16

A-cha

1Vào năm thứ mười bảy đời Phê-ca con Rê-ma-lia, A-cha con Giô-tham lên làm vua Giu-đa 21úc hai mươi tuổi và cai trị mười sáu năm tại Giê-ru-sa-lem. Vua không noi gương tổ tiên là Đa-vít để làm điều phải trước mặt Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, 3nhưng lại theo đường lối các vua Y-sơ-ra-ên. Hơn nữa, A-cha còn theo thói tục tồi tệ của những dân tộc ngoại đạo bị Chúa đuổi ra khỏi đất này, dành chỗ cho Y-sơ-ra-ên, tức là dâng con mình làm của lễ thiêu. 4A-cha cúng tế, đốt nhang tại các miếu trên đồi, dưới các cây xanh.
5Lúc ấy, Rê-xin vua Sy-ri và Phê-ca con Rê-ma-lia vua Y-sơ-ra-ên kéo quân lên đánh A-cha, vây Giê-ru-sa-lem, nhưng không hạ thành được. 6Cũng vào dịp này, Rê-xin vua Sy-ri chiếm lại thành Ê-lát, đuổi ngưòi Y-sơ-ra-ên ra khỏi thành, đem dân Sy-ri đến định cư và ở đấy cho đến nay.
7A-cha sai sứ đến cầu cứu Tiếc-la Phi-lê-se vua A-sy-ri: "Tôi là đầy tớ và là con của vua. Xin vua cứu tôi khỏi tay vua Sy-ri và vua Y-sơ-ra-ên." 8A-cha lấy bạc, vàng trong Đền thờ Chúa và trong kho hoàng cung gửi cho vua A-sy-ri. 9Theo lời yêu cầu của A-cha, vua A-sy-ri kéo quân đi đánh Đa-mách, chiếm thành, giết vua Rê-xin, bắt dân đem sang Ki-rơ.
10Vua A-cha đi Đa-mách để hội kiến với Tiếc-la Phi-lê-se, vua A-sy-ri. Tại đấy, A-cha thấy một cái bàn thờ liền lấy kiểu mẫu và ghi chú các chi tiết rồi gửi về cho thầy tế lễ U-ri. 11U-ri theo đấy chế tạo một cái bàn thờ, để sẵn chờ A-cha về. 12,13Vừa từ Đa-mách về, A-cha đến xem xét bàn thờ mới, rồi đứng dâng lễ thiêu, lễ vật ngũ cốc; đổ lễ quán và huyết của lễ vật thù ân trên đó. 14A-cha cho dời bàn thờ đồng của Chúa, vốn đặt trước Đền thờ, giữa cổng Đền thờ và bàn thờ mới, đến đặt ở phía bắc bàn thờ mới. 15Vua ra lệnh cho thầy tế lễ U-ri dâng trên bàn thờ mới này lễ thiêu buổi sáng, lễ vật ngũ cốc buổi tối, lễ thiêu và lễ vật ngũ cốc của vua, lễ thiêu, lễ vật ngũ cốc và lễ quán của dân, tất cả huyết của sinh vật dâng làm lễ thiêu và huyết của các sinh vật dâng trong các lễ khác. Còn bàn thờ bằng đồng cũ, vua dành riêng cho mình để cầu hỏi thần linh. 16Thầy tế lễ U-ri nhất nhất vâng lệnh vua.
17Vua A-cha còn phá bỏ bờ thành của cái bệ trong Đền thờ, dẹp bỏ các chậu; hạ cái hồ trên lưng con bò bằng đồng xuống và đem hồ đặt trên nền đá. 18Vì sợ vua A-sy-ri, A-cha cũng phá dỡ mái hiên xây từ Đền thờ ra đến cổng dành cho vua đi trong ngày sa bát.
19Các việc khác của A-cha đều được chép trong sách lịch sử các vua Giu-đa. 20A-cha an giấc với tổ tiên, được chôn với họ trong thành Đa-vít. Ê-xê-chia, con A-cha lên kế vị.