peb yuav tsum khiav tamsim no, tej zaum ib pliag saum no Axaloos yuav tuaj txog, nws yuav tua yeej peb thiab yuav muab txhua tus uas nyob hauv lub nroog no tua huv tibsi. Yog peb xav kom peb dim ntawm Axaloos txhais tes, peb cia li khiav tamsim no ntag!”
15Lawv teb hais tias, “Vajntxwv, peb yeej tos nrhw yuav ua txhua yam li koj hais.” 16Yog li ntawd, vajntxwv thiaj nrog nws tsevneeg thiab nws cov nomtswv tawm khiav, tsuas tseg nws kaum tus niamyau nyob tu lub loog xwb.
17Thaum vajntxwv thiab nws cov tubrog tawm hauv lub nroog mus, lawv mus txoos ua ke rau ntawm lub tsev tom kawg. 18Tagnrho nws cov nomtswv puavleej sawv ntawm vajntxwv hauv ntej, cia cov tubrog fajxwm mus ua nws ntej. Thiab rau pua leej tubrog hauv lub nroog Nkas uas tuaj nws tog los puavleej mus ua nws ntej huv tibsi thiab. 19Vajntxwv hais rau Ithais uas yog lawv tus thawjcoj hais tias, “Vim li cas koj thiaj nrog peb mus? Koj yog neeg txawv tebchaws uas khiav hauv koj lub tebchaws tuaj nkaum hauv lub tebchaws no xwb. Koj cia li rov qab mus nrog tus vajntxwv tshiab nyob. 20Koj nyuam qhuav tuaj nyob hauv no tau ib ntu xwb, kuv yuav ua li cas coj koj nrog kuv mus? Kuv twb tsis paub xyov kuv yuav mus qhovtwg. Koj cia li coj koj cov neeg nrog koj rov qab, thov tus TSWV ua zoo thiab ua ncaj rau koj.”
21Tiamsis Ithais teb hais tias, “Vajntxwv, kuv thov tuav tus TSWV lub npe coglus rau koj hais tias, koj mus qhov twg kuv yuav nrog koj mus qhov ntawd, txawm yog yuav ciaj thiab tuag los xij peem.”
22Daviv teb hais tias, “Zoo lawm! Cia li mus!” Yog li ntawd, Ithais thiaj nrog Daviv cov neeg thiab lawv tej pojniam menyuam mus lawm. 23Thaum Daviv cov neeg sawv kev mus tu qab lawm, cov pejxeem tsa hlo suab quaj. Vajntxwv thiaj hla lub Hav Kiloos mus raws nws cov neeg qab, thiab lawv mus rau tom tiaj suabpuam lawm.
24Tus povthawj Xadaus thiab cov Levis uas kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg nrog nraim Daviv. Lawv muab lub phijxab txo tsis kwv mus txog thaum uas cov neeg khiav tawm hauv lub nroog tas lawm. Tus povthawj Anpiyathas los nrog lawv nyob ntawd thiab. 25Vajntxwv hais rau Xadaus hais tias, “Nej cia li kwv lub Phijxab rov qab mus cia rau hauv nroog. Yog tus TSWV txaus siab rau kuv tiag, muaj ib hnub nws yuav coj kuv rov qab los pom lub Phijxab thiab qhov chaw uas cia lub Phijxab no dua. 26Tiamsis yog nws tsis pom zoo rau kuv rov los, ces nws yuav ua li cas rau kuv los nyob ntawm nws pom zoo.” 27Thiab Daviv hais rau Xadaus hais tias, “Koj puas yog tus uas pom yav tom ntej? Cia li coj koj tus tub Ahima-as thiab Anpiyathas tus tub Yaunathas rov qab mus nyob hauv nroog kaj siab lug. 28Lub sijhawm no, kuv yuav mus nyob ntawm tus dej uas hla mus rau tom tiaj suabpuam tos mus txog thaum kuv tau txais koj tej xov tso.” 29Yog li ntawd, Xadaus thiab Anpiyathas thiaj kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg rov los cia rau hauv lub nroog Yeluxalees thiab nkawd los nyob rau hauv lawm.
30Daviv nce mus quaj saum roob txiv ntoo roj; Daviv hle khau thiab muab ntaub kauv nws taubhau rau qhov nws tu siab heev. Txhua tus uas nrog Daviv mus puavleej muab ntaub kauv taubhau thiab quaj ib yam nkaus. 31Thaum muaj neeg mus qhia rau Daviv hais tias, Ahithaufees koom tes nrog Axaloos ntxeev siab lawm, Daviv thiaj thov Vajtswv hais tias, “Tus TSWV, thov koj cia li muab Ahithaufees tej tswvyim hloov kom tsis muaj qabhau!”
32Thaum Daviv nce nto plaws saum lub ncov roob uas yog qhov chaw pehawm Vajtswv, Daviv tus phoojywg Husais uas yog cov neeg Alekhis, tus uas Daviv ntseeg siab tshaj plaws thiaj tuaj ntsib Daviv, Husais muab nws cev ris tsho dua ntuag ua kaj niab thiab tsuab av rau saum taubhau. 33Daviv hais rau Husais hais tias, “Yog koj nrog kuv mus los koj yuav pab tsis tau kuv dabtsi, 34tiamsis yog koj rov mus rau hauv lub nroog thiab hais rau Axaloos hais tias txij no mus koj yuav ua tus tu Axaloos ntawm lub siab ncaj ncees ib yam li koj tu nws txiv. Koj thiaj yog tus uas muaj cuabkav tav tau tej lus uas Ahithaufees hais. 35Xadaus thiab Anpiyathas uas yog ob tug povthawj los tseem nyob hauv, txhua yam uas koj mus hnov hauv vajntxwv lub loog cia li piav qhia rau nkawd mloog. 36Ahima-as thiab Yaunathas uas yog nkawd ob tug tub puavleej nrog nkawd nyob hauv thiab, koj cia li kom nkawd xa txhua lo lus uas koj hnov tuaj qhia rau kuv paub huv tibsi.”
37Yog li ntawd, Husais uas yog Daviv tus phoojywg thiaj rov qab mus txog rau hauv lub nroog tom thawj thaum Axaloos los txog ntua thiab.